Законодавство України по охороні праці. Основні положення по охороні праці в Україні встановлені і регламентуються:

1. Згідно з Конституцією України найвищою соціальною цінністю є людина, його життя, здоров'я і безпека (ст. 3). Стаття 43 гарантує право не тільки на працю, але і на безпечні умови праці, ст.45 - кожен, хто працює має право на відпочинок, ст. 46 - право на соціальний захист, ст. 49 - право на охорону здоров'я, медичну допомогу, страхування;

Закон України «Про підприємства в Україні» ст. 25 – підприємство зобов'язане забезпечити всім працівникам безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність за створення|створіння| здорових і безпечних умов;

Закон України «Про колективні договори і угоди|попади|» ст.7 - передбачає, що в колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо|відносно| охорони праці, ст.8 - у тому числі і умов праці.

Кодекс законів про працю (КЗоТ) регулює трудові відносини працівників всіх підприємств, незалежно від форм власності, виду діяльності і галузі, сприяючи ефективності суспільного|громадського| виробництва і зростанню|зросту| на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих|працюючих|, зміцненню трудової дисципліни. Розділ 9 Кодексу повністю присвячений охороні праці. Слід звернути увагу на статті :

- «Трудовій договір» |;

- «Робочий година»;

- «Година відпочинку»;

- «Професійні спілки»;

«Нагляд і контроль за додержанням| законодавства| про працю|».

Особливу увагу слід приділити Закону України «Про охорону| праці», який прийнятий 21 листопада 2002 р., введений в дію в грудні 2002 р.

Закон є|з'являється,являється| основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці, його дія розповсюджується|поширюється| на всі підприємства незалежно від форм власності і видів діяльності, на всіх громадян, які працюють, а також залучені в роботу на цих підприємствах.

Нормативно-правові акти по охороні праці в галузі.

Державні нормативні акти охорони праці (ДНПАОП|) – це офіційний документ: правила, стандарти, норми, регламенти, положення|становища|, інструкції і т.д., які є|з'являються,являються| обов'язковими для виконання.

Ухвалення|прийняття,приймання| нових, перегляд і відміну ДНПАОП| проводить Держгірпромнагляд за участю профспілкових організація і Фонду|фундації| соціального страхування від нещасних випадків і професійних | захворювань на виробництві. 

Повинні переглядатися в міру впровадження передових технологій але|та| не рідше за одне разу в десять|десятеро| років (ст. 28 закону України «Про охорону праці»).

У відповідності ДНАОП| 0.00-8.03-93 «Порядок|лад| розробки| і затвердження| власником| нормативних| актів про охорону| праці, що| діють на підприємстві» до основних нормативних актів (НА) підприємства відносяться:

- положення|становище| системи управління охороною праці на підприємстві;

- положення|становище| служби охорони праці підприємства;

- положення|становище| про комісію із питань охорони праці підприємства;

- положення|становища| про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці;

- положення|становище| про навчання|вчення| і перевірки знань працівників з питань охорони праці;

- положення|становище| про організацію і проведення первинного і повторних інструктажів, також пожежі - технічного мінімуму;

- наказ про атестацію робочих місць на відповідність на охорону праці;

- положення|становище| про організацію медичних наглядів працівників;

- перелік робіт з|із| підвищеною небезпекою і інш.

Стандарти у області охорони праці в галузі.

Система стандартів безпеки праці (ССБТ|) була створена і діяла в СРСР. Відповідно до договору про співпрацю|співробітництво| у області охорони праці стандарти ССБТ| мають статус міждержавних і в такому статусі діють в Україні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

 

Система управління охороною праці у галузі.

Система управління охороною праці (СУОП|) — сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану діяльність по забезпеченню здорових і безпечних умов праці, поліпшення|покращання| виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

Основні завдання|задачі| і функції СУОП| на підприємстві|:

- планування|планерування| робіт по охороні праці;

- розробка, ухвалення|прийняття,приймання| і відміна нормативних актів підприємства (інструкцій, положень|становищ|, правил і ін.);

- професійний підбір кадрів.;

- навчання|вчення| і інструктажі з питань охорони праці в галузі.

