КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАз дисципліни«Охорона праці у галузі»

для студентів спеціальності_____________________________

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

_____й семестр

1. Обов’язкові      
1.1      
1.2      
…..тощо      

Разом балів за обов’язкові види СРС

2. Вибіркові      
2.1      
2.2      
…..тощо      

Разом балів за вибіркові види СРС

Всього балів за СРС у _____й семестр

Заочна форма навчання

_____й семестр

1. Обов’язкові      
1.1      
…..тощо      

Разом балів за обов’язкові види СРС

2. Вибіркові      
2.1      
…..тощо      

Разом балів за вибіркові види СРС

Всього балів за СРС у _____й семестр


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

Основна

1. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник.-К.: Кондор, 2008.-240с.

2. В.Ц.Жидецкий, В.С.Джигерей, А.В.Мельников. Основы охраны труда. Учебное пособие. Львов «Афиша», 2000 – 343 с.

3. Безопасность труда на производстве. Справочное пособие. Производственная санитария под ред. Б.М.Злобинского, 1969.

4. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

5. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

7. Сєріков Я.О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 227 с.

8. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

Додаткова

1. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів. – Київ., 1995. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 року.

2. Положение о порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве и непроизводственного характера. Вестник Украины, 1999, N 43.

3. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. К.Н.Ткачук, Д.Ф.Иванчук, Р.В.Сабарно и др.- К: Техника, 1991.- 286 с.

4. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. „Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

5. ГОСТ 12.1.003-86. Шум. Общие требования безопасности.

6. СНиП П –4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.- М.: Стройиздат, 1980.- 48 с.

7. СН.4088-86. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.- М., 1986.

8. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року.

9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року.

10. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.


ДОДАТОК А

Контрольні питання з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» студентам денної та заочної форми навчання

 

1.На основі якого нормативного документа проводиться навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці? Що встановлюється цим доку­ментом, на кого він поширюється?

2.Які документи з питань навчання та інструктажів роз­робляються па підприємстві, в організації?

3.На кого покладається відповідальність за організацію навчання та інструктажів у межах підприємства і структурних підрозділів, хто здійснює контроль за цим процесом?

4.Хто і згідно з яким нормативним документом прохо­дить попереднє спеціальне навчання і перевірку знань, в які терміни?

5.Як проходить навчання осіб, що займаються індивіду­альною діяльністю?

6.Хто складає перелік питань для перевірки знань з охо­рони праці, з ким вони узгоджуються та ким затвер­джуються?

7.Як розподіляються інструктажі за характером і часом проведення?

8.Хто, з ким, де, згідно з якою і ким затвердженою про­грамою проводить інструктажі? Які документи при цьому оформляються?

9.Дайте перелік питань вступного інструктажу.

10.Дайте перелік питань первинного інструктажу.

11.Який документ і відповідно до чого розробляється на підприємстві, к організації з питань проведення, спеці­ального навчання та інструктажів з пожежної безпеки?

12.Хто і з ким проводить пожежно-технічний мінімум і в які строки?

13.Хто розробляє і з ким погоджується програма пожежо - технічного мінімуму?

14.На кого покладається відповідальність за організацію навчання з пожежної безпеки?

15.Назвіть основні етани розвитку охорони праці в галузі.

16.Розкрийте зміст поняття «охорона праці в галузі».

17.У чому полягає соціально-економічне значення охоро­ни праці?

18.Які права па охорону праці мас працівник під час ро­боти на підприємстві?

19.Як законодавство охороняє працю жінок і неповноліт­ніх?

20.Назвіть основні причини нещасних випадків п Україні.

21.Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці в галузі.

22.Які права і компенсації має працівник під час роботи у важких та шкідливих умовах?

23.Дайте визначення основних понять у галузі охорони праці.

24.Назвіть основні статистичні дані з питань охорони праці у світі, Україні, області.

25.Які закони України, що регламентують питання охо­рони праці в галузі Ви знаєте?

26.Які державні та громадські органи здійснюють в Ук­раїні нагляд та громадський контроль за охороною праці в галузі?

27.Які види відповідальності існують за порушення зако­нодавства про охорону праці в галузі?

28. Які основні нормативні акти підприємств в галузі охо­рони праці Ви знаєте?

29.Розкрийте зміст поняття «умови праці»

30.Назвіть статті Конституції України, які регламентують питання охорони праці в галузі.

31.Назвіть завдання охорони праці в галузі.

32.Що визначає, регулює і встановлює Закон України «Про охорону праці», у чому його специфічна особли­вість?

33.Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

34.Розкрийте зміст понять «виробниче середовище» та «умови праці».

 


ДОДАТОК Б

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 523;