КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПри оцінці знань студентів повинно бути виявлено розуміння суті питань, що вивчаються, уміння застосувати теоретичні знання з практики.

Система діагностики передбачає підсумкове оцінювання успішності студента за семестр, коли формою контролю знань є іспит. Оцінювання успішності студентів проводиться за всіма видами навчальних занять і в цілому з дисципліни.

Вид поточної роботи студента Оi Коефіцієнти вагомості (Кі)
Лекція 0,2
Контрольна робота (Індивідуальна робота для заочної форми навчання) 0,2
Самостійна робота 0,1
Іспит 0,5
  1

Ообщая визначена за 100 бальною шкалою може буде виставлена за таблицею 1.

Таблиця 1 - Переклад підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни в оцінку за національною шкалою та шкалою ЕСTS

 

Підсумкова оцінка успішності студента, (балів) Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСTS
90 – 100 5 А
82 – 89 4 B
74 – 81 4 С
64 – 73
3 D
60 – 63 3 E
35 – 59 2 FX
1– 34 2 F

 

Завдання поточної роботи: Лекція (18 лекцій) О1 Бальна шкала
Не з’явився 0
Запізнився без поважної причини, не дотримувався дисципліни, не вів конспект лекцій 1
Студент відмовився, або відповідає зовсім не правильно, тобто матеріал не засвоїв 1
Запізнився з поважної причини, не дотримувався дисципліни, не вів конспект лекцій 2
Не запізнився, не дотримувався дисципліни, не вів конспект лекцій 3
Не запізнився, дотримувався дисципліни, не вів конспект лекцій 4
Запізнився без поважної причини, дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій. Неповна відповідь 5
Не запізнився, не дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій 6
Запізнився з поважної причини, дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій 7
Запізнився з поважної причини, дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій, приймав участь в дискусії 8
Не запізнився, дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій, не приймав участь в дискусії 9
Не запізнився, дотримувався дисципліни, вів конспект лекцій, приймав участь в дискусії. Повна відповідь 10

Штрафні санкції не встановлюються.

Коефіцієнт ваги кожної лекції зоставляє 10/18= 0,6

Завдання поточної роботи: Контрольна робота в аудиторії (1 заняття) О2 Бальна шкала
Не з’явився 0
З’явився. Немає відповідей на поставлені питання контрольної роботи 2
Відповіді на питання переписані 4
Відповіді на питання контрольної роботи в обсязі|обсязі| 50% 6
Відповіді на всі питання контрольної роботи з|із| невеликими помилками 80% 8
Повна|цілковита| відповідь на питання контрольної роботи |інше| 10

Штрафні санкції :

Запізнився на контрольну роботу – 0,1

Розмовляв під час контрольної роботи, користувався мобільним телефоном - 0,2

Запізнився та не дотримувався дисципліни – 0,25

Коефіцієнт ваги контрольної роботи зоставляє Кij = 10/1=10

(1-Шij)

Критерії оцінювання контрольного тестового завдання з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» для перевірки знань студентів денної та форми навчання.

Визначають бал кожного з тих, хто відповідає на тестові завдання: за правильну відповідь – одне очко (1), за неправильну відповідь очки не нараховують. Число правильних відповідей кожного студента визначають, користуючись ЕОМ або трафаретом.

Якщо сума балів студента дорівнюється 80% від загальної суми та більше, тоді він отримує оцінку «відмінно». При цьому за шкалою ECTS, якщо сума більше 90% оцінка А, від 80% до 90% - оцінка В.

Якщо сума балів студента від 60% до 79% від загальної суми, тоді він отримує оцінку «добре». За шкалою ECTS, якщо сума 70%-79% оцінка В, 60% - 69% - оцінка С.

Якщо сума балів студента від 40% до 59% від загальної суми, тоді він отримує оцінку «задовільно». За шкалою ECTS, якщо сума 50%-59% оцінка D, 40% - 49% - оцінка E.

Якщо сума балів студента нижче 40% від загальної суми, тоді він отримує оцінку «незадовільно». За шкалою ECTS оцінка FX.

