Аналіз мікроклімату в приміщенні.Мікроклімат виробничих приміщень|помешкань| впливає на тепловий стан організму людину і його теплообмін з|із| навколишнім середовищем. У відповідність                     ДСН| 3.3.6.042-99. «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень|помешкань|» і ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. «Повітря робочої зони. Загальні|спільні| санітарно-гігієнічні вимоги» встановлюються оптимальні і допустимі метеорологічні умови для робочої зони приміщення.|помешкання|

Для забезпечення нормальних метеорологічних умов необхідно використовувати:

- вентиляцію;

- теплоізоляцію нагрітого устаткування|обладнання|;

- прибирання від пилу.

Вентиляція виробничих приміщень.

Вентиляція – це організований повітрообмін, що полягає у видаленні|віддаленні| з|із| робочого приміщення|помешкання| забрудненого повітря і подачі замість нього свіжого зовнішнього повітря. Залежно від способу переміщення повітря вентиляція може бути природною або механічною.

Кондиціонування повітря приміщення|помешкання| повинне відповідати будівельні норми і правила СНіП 2.04.05-86 «Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря».

Природна вентиляція здійснюється за рахунок різниці температур повітря в приміщенні|помешканні| і зовнішнього повітря (тепловий натиск|напір|) або дії вітру (вітровий натиск|напір|).

Штучна вентиляція (механічна) вентиляція у відмінності|відзнаці| від природної, надає можливість|спроможність| очищати повітря перед його викидом в атмосферу, уловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля|близько| місць їх освіти|утворення|, обробляти припливне повітря (очищати, підігрівати, зволожувати) більш цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону.

Кондиціонування повітря - це створення|створіння| і автоматична підтримка в приміщеннях|помешканнях| постійних або певних метеорологічних умов, що змінюються за програмою, найбільш сприятливих для тих, що працюють або потрібних для нормального протікання технологічного процесу.

Кондиціонування повітря здійснюється кондиціонерами, які підрозділяються на центральні і місцеві. Центральні кондиціонери призначені для обслуговування великих за розмірами приміщень|помешкань|.

Організація виробничого освітлення.

Для створення|створіння| сприятливих умов зорової роботи, очей, що виключають швидке стомлення, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків виробниче освітлення повинне відповідати наступним|слідуючим| вимогам:

- створювати на робочій поверхні освітленість, відповідну характеру|вдачі| зорової роботи, не нижче встановлених|установлених| норм;

- забезпечити достатню рівномірність і постійність|незмінність| рівня освітленості у виробничих приміщеннях|помешканнях| щоб уникнути частої переадаптації| органів зору;

-  не створювати засліплюючої дії, як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться|перебувають| в полі зору;

- не створювати на робочій поверхні різких і глибоких тіней (особливо рухомих|жвавих,рухливих|);

- забезпечити достатній для відмінності деталей контраст освітлюваних поверхонь;

- не створювати небезпечних і шкідливих виробничих чинників|факторів| (шум, теплові випромінювання, небезпека поразки|ураження| струмом|током|, пожаро| і вибухонебезпека світильників);

- повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним і естетичним.

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути природним і штучним.

Природне освітлення підрозділяється на:

- бічне|бокове| (одне або двостороннє|двобічне|), яке здійснюється через світлові отвори в зовнішніх стінах;

- верхнє, здійснюване через ліхтарі і світлові отвори в дахах і перекриттях;

- комбіноване – поєднання верхнього і бічного|бокового| освітлення.

Штучне освітленняможе бути загальним|спільним| і комбінованим.

Загальним|спільним|  - світильники розміщуються у верхній зоні приміщення|помешкання| (не нижче 2,5м над підлогою) рівномірно (загальне|спільне| рівномірне освітлення) або з урахуванням|з врахуванням| розташування робочих місць (загальне|спільне| локалізоване освітлення).

Комбіноване освітлення складається із загального|спільного| і місцевого. Його доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити визначене або змінне, в процесі роботи, напрям|направлення| світла. Місцеве освітлення створюється світильниками, які концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування|вживання| тільки|лише| місцевого освітлення не допускається, враховуючи небезпеку виробничого травматизму і професійних захворювань.

У офісних приміщеннях|помешканнях| використовується суміщене|поєднане| освітлення, при якому недостатнє по нормах природне освітлення доповнюється штучним.

Найменша освітленість робочих поверхонь у виробничих приміщеннях|помешканнях| регламентується СНіП ІІ-4-79 "Природне і штучне освітлення. Норми проектування"  і залежить:

- від характеристики зорової роботи ;

- найменшого розміру об'єкту розрізнення;

- контрасту об'єкту з|із| фоном;

- характеристики фону і типу освітлення.

4. Виробничий шум і методи боротьби з|із| ним.

Виробничий шум — це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на працездатність.

Джерелами шуму є: всі види транспорту, промислові об’єкти, офісна техніка тощо. Вимірювання шуму на робочих місцях здійснюється шумовимірювачами та аналізаторами спектра шуму. Рівень шуму на робочих місцях потрібно контролювати не менше одного разу на рік.
В умовах виробництва, як правило, мають місце шуми різної інтенсивності і спектри, які виникають унаслідок дії різноманітних механізмів, агрегатів та інших пристроїв.

