Контрольні питання для перевірки знань з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»  студентами денної та заочної форми навчання 

1.Які ви знаєте категорії робіт?

2.Який вплив шуму і вібрації на людину, та які існують засоби захисту проти її дії?

3.Який існує поділ шкідливих речовин па класи безпеки?

4.Дайте класифікацію електромагнітних полів і випромі­нювань.

5.Назвіть основні положення Закону України «Про охо­рону праці».

6.Які основні надбання Закону України «Про охорону праці»?

7.Що являють собою граничнодопустимі концентрації?

8.Що являють собою ДНАОП?

9.Які нормативні акти про охорону праці, що діють у
межах підприємств, ви знаєте?

10.До яких видів відповідальності згідно з Законом Ук­раїни «Про охорону прати» притягаються працівники, винні в порушенні охорони праці?

11.Назвіть органи державного управління охорони праці, означте їх компетенцію та повноваження.

12.Дайте визначення системи управління охороною праці (СУОП).

13.Служба охорони праці на підприємстві, в організації; її завдання та функції.

14.Комісія з питань охорони праці: мета створення, зав­дання діяльності, права.

15.Навчання та види інструктажів з питань охорони пра­ці.

16.Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

17.Стажування та допуск працівників до роботи.

18.Державний нагляд і громадський контроль за охоро­ною праці.

19.Які нещасні випадки підлягають розслідуванню? У яких випадках складається акт за формою Н-1, а в яких випадках за формою НТ (невиробничий травма­тизм)?

20.Хто здійснює контроль за своєчасним розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань та ава­рій?

21.Законодавство в галузі гігієни праці.

22.Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

23.Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнан­ня та процесів.

24.Основні поняття та значення пожежної безпеки.

25.Вогненебезпечні властивості матеріалів і речовин.

26.Система попередження пожеж.

27.Які ви знаєте первинні засоби гасіння пожеж?

28.Визначення та права комісії з питань охорони праці.

29.Назвіть основні принципи економічного стимулюван­ня охорони праці.

30.Чим відрізняється нова редакція (21.11.2002 р. № 229-ІУ) Закону України «Про охорону праці» від попередньої.

31.Загальні принципи організації пожежної безпеки.

32.Державний пожежний нагляд.

33.Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

34.Назвіть обов'язки власника підприємства в галузі охо­рони праці.

35.Які обов'язки працівника щодо виконання норматив­них актів про охорону праці?


ДОДАТОК В

 

Тестові завдання для перевірки рівня засвоювання навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»  при виконанні контрольної роботи під час занять студентами денної форми навчання, також для перевірки знань навчального матеріалу студентами заочної форми навчання

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД                

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ

ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Факультет______________________

Кафедра________________________

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі»   

Студент групи____________________________________________________

Прізвище, ім’я по батькові

 

Обведіть номер правильної відповіді:

 

 

1: Хто може відмінити|скасувати| розпорядження|припис| фахівця з охорони праці?

а.Профспілковий комітет.

б.Головний інженер.

в.Керівник підприємства.

2: Обов'язкові медичні огляди – попередні (при прийомі на роботу) і періодичні (в процесі роботи) проводяться для:

а.Працівників із|із| слабким|слабим| здоров'ям.

б.Всіх працівників.

в.Працівників, зайнятих|позичених,посісти| на роботах з|із| шкідливими і небезпечними умовами праці.

3: Нещасний випадок на виробництві - це випадок, який викликав|спричинив| втрату працездатності у|в,біля| працівника тривалістю не менше:

а.Двох робочих змін.

б.Трьох днів.

в.Одного дня.

4: Хто несе відповідальність за створення|створіння| здорових і безпечних умов праці і умов під час проведення учбового процесу на кафедрі?

а.Декан факультету.

б.Завідувач|завідуючий| кафедрою.

в.Фахівець з охорони праці.

5: Хто розслідує нещасний випадок, який відбувся з|із| працівником підприємства (установи) в робочий час?

а.Відділ охорони праці.

б.Комісія, створена керівником підприємства (установи).

в.Інспектор Держгірпромнаглядохоронпраці.

6:Хто підтверджує (встановлює) права працівника на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку|відпуск|, скорочений робочий день, доплату до посадового окладу?

а.Відділ охорони праці.

б.Профком.

в.Атестаційна комісія підприємства (установи). 

7: Законодавство про охорону праці складається з:

а.Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

б.Типового положення|становища| про порядок|лад| проведення навчання|вчення| і перевірки знань з питань охорони праці, Положення|становища| про порядок|лад| забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами|коштами| індивідуального захисту, Положення|становища| про розробку інструкцій по охороні праці.

в.Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, колективного договору підприємства, інструкцій по охороні праці підприємства.