 

Завдання поточної роботи: Самостійна робота. Закони України, ДНАОП, ССБП, ДСН, ГОСТ,  Міжнародні стандарти OHSAS 18001,           ISO 8000, ISO 26000. О3 Бальна шкала
Не опрацьовані закони 0
Вивчив не самостійно, інформацію запитав|спитав| в аудиторії перед опитом 1
Поверхневе|поверхове,зверхнє| знайомство з|із| матеріалом, без засвоєння знань 2
Самостійна робота тільки|лише| з|із| один із законів 3
Самостійна робота з|із| двома законами, недолік|нестача| засвоєння виправлений|справлений| в бесіді з|із| викладачем 4
Повне|цілковите| засвоєння самостійного матеріалу|інше| 5
Пошук та огляд літературних джерел для участі у наукових студентських конференціях 6
Повне|цілковите| засвоєння самостійного матеріалу, Пошук та огляд літературних джерел для участі у наукових студентських конференціях 7
Повне|цілковите| засвоєння самостійного матеріалу, підготовка наукових публікацій 8
Повне|цілковите| засвоєння самостійного матеріалу, виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри 10

 

Коефіцієнт ваги самостійної роботи зоставляє Кij = 10/1=10

 

 

Завдання поточної роботи: Іспит (1 заняття) О4 Бальна шкала
Не з’явився 0
Завдання не виконано, студент пропустив 80 і більше відсотків лекційних занять та занять практичної підготовки 1
Завдання не виконано, студент пропустив від 50 до 79 відсотків лекційних занять та занять практичної підготовки 2
Завдання не виконано, студент пропустив до 50 % лекційних занять та занять практичної підготовки 3
Завдання не виконано, але студент пропустив не більш 50 % лекційних занять та занять практичної підготовки 4
Студент поверхнево ознайомлений з матеріалом завдання |інше| 5
Завдання виконано на «задовільно» і містить або неточності у формулюванні відповіді, або неправильні висновки 6
У виконаному завданні є недоліки, які не вплинули особливо на висновки та відповіді 7
Матеріал засвоєно. Відповідь містить окремі помилки, але студент уміє застосовувати свої знання до аналізу кількісної сторони явищ і процесів 8
Матеріал засвоєно повністю. Студент показав уміння не тільки правильно висвітлювати отримані знання, але й використовувати їх для аналізу і оцінки кількісної сторони явищ і процесів. При цьому в відповіді є незначні недоліки 9
Студент показав уміння не тільки висвітлювати отримані знання, але і використовувати їх для аналізу і оцінки кількісної сторони явищ і процесів 10

Штрафні санкції :

Запізнився на іспит – 0,1

Розмовляв під час іспиту, користувався мобільним телефоном - 0,2

Запізнився та не дотримувався дисципліни під час іспиту – 0,25

Коефіцієнт ваги іспиту зоставляє Кij = 10/1=10

(1-Шij)

Для студентів заочної форми навчання поточний контроль складається з двох напрямків:

- активність студентів під час лекційних занять (max 20 балів);  

- виконання індивідуальних робіт (max 30 балів).

Іспит складається з відповідей за двома питаннями білета (max 50 балів).

Завдання поточної роботи: Індивідуальна робота Оінд.р для студентів заочної форми навчання Бальна шкала
Не брав завдання|задавання|, робота не виконана 0
Принесений не свій варіант, немає знання матеріалу 1
Принесений не свій варіант, але|та| є|наявний| уявлення про роботу 2
Принесений не свій варіант, робота оформлена по нормах, підготовлений до питань захисту 3
Роботу виконав сам, не орієнтується в питаннях при захисті, є помилки в змісті|вмісті,утриманні| і оформленні. Неодноразово проводилося доопрацювання 4

 

Роботу виконав сам, орієнтується в питаннях при захисті, є помилки в змісті|вмісті,утриманні| і оформленні. Неодноразово проводилося доопрацювання |інше| 5
Роботу виконав, зауваження до оформлення, доопрацювання|доробка| один раз 6
Роботу виконав, зауважень до оформлення немає, при захисті не повна|цілковита| відповідь на питання, було потрібно додаткова підготовка 7
Робота виконана, при захисті відповідає, є незначні недоліки 8
Завдання|задавання| виконане, захист пройшов|минув,сплив| добре, наявність власних висновків, їх правильність, Коректність розрахунків 9
|Захист пройшов|минув,сплив| добре, проявлена|виявлена| активність і прагнення до знань 10

Штрафні санкції :

Несвоєчасне виконання завдання – 0,1.

Несвоєчасний захист завдання – 0,2.

Несвоєчасне виконання завдання та несвоєчасний його захист – 0,25.

Коефіцієнт ваги індивідуальної роботи зоставляє Кij = 10/1=10

(1-Шij)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 573;