Критерії оцінювання курсової роботи     Спочатку з текстом роботи ознайомлюється керівник, який дає їй попередню оцінку за чотирибальною системою за такими критеріями: відповідність змісту обраній темі; наявність глибоко продуманої в усіх її складових частинах програми дослідження; грунтовність, повнота і критичність аналіз використаної літератури з проблемами дослідження; успішність виконання дослідного завдання, глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу; літературне, технічне й естетичне оформлення роботи; вчасність подання роботи на рецензування.

     Оцінка “відмінно”ставиться за роботу, виконану на високому теоретичному рівні, коли тема розкрита повно і послідовно, чітко виділено об¢єкт і предмет дослідження, всебічно розкрито вузлові питання теми на основі аналізу теоретичного і практичного матеріалу, зроблено самостійні узагальнення та висновки, цікаві пропозиції і рекомендації, а також, коли студент самостійно зібрав, систематизував і узагальнив матеріал з досвіду роботи торговельного підприємства та пропонує систему заходів щодо поліпшення ефективності його комерційної діяльності. Відмінної оцінки заслуговують ті роботи, які отримали схвальну оцінку на студентських науково-теоретичних конференціях.

     Оцінку “добре”отримують роботи, виконані на достатньо високому теоретичному рівні, в яких повно і всебічно висвітлені питання теми, роглянуто практичну діяльність підприємства, зроблені висновки та пропозиції.

     Оцінка “задовільно”ставиться за роботи, виконані у відповідності із затвердженим планом, що вміщують теоретичні положення і фактичний матеріал, систематизований та викладений у певній логічній послідовності, але зустрічаються окремі неточності, фактичні та стилістичні помилки, тощо.

     Після захисту курсові роботи здаються в навчальну частину за актом.

     Студенти, що не виконали курсової роботи, або отримали незадовільну оцінку при захисті, до іспиту з дисципліни “Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг” не допускаються.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький державний комерційний технікум Спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» ІІІ курсу групи ТКД - 16 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : “Комерційна діяльність ” на тему: «Оптові закупівлі, їх комерційне забезпечення » - ТОВ «Рома»    Виконала:                                            Березовський Михайло Петрович   Керівник:                                                         Бурденюк Ольга Василівна Чернівці  2012 р.

Додаток 2.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Чернівецький державний комерційний технікум

Характеристика об¢єктів комерційної

Діяльності торговельного підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : “Комерційна діяльність ”

Група ТКД-87

Спеціальність: 5.03051001

“Товарознавство та

комерційна діяльність”

Виконавець:                  

Керівник курсової роботи :

Чернівці – 2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький державний комерційний технікум

     Циклова комісія ___________________________________________________

     Дисципліна _______________________________________________________

     Спеціальність _____________________________________________________

     Курс ___________ Груп _______________ Семестр _____________________

ЗАВДАННЯ

На курсову роботу студента

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім¢ я, по батькові)

1. Тема роботи ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Вихідні дані діючого підприємства ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають

розробці, дослідженню) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік додатків _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата видачі завдання _________________________________________________

6. Термін виконання роботи: “____” ______________ 2012 р.

Студент __________________

                      (підпис)

Керівник __________________   __________________________

                      (підпис)                 (прізвище, ім¢я, по батькові)

“____” _____________ 2012 р.

Додаток 4.

Зміст

№ розділу Назва розділу і підрозділу № сторінки
  Вступ. Розділ 1. Система зв¢язків на оптовому ринку 2
1.1. Визначальні фактори ефективності господарських зв¢язків торгівлі з виробництвом. 5
1.2. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб¢єктів на основному ринку. 12
  Розділ 2. Організація господарських зв¢язків суб¢єктів оптового ринку.
2.1. Завдання і функції комерційної служби підприємства. 22
2.2. Формування товарної політики. 26
2.3. Пошук партнерів і укладання договорів постачання. 32
  Розділ 3. Ефективність господарських зв¢язків. 37
  Висновки і пропозиції. 40
  Список використаної літератури. 42
  Додатки.

Додаток 5.

ПЕРЕЛІК

Скорочень та словосполучень,


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 245;