8: Хто очолює комісію по розслідуванню нещасного випадку, що відбувся із|із| студентом під час учбових занять?

а.Декан факультету.

б.Проректор по учбовій роботі.

в.Фахівець з охорони праці.

9: Компенсація робіт в святкові або вихідні дні.

а. 2 відгули за роботу в святковий день і один відгул за роботу у вихідний.

б. Відгул або грошова компенсація в подвійному розмірі.

в. Тільки|лише| грошова компенсація в подвійному розмірі

10:У якому документі підприємства (установи) визначається час почала|розпочала,зачала| і закінчення роботи?

а.У колективному договорі.

б. У наказі по підприємству (установі).

в.У правилах внутрішнього розпорядку.

11: Які стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни?

а.Догана|вимова| або звільнення

б.Штраф

в.Переклад|переведення,переказ| на іншу роботу.

 

12: При видачі, яких засобів|коштів| індивідуального захисту керівник повинен проводити навчання|вчення| і перевірку знань працівників за правилами користування ними?

а.Захисні окуляри.

б.Протигаз.

в.Комбіновані рукавиці.

13: Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив?

а. Так|та|, за письмовою заявою потерпілого.

б. Не розслідується.

в. Розслідується, якщо часу з моменту|із моменту| події|випадку| пройшло|минуло,спливло| не більше одного місяця.

14:  Види медичних оглядів певних категорій працівників.

а.Попередні при прийомі на роботу і періодичні під час виробничої діяльності.

б.Попередні при прийомі на роботу.

в.У Періодичні під час виробничої діяльності.

15: Яким нормативним документом встановлений|установлений| порядок|лад| проведення навчання|вчення| з питань охорони праці працівників при виконанні трудових обов'язків?

а.Положенням|становищем| про навчання|вчення| з питань охорони праці, що діють на підприємстві (у установі).

б.Положенням|становищем| про розробку інструкцій по охороні праці.

в.Посадовою інструкцією.

16: Термін розслідування нещасного випадку на виробництві комісією підприємства.

а.Протягом 3 діб або протягом місяця, якщо поступила|вчинила| заява від потерпілого або особи|обличчя,лиця|, що представляє|уявляє| його інтереси.

б.Протягом місяця.

в.Протягом тижня

17: На яких підприємствах (у установах) рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| трудового колективу створюються пожежно-технічні комісії?

а. З|із| кількістю тих, що працюють 50 і більш людина.

б. На всіх підприємствах без виключення|винятку|.

в.З|із| кількістю тих, що працюють більше 500 чоловік.

18:  Терміни випробувань діелектричних рукавичок.

а.1 раз на 12 місяців.

б.1 раз на 6 місяців.

в.1 раз на 3 місяці.

19: Де проводиться|виробляється,справляється| реєстрація інструкцій по охороні праці?

а.У структурному підрозділі.

б.У відділі охорони праці.

в.У канцелярії.

 

 

20: У які терміни переглядаються інструкції по охороні праці?

а.1 раз на рік.

б.1 раз в 5 років, а при виконанні робіт і експлуатації устаткування|обладнання| з|із| підвищеною небезпекою 1 раз на 3 роки.

в.1 раз в 5 років.

21: Які документи адміністрація підприємства (установи) видає потерпілому при нещасному випадку на виробництві після|потім| закінчення розслідування?

а. Акт за формою НТ|.

б. Акт за формою Н-5 і Н-1.

в. Акт за формою Н-1.

 22:  Скільки чоловік дозволяється одночасно розміщувати в приміщенні|помешканні| з|із| одним евакуаційним виходом?

а.Не більше 10.

б.Не більше 30.

в.Не більше 50.

23: Хто визначає ступінь|міру| втрати працездатності потерпілого при нещасному випадку?

а.Комісія по розслідуванню нещасного випадку.

б.Лікувальна установа.

в. Медіко-соціально експертна комісія.

24: Хто забезпечує пожежну безпеку в університеті?

а.Головний інженер.

б.Завідувач|завідуючий| господарством.

в.Ректор університету.

25: Порядок|лад| оформлення перевірки знань осіб|облич,лиць|, що мають 1 кваліфікаційну групу по електробезпеці.

а. Видається посвідчення.

б. Проводиться|виробляється,справляється| запис в обліковій картці|карточці|, яка зберігається у відділі кадрів.

в. Оформляється протоколом перевірки знань по електробезпеці.

26: Впродовж|упродовж| якого часу комісія по розслідуванню нещасного випадку на виробництві повинна скласти акт за формою Н-1?

а.10 діб.

б. 5 діб.

в. 3 діб.

27: У якому журналі|часописі| проводиться|виробляється,справляється| запис про проведення повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці?