- регламентація процесу праці ;

- атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів.

- реєстрація і облік|урахування|;

- забезпечення безпеки устаткування|обладнання|, процесів, будівель, споруд|споруджень| і території;

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування;

- розслідування і облік|урахування| нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;

- створення|створіння| і управління фондами|фундаціями| охорони праці на підприємстві;

-  пропаганда і виховання безпеки поведінки;

контроль і інспекція виконання норм, правил, інструкцій і інш.

2. Служба охорони| праці на підприємстві.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» і ДНПАОП| 0.00-4.21.-04 «Типове положення|становище| служби охорони праці» на кожному підприємстві створюється служба охорони праці.

На підприємстві при кількості працюючих 50 і більш повинна бути створена служба охорони праці, яка проводить організаційні роботи по охороні праці.

Якщо кількість тих, що працює менше 50 чоловік – функції служби охорони праці може виконувати у порядку|ладі| сумісниці фахівець|спеціаліст|, що має відповідну підготовку.

Якщо кількість тих, що працює менше 20 чоловік - для виконання функцій охорони праці привертають|приваблюють,залучають,притягають| фахівця|спеціаліста| із сторони на договірних умовах (стаж не менше 3х років і пройшли|минули,спливли| навчання|вчення| по охороні праці).;

Служба охорони праці підкоряється безпосередньо керівнику підприємства.

Служба охорони праці спільно з|із| іншими підрозділами підприємства розробляє комплексні заходи щодо питань охорони праці у галузі: веде документацію, реєструє інструкції, організує навчання|вчення| безпечним методам праці, проводить інструктаж; контролює перевірку знань, проходження медогляду; бере участь в розслідуваннях нещасних випадків, у внутрішніх аудитах, атестації робочих місць.

3. Навчання|вчення| з питань охорони праці.

Ст.18 Закону України «Про охорону праці», ДНПАОП| 0.00-4.12-05 «Типове положення|становище| про порядок|лад| проведення навчання|вчення| і перевірці знань з питань охорони праці».

Навчання|вчення| і інструктажі з питань охорони праці проходять|минають,спливають| всі працівники підприємства, як при прийомі на роботу, так і в процесі роботи.

Навчання|вчення| і перевірка знань з основних питань охорони праці посадовців проводиться під час прийому на роботу в перебігу місяця після|потім| прийому на роботу і періодичність 1 раз в три роки.

Якщо роботи з|із| підвищеною небезпекою - працівники проходять|минають,спливають| навчання|вчення| і перевірку знань з питань охорони праці - 1 раз на рік.

 Ввідний інструктаж з|із| працівниками, які поступають|надходять| на роботу, проводить фахівець|спеціаліст| відділу охорони праці.

Безпосередній керівник робіт проводить інструктажі з питань охорони праці: первинний, повторний, позаплановий, цільовий.

 Періодичність проведення повторного інструктажу з питань охорони праці – 1 раз на 6 місяців, а при виконанні робіт з|із| підвищеною безпекою -| 1 раз на 3 місяці.

 Позаплановий інструктаж з питань охорони праці проводиться за умови зміни технологічного процесу, порушення норм охорони праці або після|потім| нещасного випадку

Цільовий інструктаж з питань проводиться у разі|в разі| доручення виконання роботи, не передбаченою посадовою або робочою інструкцією, при ліквідації аварії.

Всі інструктажі закінчуються перевіркою знань. При незадовільних результатах не допускаються до роботи. Проведення відповідних інструктажів реєструються у відповідних журналах|часописах| реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструкції по охороні праці переглядаються 1 раз в 5 років, а при виконанні робіт і експлуатації устаткування|обладнання| з|із| підвищеною небезпекою 1 раз на 3 роки.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 578;