МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД                

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

КАФЕДРА “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ”

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

щодо організації самостійної роботи студентів

 з нормативної навчальної дисципліни

циклу професійної та практичної підготовки

 

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

для студентів денної (заочної) форми

 

галузь знань 1801 «Специфічні категорії»

спеціальність 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

 

 

Донецьк, 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД                

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

КАФЕДРА “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ”

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів

 з нормативної навчальної дисципліни

циклу професійної та практичної підготовки

 

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

для студентів денної (заочної) форми

 

галузь знань 1801 «Специфічні категорії»

спеціальність 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

 

 

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Управління якістю»

Протокол №1 від «05» «09» 2013р.

 

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р

 

 

Донецьк, 2013 р.


 
УДК| 389.

 

 

 


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Системи управління якістю» для студентів денної (заочної) форми навчання галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» - ЯСС/Укл. О.І.Момот, Ю.І. Норенко. Донецьк: ДонНТУ|, 2013р.-37с.

 

 

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенту при самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки « Системи управління якістю ».

У методичних рекомендаціях викладено навчальну програму курсу; короткий зміст|вміст,утримання| курсу; розглянуті|розгледіти| основні нормативні документи у області управління якістю,  перелік питань до іспиту, контрольних питань та тестові питання, для підготовки до іспиту студентів денної та заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Системи управління якістю». Приведений перелік посилань|заслань| для успішного засвоєння дисципліни, що вивчається.

 

Укладачі|складачі|:                        д.е.н., проф. Момот О.І.                           ас. Норенко Ю.І.        
   
Відповідальний за випуск: Зав.каф.УЯ д.е.н.,проф. Момот О.І.
   

 

                                                                                                                    

© Донецький національний

Технічний університет

© Момот О.І.

      


 
ЗМІСТ|вміст,утримання|

 

Введення|вступ| 5
 1 Цілі і завдання|задачі| дисципліни 6
 2 Програма курсу 6
 3 Методичні вказівки по вивченню дисципліни 7
 4 Рекомендації студентам по самостійній підготовці 18
 5 Теми для самостійної роботи 20
 6 Критерії оцінки знань студентів 21
 7 Карта самостійної роботи студента 25
Перелік посилань|заслань| 26
Додаток А Контрольні питання Додаток Б Контрольні питання для перевірки рівня засвоювання навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Системи управління якістю» при виконанні контрольної роботи під час занять студентами денної форми навчання, також для перевірки знань навчального матеріалу студентами заочної форми навчання Додаток В Тестові завдання з навчальної дисципліни «Системи управління якістю» для перевірки знань студентами денної та заочної форми навчання   27   29   31    

ВВЕДЕННЯ|вступ|

 

Сучасні виробничі процеси характеризуються наявністю різноманітних небезпечних і шкідливих чинників, складними технологічними системами з| великою кількістю рухомих елементів, високим рівнем загазованості, пил, шум Робота в офісі також стає небезпечною для здоров'я співробітника, тому що використовуються комп'ютери, принтери, ксерокси та інші. Всі вони мають небезпечні компоненти, які негативно впливають на здоров'ї людини.

Необхідна умова уникнути виробничий травматизм, аварії на виробництві – це розробити організаційні і технічні заходи щодо охорони праці, які запобігають дії на працівника небезпечних чинників, зменшують виробничі ризики.

За сприятливих умов праці працездатність людини підвищується, оскільки не витрачаються зусилля на захист організму від дії несприятливих чинників. Крім того, ефективніше використовується робочий час за рахунок зниження втрат робочих днів із-за тимчасової непрацездатності працівників.

Дані статистики, якщо на підприємстві є раціональний комплекс заходів, направлених на поліпшення умов праці, забезпечується приріст продуктивності праці на 15-20%. Якщо умови несприятливі – 25-30% захворюваності працівників.

Сучасний стан охорони праці в Україні можна оцінити, як такий, що викликає серйозний неспокій. На підприємствах України щомісячно травмуються близько 1500 чоловік, з них близько 60 - одержують смертельні травми. Зараз Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань піклується об більше 300 тисяч потерпілих.

Проблема зниження виробничого травматизму віднесена до категорії особливої державної і суспільної значущості, а її рішення – до пріоритетних задач| національної безпеки.

 Підставою для розробки рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Охорона праці у галузі» для студентів професійного спрямування 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» та 8.180110011 «Інтелектуальна власність» єОсвітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (магістра) і Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) даної галузі знань, «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст (магістр)», відбиває основні методичні напрямки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки і менеджменту» і кафедри «Управління якістю».

Рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Охорона праці у галузі» для студентів професійного спрямування 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» та 8.180110011 «Інтелектуальна власність» розроблені на основі:

- навчального плану підготовки спеціалістів (магістрів) професійного спрямування 7.(8)18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» та 8.180110011 «Інтелектуальна власність»;

- робочої програми навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі».

Навчальна дисципліна «Охорона праці у галузі» є актуальною для  формування у майбутніх фахівців знань щодо стану та проблем охорони праці у відповідних галузях промисловості, поглиблене вивчення умов праці, технологічних процесів, виробничого устаткування з метою виявлення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, їх класифікацію; нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, їх класифікацію та причини; оволодіння методами і засобами створення безпечних умов праці.

Вивчення пропонованої дисципліни диктується умовами ринкових перетворень, де присутня жорстка конкуренція в процесі виробництва та збуту своєї продукції. Одне з найважливіших державних задач - охорона життя, здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці, соціальна та екологічна безпека діяльності.

Основними задачами методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів є ознайомлення студентів з програмою курсу, переліком питань до перевірки знань на іспиті, тестовими завданнями для самостійного опрацювання студентами денної та заочної форми навчання щоб підготуватися до іспиту, можливими видами самостійної роботи та критеріями оцінювання знань.

 

I ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ|задачі| ДИСЦИПЛІНИ

Мета|ціль| справжніх|теперішніх,даних| методичних вказівок є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахівця вищої кваліфікації.

Задача самостійної роботи - студент має стати активним учасником навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі та застосовувати навички|вживанню| в своїй майбутній діяльності.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Для студентів денної та заочної форми навчання методичні рекомендації містять тестові завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

ПРОГРАМА КУРСУ

Змістовий модуль 1. Охорона праці в сучасних умовах:

1. Законодавство України по охороні праці. 

2. Нормативно-правові акти по охороні праці.

3. Стандарти в області охорони праці.

4. Державний нагляд за охороною праці.

Змістовий модуль 2. Організація охорони праці на підприємстві:

1. Система управління охороною праці.

2. Служба охорони праці на підприємстві.

3. Навчання з питань охорони праці.

4. Травматизм і профзахворювання.

5. Гігієна праці. Медичні огляди

Змістовий модуль 3. Охорона праці під час роботи з комп’ютером:

1. Законодавчі акти під час роботи з комп’ютером.

2. Облаштування робочих місць.

3. Організація режиму праці і відпочинку користувачів ПК.

4. Освітлення приміщень|помешкань| і робочих місць з|із| ПК.

Змістовий модуль 4.Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії:

1. Аналіз мікроклімату в приміщенні.

2. Вентиляція виробничих приміщень.

3. Організація виробничого освітлення.

4. Виробничий шум і методи боротьби з|із| ним.

Змістовий модуль 5.Пожежна безпека.Електробезпека.

Змістовий модуль 6.Соціальна та екологічна безпека діяльності:

1. OHSAS 18001 «Система управління охороною праці»

2. ISO 8000«Соціальна відповідальність».

3. ISO 26000 «Настанова по соціальної відповідальності».

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОХОРОНА ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Суб'єкт охорони праці в галузі: працівник, роботодавець, держава.

Об'єкт охорони праці в галузі: життя, здоров'я, працездатність працівника.

Основна мета охорони праці в галузі – створення безпечних умов трудової діяльності працівника, забезпечення його високої і ефективної працездатності.

Терміниу області охорони праці визначені законом України «Про охорону праці» і національним стандартом України ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

Охорона праці в галузі – система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально - економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні і інші заходи.

Шкідливі виробничі чинникиприводять до професійних захворювань або зниження працездатності

Небезпечні виробничі чинники– до травматизму або до нещасних випадків.

Державний нагляд охорони праці дає дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки на підприємстві.

Державний нагляд за охороною праці проводить Державна служба гірничого нагляду і промислової безпеки України (Держгірпромнагляд).

Класифікуються шкідливі і небезпечні виробничих чинників по                      ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. «Опасные и вредные факторы. Классификация»: фізичні; хімічні , біологічні, психофізіологічні .

Основні напрями рішення питань охорони праці в галузі: законодавча охорона праці, інженерна охорона праці, медичні основи охорони праці, соціально-психологічні| аспекти охорони праці.

Правові основи охорони праці в Україні:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 527;