а.У журналі|часописі| реєстрації ввідного інструктажу.

б.У журналі|часописі| реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

в..Оформляється протоколом.

28: У яких випадках складається акт за формою Н-1?

а. При отриманні|здобутті| травми під час проходження|дотримання| на роботу.

б.При отриманні|здобутті| травми під час виконання службових обов'язків.

в.При отриманні|здобутті| травми за місцем проживання.

 

 

29: При якій кількості працівників на підприємстві складається колективний договір?

а. Більше 25 працівників.

б. Не залежить від кількості працівників.

в. Більше 50 працівників.

 30:  У якому напрямі|направленні| повинні відкриватися|відчинятися| двері на шляхах|коліях,дорогах| евакуації?

а.У напрямі виходу з|із| приміщення|помешкання|.

б. Не має значення.

в. У напрямі входу в приміщення|помешкання|.

31: За умовами електробезпеки електроустановки розділяються на:

а. Електроустановки до і вище 380В.

б.Електроустановки до 1000В.

в.. Електроустановки до і вище 1000В.

32: Чи може власник встановлювати додаткові пільги для працівників, не передбачені чинним законодавством?

а. Не може.

б. Може передбачати в колективному договорі.

в. Може за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці.

33: У якому документі проводиться|виробляється,справляється| реєстрація цільового інструктажа по протипожежній безпеці?

а. У журналі|часописі| реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

б. У журналі|часописі| реєстрації інструктажів по протипожежній безпеці.

в. У журналі|часописі| обліку|урахування| робіт з|із| підвищеною небезпекою.

34: Хто дає дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки на підприємстві (у учре6ждении)?

а.Профспілковий комітет.

б. Держгірпромнагляд України.

в. Державна місцева адміністрація.

35: Обов'язки керівника структурного підрозділу при ухиленні співробітника від проходження медичного огляду.

а. Перевести|перекласти,переказати| співробітника на нижче оплачувану роботу.

б.Усунути співробітника від роботи із|із| збереженням|зберіганням| заробітної платні|плати|.

в. Усунути співробітника від роботи без збереження|зберігання| заробітної платні|плати|.

36: Для яких категорій працівників не є|з'являється,являється| обов'язковим проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів з питань охорони праці на робочому місці?

а. Для тимчасових працівників.

б. Для осіб|облич,лиць|, не пов'язаних з обслуговуванням, випробуванням, наладкою і ремонтом устаткування|обладнання|, використанням інструменту, зберіганням сировини і матеріалів.

в. Проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів з питань охорони праці на робочому місці є|з'являється,являється| обов'язковим для всіх категорій працівників без виключення|винятку|.

 

 

37: У який термін можна притягати до відповідальності за провину?

а. Протягом місяця з дня провини.

б. Не пізніше за один місяць з дня провини або 6 місяців після|потім| виявлення провини.

в. Не пізніше 6 місяців після|потім| виявлення провини.

38:  Які роботи вважаються|лічаться| роботами на висоті?

а. На відстані 1, 0 м від рівня підлоги|статі|.

б. На відстані 1, 2 м від рівня підлоги|статі|.

в. На відстані 5, 0 м від рівня підлоги|статі|.

39: Протягом якого терміну експлуатації виробниче устаткування|обладнання| повинне відповідати вимогам безпеки?

а. Протягом 5 років.

б.В перебіг гарантійного терміну експлуатації, що встановлюється заводом-виготівником.

в. Протягом всього терміну експлуатації.

40: Які категорії робочих|робітників| і службовців повинні одержувати|отримувати| безкоштовно|безплатно| молоко або інші рівноцінні харчові продукти?

а. Тимчасові працівники.

б. Працівники, зайняті|позичені,посісти| на роботах з|із| шкідливими умовами праці.

в. Працівники, зайняті|позичені,посісти| на роботах в небезпечних умовах праці.

41: У який термін можна притягати до відповідальності за провину?

а. Не пізніше за 1 місяць з дня виявлення провини.

б.Не пізніше за шість місяців з дня провини або 1 місяця з дня виявлення провини.

в. Не пізніше 6 місяців з дня виявлення провини.

42:  Які роботи вважаються|лічаться| роботами на висоті?

а. На відстані 1, 0 м від рівня підлоги|статі|.

б. На відстані 1, 2 м від рівня підлоги|статі|.

в. На відстані 5, 0 м від рівня підлоги|статі|.

43: У приміщеннях|помешканнях|, де встановлені|установлені| комп'ютери, норма площі|майдану| на одне робоче місце складає:

а. не менше 4 кв.м.

б.не менше 6 кв.м.

в. не менше 5 кв.м.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 480;