Структура курсової роботи та характеристика окремих елементів.Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Чернівецький державний комерційний технікум

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора

З навчальної роботи

___________ М.М. Толошняк

“___” __________ 2012 р.

Методичні рекомендації

до написання курсової роботи з дисципліни

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для студентів денної форми навчання

спеціальності : 5.03051001

“Товарознавство та комерційна діяльність”

Розроблено викладачами :     В.Д. Макаренко

                                                                   О.В. Бурденюк

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні циклової комісії

комерційних дисциплін

Протокол № ___ від ________ 2012 р.

Голова ц/к: ____________ Бурденюк О.В.

Чернівці 2011

Загальні положення.

Відповідно до навчального плану зі спеціальності 5.03051001

“Товарознавство та комерційна діяльність”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, з дисципліни «Комерційна діяльність» виконується курсова робота.

     Курсова робота– це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або окремих його розділів.

     Мета і завдання курсової роботи– поглибити теоретичні знання і практичні навички студентів з комерційної діяльності, сприяти розвитку пізнавальних інтересів, пошуку творчого підходу до аналізу стану окремих методів управління та визначення ефективних напрямів розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, набуття навичок застосування методів науково-пошукових досліджень, узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Курсова робота відіграє важливу роль у творчому оволодінні студентами фаховими знаннями, професійній підготовці спеціаліста. Виконання курсової роботи сприяє кращому опануванню дисципліни, набуттю навичок проведення аналізу конкретного матеріалу, обгрунтування власних висновків і розробки рекомендації з досліджувальної теми.

     Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач, виконується після завершення теоретичних і практичних занять з дисципліни з метою закріплення та поглиблення здобутих знань. У процесі її виконання студенти навчаються самостійно працювати зі спеціальною літературою, нормативно-правовими документами, статистичною інформацією, науково-методичними розробками, логічно і грамотно викладати свої думки.

     Виконання курсової роботи сприяє опануванню методологією проведення наукового дослідження з проблем організації торгівлі, громадського харчування та надання послуг, обробки інформації із застосуванням ЕОМ, пізнанню практики і поєднанню її з теорією.

     Курсова робота виконується під керівництвом викладача, який допомогає студенту у виборі теми та об¢єкта дослідження і її виконання та надає індивідуальні консультації.

Вимоги до курсової роботи.

Курсова робота може бути написана від руки розбірливим почерком,

надрукована або набрана на комп¢ютері та акуратно оформлена.

Обсяг повинен складати 25-30 сторінок друкованого тексту на папері

стандартного формату А 4 (35-40 сторінок рукописного).

     Три четверті загального обсягу роботи повинні відображати сутність теми з використанням практичного матеріалу.

     Теоретичне обгрунтування повинне займати не більше однієї четвертої частини від загального обсягу роботи.

     Курсова робота повинна носити самостійний характер.

     У роботі слід обов¢язково відобразити економічну ефективність комерційної діяльності конкретного підприємства (фірми).

     Курсова робота повинна мати:повне, логічне та грамотне розкриття теми; засвідчення фахової зрілості певної громадської позиції студента – автора роботи; комерційні ситуації; економічну грамотність; повноту та глибину аналізу фактичного матеріалу; підтвердження певних позицій, висновків ілюстраціями, документами; елементи комерційної діяльності; наявність висновків та пропозицій; акуратне оформлення роботи з урахуванням вимог ЕСКД.

     Рівень підготовки курсової роботи значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

     Курсова робота повинна бути виконана і подана в циклову комісію у термін, передбачений графіком навчального процесу.

     Робота, яка не містить дослідження проблеми на конкретному підприємстві та не відповідає вимогам оформлення, до захисту не допускається і повертається студенту на допрацювання.

Структура курсової роботи та характеристика окремих елементів.

     Умовно виділяються такі складові елементи курсової роботи :

1. Вступна частина

2. Основна частина

3. Додатки

Вступна частина


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 229; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