Охорона навколишнього середовища.Політика Держави полягає в створенні|створінні| методів контролю забруднень в промисловості - їх вплив на навколишнє середовище.

Прийняті директиви:

- директиви щодо|відносно| чистоти води, захисту повітря,|відносно| викидів, обмеження рівня шуму.

Важливу|поважну| роль | грають міжнародні стандарти з охорони довкілля ISO серії 14000, дозволяють не тільки|не лише|, наприклад понизити|знизити| викиди, понизити|знизити| концентрацію шкідливих речовин але і правильно утилізувати відходи виробництва:

1. Розробка стандартів по утилізації відходів:

- вторинне|повторне| використання відходів виробництва - рециклінг| 10-20% (оскільки|тому що| у відходах залишаються частина|частка| корисних ресурсів;

 - складування на полігонах (до 80% терикони);

- знищення|частка| ( спалюють, перемелюють).

2. Оцінює ризик можливих аварій, що впливають на навколишнє середовище;

3. Знижує ризик порушень законодавчих норм за забруднення навколишнього середовища.

2. Управління системою соціальної відповідальності: стандарти соціо-етичної лояльності діяльності установи. Управління системою соціальної відповідальності, Міжнародний стандарт SA8000 «Соціальна відповідність».

Мета|ціль| стандарту SA8000 – сприяти постійному поліпшенню|покращанню| умов найму і здійснення трудової діяльності, виконання етичних норм цивілізованого суспільства|товариства|.

Підприємства, на яких приділяється велика увага персоналу, створення|створіння| комфортних умов роботи, створення|створіння| сприятливої атмосфери в колективі – це критерії високого рівня менеджменту. А якщо навпаки – це додатковий ризик.

В результаті|унаслідок,внаслідок| системи управління згідно SA8000– чітке визначення порядку|ладу| і умов прийому на роботу і трудової дисципліни. З'являється|появляється| можливість|спроможність| провести сертифікацію (перевірку) соціальної орієнтованості підприємства.

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО САМОСТІЙНІЙ

ПІДГОТОВЦІ

Можливі види самостійної роботи студентів,
       форми контролю та звітності

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов'язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань   1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного  контролю 1.1. Активна участь у різних видах аудиторних занять   1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Активна участь у семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 1.4.  Написання контрольної роботи тощо

II. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літера- турних джерел за заданою пробле- матикою курсу   2.2. Написання реферату за даною проблематикою   2.3. Аналіз наукової публікації     2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки 2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення 2.6. Написання курсової роботи 2.7. Написання дипломної 2.1. Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи (ІКР) 2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Обговорення підготовлених матеріалів, участь у діловій грі   2.5. Перевірка правильності виконання завдань   2.6. Захист курсової роботи 2.7. Захист дипломної (магістерської)

III. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах   3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подання до друку

IV. Стажування, практика або практичний тренінг

4.1. Практичне стажування на підприємстві, ознайомлювальна, виробнича, магістерська науково-дослідна або педагогічна практика, участь у тренінгу 4.1. Звіт за результатами стажування, практики або оцінювання участі в тренінгу

Види самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»: Систематично опрацьовувати|проробляти| лекційний матеріал, необхідну літературу по темі, відповідну нормативну документацію. Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Охорона праці в галузі» для студентів денної (заочної) форми навчання галузі знань 1801 Специфічні категорії, спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», для студентів денної форми навчання спеціальності 8.180110011 «Інтелектуальна власність» / Укл. О.В.Мирошниченко, Донецьк: ДонНТУ.

- Згідно з графіком виконання |вчення| виконати індивідуальні|хатні| роботи по напрямах|направленнях| дисципліни «Охорона праці у галузі»| (для студентів спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» заочної форми навчання). Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» заочної форми навчання - ЯСС/Укл. О.В.Мирошниченко, Донецьк: ДонНТУ.|

Опрацювання контрольних питань для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»| студентами денної (заочної) форми навчання галузі знань 1801 Специфічні категорії, спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», для студентів денної форми навчання спеціальності 8.180110011 «Інтелектуальна власність». (Додаток А).

У додатку Б наведено контрольні питання для перевірки рівня засвоювання навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»  при виконанні контрольної роботи під час занять студентами денної форми навчання, також для перевірки знань навчального матеріалу студентами заочної форми навчання.

У додатку В наведені тестові завдання для перевірки рівня засвоювання навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» студентами денної та заочної форми навчання.

- Аналізувати наукові публікації з напряму охорона праці у галузі. Журнали бібліотеці ДонНТУ.

- Підготовка наукових публікацій та участь у наукових студентських та регіональних конференціях. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку та упровадження систем управління якістю в регіоні» / Донецьк, ДонНТУ, кафедра «Управління якістю». Міжвузівська студентська конференція/ Донецьк, ДонНТУ, кафедра «Управління якістю».

Контроль над самостійною роботою студентів здійснюється викладачем у процесі експрес-опитувань, що проводяться викладачем під час лекцій,  перевірці контрольної роботи, захисту індивідуальної роботи, під час складання іспиту, написання статті для участі в конференціях, при проходженні і захисті звіту переддипломної практики, при складанні та перевірці державного іспиту, при захисті дипломної (магістерської) роботи.

5  Теми для самостійної роботи:

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Змістовий модуль 1. Охорона праці в сучасних умовах Конституція України Закон України «Про підприємства в Україні» Закон України «Про колективні договори і угоди» Закон України «Про охорону праці» 2
2 Змістовий модуль 2. Організація охорони праці на підприємстві Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності» 2
3 Змістовий модуль 3. Охорона праці під час роботи з комп’ютером -ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования; - ГОСТ 21889-76. Система «Человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования; - ГОСТ 22269-76. Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования; - ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин; - Государственные санитарные правила 5.5.6.009.-98. Требования для помещений с ПК. 1
4 Змістовий модуль 4. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. ДСН 3.3.6.042-99. «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» СН 4088-86 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». СНиП ІІ-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»   ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и ДСН 3.3.6.037-99 «Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука». 2
5 Змістовий модуль 5. Пожежна безпека. Електробезпека. - Закон «О пожарной безопасности»; - ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила пожарной безопасности в Украине»; ГОСТ 12.1.004-91, ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.» 1
6 Змістовий модуль 6. Соціальна та екологічна безпека діяльності Міжнародні стандарти OHSAS 18001, ISO 8000, ISO 26000 1

Разом

9

- Опрацювати контрольні запитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» студентами денної та заочної форми навчання. (Додаток А).

- Опрацювати контрольні питання для перевірки рівня засвоювання навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» при виконанні контрольної роботи під час занять студентами денної форми навчання, також для перевірки знань навчального матеріалу студентами заочної форми навчання  (Додаток Б).

- Опрацювати тестові завдання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» для перевірки знань студентами денної та заочної форми навчання. (Додаток В).

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 607;