Лабораторне дослідження шлунковогоІ дуоденального вмісту

Exploratio consistentiae gastris et duodeni laboratorica

Achlorhydria                        – ахлоргідрія, відсутність соляної кислоти

                                                 у шлунковому вмісті

Achylia gastrica                   – шлункова ахілія, стан, при якому цілком

                                                припиняється вироблення шлунковими

                                                 залозами соляної кислоти і ферментів

Aciditas                                – кислотність

Aciditas succi gastrici          – кислотність шлункового соку

Cholestasis                           – застій жовчі

Fel, bilis, chole                    – жовч

Gastrosuccorrhoea               – гастросукорея, надлишкове вироблення

                                                шлункового соку

Hyperaciditas                       – підвищена кислотність шлункового

                                                соку

Hyperchlorhydria                 – гіперхлоргідрія, збільшення кількості

                                                соляної кислоти в шлунковому вмісті

Hypersecretio                       – гіперсекреція, збільшення кількості

                                                виділеного секрету

Hypoaciditas                        – знижена кислотність шлункового соку

 

Hypochlorhydria                              – гіпохлоргідрія, зменшення кількості

                                                          соляної кислоти в шлунковому вмісті

Hypocholia                                      – недостатнє виділення жовчі

Hyposecretio                                     – гіпосекреція, зменшення кількості

                                                          виділеного секрету

Melotris duodenalis                        – дуоденальне зондування

Normaciditas s. aciditas                   – нормальна кислотність шлункового

      succi gastri normalis               соку

Secretio                                          – cекреція, виділення секрету слизовою

                                                          оболонкою шлунка, кишечника

Succus gastricus                             – шлунковий сік

Succus gastricus naturalis              – натуральний шлунковий сік

 

Електрокардіографічне дослідження

Arhythmia                                      – аритмія, порушення серцевого ритму

Arhythmia competa                        – повна, цілковита аритмія

Arhythmia perpetua                        – постійна аритмія

Arhythmia sinualis                          – синусова (дихальна)аритмія

Artefactum                                      – артефакт, перешкода

Blocade atrioventricularis completa – повна атріовентрикулярна блокада

Blocade atrioventricularis incompleta – неповна атріовентрикулярна бло-

                                                          када

Blokade, s. сataplexia                     – блокада, катаплексія

Bradycardia sinualis                       – синусова брадикардія

Cardiostimulatio                             – кардіостимуляція

Cardiostimulator                             – кардіостимулятор

Concordans                                     – схожий, узгоджений, спрямова-

                                                           ний в один бік, конкордантний

Delirium cordis                               – “лев'яче серце”

Discordans                                      – несхожий, протилежний

Electrocardiographia                       – електрокардіографія

Extra                                               – поза (прийменник)

Extrasystolia                                   – екстрасистолія, позачергове ско-

                                                           рочення серця, за яким іде

                                                           компенсаторна пауза

Fibrillatio atriorum                          – мерехтіння передсердь

Heterotopicus                                  – той, що відбувається в іншому, в

                                                            незвичайному місці

Lex (nomos)                                    – закон

Locus (topos)                                  – місце

Nodus atrioventricularis                  – атріовентрикулярний вузол

Nodus sinuatrialis                            – синоатріальний вузол

Nomotopicus                                   – номотопний, той, що відбувається в

                                                           звичайному місці

P-“mitrale”                                      – “мітральний” зубець Р

P-“pulmonale”                                 – “легеневий” зубець Р

Paroxysmus                                     – пароксизм, раптовий напад

Peismecer                                        – пейсмекер, водій ритму

Polytopicus                                      – політопний, той, що відбувається

                                                            в декількох місцях

Systole                                             – скорочення, систола

Tachycardia sinualis                        – синусова тахікардія

 Титульний аркуш навчальної історії хвороби (зразок)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                             Кафедра ____________________________

                      Зав. кафедрою________________________

                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

 

ХВОРОГО_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - повністю в родовому відмінку)

 

ДІАГНОЗ:

     Основний__________________________________________

     Ускладнення________________________________________

    Супутній_____________________________________

 

 

                           Куратор

- студент (ка) ____курсу,

 групи________________

                            факультету________________

               _______________________________

                             (прізвище, ім'я, по батькові студента (ки)

 

                          Керівник - асистент (доцент)                                                                                           

                           ________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­                           (прізвище, ім'я, по батькові викладача)

 

 

                                        Харків, _______м.

ЛІТЕРАТУРА

– Коломоєць М.Ю., Троян М.Ф., Федів О.І. Схема історії хвороби та додаткові матеріали з терапії для студентів старших курсів і лікарів-інтернів: Навчальний посібник. - Чернівці: Буковинська державна академія, 1997. - 144с.

– Лильин Б.Т., Богомазів Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Генетика для лікарів: - 2-е изд., перераб. і доп. - М.: Медицина, 1990. - 256с.

– Майкл Затуроф. Симптоми внутрішніх хвороб. Пер. с англ. - М., Mosbywolfe-Практика (спільне видання). - 1997. - 439с.

– Нетяженко В.З., Семина А.Г., Присяжнюк М.С. Практичні заняття по методах обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб: Учбово-методичний посібник. - Київ. - 1995. - 222с.

– Синяченко О.В., Игнатенко Г.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Навчальний посібник. - Донецьк: Донеччина, 1999. - 548с.

– Хомазюк Г.А. та співавт. Пропедевтичні основи дослідження хворого та схема історії хвороби: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ. МОЗ України, ДДМА, 1998. - 61с.

– Енциклопедія клінічного обстеження хворого: пров. з англ. // М: ГЭОТАР Медицина, 1997. - A quide to Physical Examination and History Taking // Barbara Bates // Philadelphia, J.B. Lippincott Compani. - 701c.

 

    

Редакційно-видавничий відділ

 

Навчальне видання

Ковальова Ольга Миколаївна

Сафаргаліна-Корнілова Надія Асхатовна

Питецька Наталя Іванівна


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 571; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!