Травматизм і профзахворювання.Нещасний випадок – це випадкова подія, при якій в результаті|унаслідок,внаслідок| миттєвої зовнішньої дії організму заподіюється|спричиняється| трудове каліцтво, травма. Небезпечна подія, яка привела до порушення роботи і руйнування устаткування|обладнання| або споруд|споруджень|, розглядається|розглядується| як аварія.

Причини виникнення| травматизму: організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні.

Травматизм підрозділяється: пов'язаний з виробництвом, пов'язаний з роботою, побутовий травматизм.

По результату|виходу| поразки|ураження| нещасні випадки бувають:

- з|із| тимчасовою втратою працездатності з|із| подальшим|наступним| повним|цілковитим| її відновленням;

- важкі|тяжкі| нещасні випадки з|із| інвалідним результатом|виходом|;

- смертельні нещасні випадки;

- групові нещасні випадки не залежно від тяжкості|тягаря| наслідків|результатів|, якщо постраждало 2 і більш людини одночасно.

Порядок|лад| дій при настанні|наступі| нещасного випадку:

1. Медична допомога.

2. Збереження|зберігання| обстановки, якщо це не загрожує|погрожує| життю навколишніх|довколишніх| людей.

3. Негайно повідомити про нещасний випадок керівнику.

Закон України «Про обов’язкове| державне| соціальне страхування| від нещасних| випадків на виробництві та професійних захворювань|,  що| спричинили| втрату| працездатності».  Розслідування нещасних випадків.

Гігієна праці. Медичні огляди.

Працедавець|роботодавець| зобов'язаний за свої засоби|кошти| організовувати медичні огляди: попередній при прийомі на роботу і періодичні відповідно до термінів, встановленими|установленими| представниками органів Державного санітарного надзору для працівників, найнятих на роботах в шкідливих і небезпечних умовах праці.

Обов'язковий медичний огляд для осіб|облич,лиць| у віці до 21 року.

Якщо співробітник ухиляється від проходження медичного огляду - керівник має право притягати його до дисциплінарної відповідальності, усунути співробітника від роботи без збереження|зберігання| заробітної платні|плати|.

Наказ МЗУ| №246 від 21.05.07 медичні огляди певних категорій працівників.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ.

 

Законодавчі акти під час роботи з комп’ютером.

ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 21889-76. Система «Человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования;

- ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;

- Государственные санитарные правила 5.5.6.009.-98. Требования для помещений с ПК.

Облаштування робочих місць (ПК).

1. Основну роботу співробітники виконують сидячи на робочому місці, яке повинне відповідати ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ|. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

2. Робоче місце з|із| ПК.

Основними шкідливими чинниками|факторами|, пов'язаними з роботою ПК в кімнаті є|з'являються,являються|:

 - напруга|напруження| зорових органів;

 - значне навантаження на пальці і грона рук;

 - тривале знаходження в одній і тій же позі;

- випромінювання різного вигляду|виду| при використанні відео моніторів на електронно-променевих трубках|люльках;

- механічні шуми, пов'язані з роботою електронно-механічного друкуючого пристрою|устрою| (принтера), вентиляторів системи охолоджування, приводів читання CD-дисків і вібрація;

 - іонізація повітря;

 - наявність шкідливих хімічних речовин.

Відповідно до Державних санітарних правил 5.5.6.009.-98 «Вимоги для приміщень|помешкань| з|із| ПК» встановлені|установлені| вимоги для приміщень|помешкань| з|із| ПК.

Організація режиму праці і відпочинку користувачів ПК.

Рекомендації по раціональній організації праці і відпочинку користувачів ПК полягають в наступному|слідуючому|:

- в період роботи за дисплеєм необхідно передбачити через кожні 40-45 хвилин - 3-5 хвилинні перерви для відпочинку.

- середня сумарна тривалість роботи за дисплеєм за день не повинна перевищувати 4 годин, за тиждень -20 годин.

- сумарна тривалість роботи з|із| відеотерміналом (4 години) краще розділити на 2 години і працювати по 2 години в першу і другу половину робочого дня. При використанні захисних екранів час роботи за дисплеєм може бути збільшений.

При 8-ми годинній|годинниковій,часовій,вартовій| роботі на ПК регламентовані перерви слід встановлювати згідно ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ|. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

4. Освітлення приміщень|помешкань| і робочих місць з|із| ПК.

Освітлення приміщень|помешкань| і робочих місць з|із| ПК згідно будівельних норм і правил СНіП II-4-79 «Природне і штучне освітлення»|помешкання| повинні мати природне і штучне освітлення.

Природне освітлення: По відношенню до світлових отворів робочі місця повинні розташовуватися на відстані не менше 1.5 м від них, щоб природне світло падало на робоче місце збоку, переважно зліва|ліворуч|.

Штучне освітлення повинне забезпечувати на робочих місцях з|із| ПК освітленість не нижче 400-500 Люкс.|

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 557;