Рекомендовані такі діапазони шуму для приміщень різних призначень: для сну та відпочинку – 30-40 дБ, для розумової праці – 45-55 дБ (40 дБ – творча, викладацька діяльність, 50 дБ – розумова діяльність, управління виробництвом, 5|55 дБ – висококваліфікована робота в приміщенні|помешканні| (у аудиторії)), 65 дБ - розумова діяльність по індивідуальному плану, комп'ютерна графіка.

Захист від шуму регламентують документи: ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», ДСН 3.3.6.037-99.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА.ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА.

Пожежна безпека.

Пожежну безпеку підприємств, установ, організацій і різних об'єктів регламентують:

- Закон «Про пожежну безпеку»;

- ДНАОП| 0.01-1.01-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Згідно закону «Про пожежну безпеку» Міністерство внутрішніх справ|речей| України здійснює державний пожежний нагляд, забезпечує пожежну охорону, координує діяльність міністерств по вдосконаленню пожежної охорони. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| МВС України з питань пожежної безпеки є|з'являються,являються| обов'язковими для органів виконавчої державної влади, а також підприємств, організацій і громадян.

Пожежа – це неконтрольований процес горіння, який супроводжується|супроводиться| знищенням матеріальних цінностей і створює небезпеку для життя і здоров'я людей. Полум'я досягає температури 1200-1400°С, для людини 60°С небезпечно для життя.

Основні причини пожеж:

- необережне і недбале поводження з вогнем;

- застосування|вживання| побутових нагрівальних приладів;

- короткі замикання в електричних мережах|сітях|;

- недотримання правил експлуатації виробничого устаткування|обладнання| або його несправність;

- несправність, неправильний пристрій|устрій| і експлуатація опалювальних систем;

- неправильний пристрій|устрій| і несправність вентиляційної системи;

- вибухи сумішей газів, пари і пилу з|із| повітрям;

- самозаймання або самозагорання речовин і матеріалів;

- іскріння і електричні дуги;

- загоряння матеріалів унаслідок|внаслідок| грозових розрядів, розрядів статичної електрики;

Система запобігання пожежі - комплекс організаційних і технічних засобів|коштів|.

Гасіння пожеж зводиться до припинення реакції горіння шляхом фізичної або хімічної дії. У виробничих приміщеннях|помешканнях| повинні передбачатися первинні засоби|кошти| пожежегасінні: вогнегасники, бочки з|із| водою, відра, ящики з|із| піском, покривала, ломи, сокири, лопати і інш.

Електробезпека.

Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів|коштів|, які забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму|току|, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики (ГОСТ 12.1.00.9-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).

Відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановокспоживачів» неелектричному персоналу, пов'язаному з роботою, при виконанні якої може виникнути небезпека поразки|ураження| електричним струмом|током|, привласнюється 1 групу по електробезпеці.

Привласнення|присвоєння| 1 групи фіксується в протоколі перевірки знань після|потім| проведення інструктажу.

Приміщення|помешкання| по небезпеці електротравм діляться на три категорії:

1 категорію - без підвищеної небезпеки;

2 категорія – з|із| підвищеною небезпекою;

3 категорія – особливо небезпечні.

Небезпека поразки|ураження| людини електричним струмом|током| може виникнути:

1. При порушенні правил експлуатації електроприладів.

2. При випадковому дотику до токоведущих| частин|часток| або металевих нетоковедущим| частин|часток|, що опинилися під напругою|напруженням| із-за несправності ізоляції або з інших причин

Захисне заземлення забезпечить захист людей у разі|в разі| дотику до металевих частин|часток|, які випадково опинилися під напругою|напруженням|

Засоби|кошти| захисту від поразки|ураження| струмом|током|. Широке розповсюдження|поширення| мають діелектричні рукавички, боти, килими.

Діелектричні рукавички і боти періодично випробовують|відчувають| підвищеною напругою|напруженням|. Періодичність випробування діелектричних рукавичок – 1 раз на 6 місяців, бот – 1 раз в 36 міс. Діелектричні килими піддаються випробуванню на заводі - виготівнику. В процесі експлуатації килими слід очищати від грязі|грязюки,бруду| і пилу і оглядати не рідше за один раз в 6 міс. При виявленні дефектів у вигляді проколів, надривів і т.д. їх замінювати новими.

Одним з найважливіших положень|становищ| надання|виявлення| першої допомоги є|з'являється,являється| її терміновість - чим швидше вона надана|зроблена,виявлена,чинена|, тим більше надії на сприятливий результат|вихід|.

Надавати допомогу необхідно в наступній|слідуючій| послідовності:

- усунути дію на організм електричного струму|току|;

- визначити характер|вдачу| і тяжкість|тягар| травми;

- відновити прохідність дихальних шляхів|колій,доріг|;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;

- викликати|спричинити| швидку медичну допомогу або лікаря|лікарку|.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 721;