У додатки включають матеріал, який не може бути послідовно розміщенийу тексті через великий об¢єм, але ці відомості є необхідними для повного розкриття теми. Основними типами доповнень можуть бути: додаткові ілюстрації або таблиці; фотографії, документи, інструкції, розрахунки та ін.

Послідовність виконання курсової роботи та її характеристика.

Виконання курсової роботи складається із таких етапів:

4.1. Вибір теми курсової роботи.

4.2. Затвердження теми і закріплення за студентами об¢єкта

дослідження.

4.3. Складання плану курсової роботи й узгодження його з викладачем.

4.4. Збір, обробка інформації та її аналіз.

4.5. Написання та оформлення роботи.

4.6. Перевірка та захист курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи

     Тематика курсової роботи має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов¢язуватися з практичними потребами фаху.

     Тема курсової роботи має бути цікавою для студента, пов¢язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду.

     Студент вибирає тему із запропонованого переліку самостійно або з допомогою викладача з урахуванням особистих нахилів та пише на ім¢я голови циклової комісії заяву з проханням дати дозвіл на виконання курсової роботи за вибраною темою (додаток 6.)

     Основні критерії вибору теми: актуальність; новизна; перспективність; відповідність профілю навчання студента; можливість розробити тему в обмеженний час і добрати необхідну інформацію.

     Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформулювано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

     Правильне формулювання мети роботи дасть змогу студенту визначати в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

     Тематику курсових робіт наведено у додатку 7.

     Студент має право запропонувати іншу тему, вибрану самостійно, яка не ввійшла до затвердженої тематики, але пов¢язана з особливостями організації комерційної діяльності в сучасних умовах. Однак вона повинна бути перш за все актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни “Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”. Запропоновану студентом тему розглядає керівник і визначає її відповідність навчально-науковим вимогам та дає дозвіл на виконання такої курсової роботи.

Затвердження теми і закріплення за студентами

об¢єкта дослідження.

     Закріплення за студентами тем курсових робіт розглядається на засіданні циклової комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи.

     У разі необхідності студент може поміняти тему курсової роботи за письмовою заявою і тільки з дозволу голови циклової комісії не пізніше одного місяця до закінчення терміну виконання курсової роботи.

Складання плану курсової роботи й узгодження

Його з викладачами.

     План – це основа роботи. Правильність його складання обумовлює повноту розкриття змісту теми, логічний зв¢язок окремих частин роботи.

     Питання плану повинні бути чітко сформульовані, не дублювати назву теми, доповнювати одне одного. При самсотійному складанні плану студенти повинні звернути увагу на дотримання підпорядкованості пунктів внутрішній логіці дослідження вибраної теми.

     План курсової роботи розміщується на окремій сторінці – відразу після титульної і входить у зміст роботи.

     Перш ніж скласти план студент повинен ретельно вивчити літературні джерела з даної теми та провести дослідницьку роботу, тобто перш за все визначити об¢єкт дослідження.

     Головним методологічним інструментом, який організовує процес дослідження і визначає його логіку є гіпотеза.

     Завдання гіпотези – розкрити ті об¢єктивні зв¢язки і співвідношення, які є визначальними для досліджувального явища, процесу і т.п.

     Вивчення літературних джерел дає можливість кваліфіковано сформулювати робочу гіпотезу, а на її основі і логічний план дослідження, що сприятиме виконанню курсової роботи на належному рівні.

     Після проведення роботи студент складає план (додаток 8). Наприклад : Вступ:

1. Основна частина

1.1. Питання організації менеджменту підприємства в економічній

літературі.

     1.1.1.

     1.1.2.

     1.1.3. і т.д.

1.2. Досвід організації менеджменту на підприємствах України і за

кордоном.

1.3. Характеристика підприємства.

1.4. Вивчення практики організації менеджменту підприємства.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3. і т.д.

1.5. Обгрунтування умов та чинників, які сприятимуть підвищенню

ефективності управління.

2. Заключна частина.

2.1. Висновки та пропозиції.

У додатку 6 наведено декілька приблизних планів курсової роботи.

План курсової роботи узгоджується з керівником і наводиться в

індивідуальному завданні за підписами керівника і студента. До складеного плану дозволяється вносити певні зміни, але після узгодження з керівником.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 374;