Тема 9. Договірні відносини сільськогосподарських товаровиробників.(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути зміст та особливості договірних відносин сільськогосподарських товаровиробників.

Ключові терміни:договір, купівля-продаж, лізинг, сільсько­господарська продукція, біржові операції, спотові операції, ф’ючерс, форвардні операції, меліорація, хімізація.

Основні питання:

Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.

2. Договірні відносини з реалізації сільськогосподарсь­кої продукції.

3. Договірні відносини у сфері виробничо-технічного, гідромеліоративного та інших видів обслуговування аграр­них товаровиробників.

4. Вирішення задач.

В умовах проведення аграрної реформи важливе місце в діяльності сільськогосподарських товаровиробників посі­дають договірні відносини, оскільки саме на підставі укла­дання договорів здійснюється реалізація виробленої сіль­ськогосподарської продукції, суб’єкти агробізнесу вступа­ють у відносини з банківськими установами щодо одер­жання кредитів та позик, здійснюють придбання засобів ви­робництва, проводять технічне обслуговування сільськогос­подарської техніки, обладнання та устаткування на підпри­ємствах агробізнесу та вступають у відносини з органами державної влади та управління, іншими суб’єктами госпо­дарювання. Саме тому проведення семінарського заняття з цієї теми уявляться важливим.

Специфіку договірних відносин у сільському господар­стві враховує класифікація, яка поділяє аграрно-правові до­говори на три основні групи. До першої групи належать такі: про спільну діяльність з виробництва певної продукції рослинництва та тваринництва; про спільну діяльність з ви­робництва, дорощування та підкормлювання молодняку ху­доби та птиці; на виробництво та пере­робку кормів для тваринництва; інші договори про виробництво сільськогос­подарської продукції. До другої групи аграрно-правових до­говорів належать6 про реалізацію сільськогосподарської продукції; про матеріально-технічне забезпечення; про фі­нансове забезпечення. До третьої групи: про агрохімічне обслуговування сільськогосподарських підприємств; про виконання меліоративних робіт; про ремонт техніки та її технічне обслуговування та інші. Студентам необхідно роз­глянути названі види договорів.

При розгляді договорів з реалізації сільськогосподарсь­кої продукції необхідно розкрити зміст таких видів договір­них відносин, як контрактація, міна, поставка, біржові дого­вори щодо реалізації сільськогосподарської продукції тощо. Необхідно, зокрема, звернути увагу на статті 655 – 716 Цивільного кодексу України. При цьому особливу увагу необхідно звернути на статтю 713 кодексу «Договір контрактації сільськогосподарської продукції».

Нормальне виробниче функціонування аграрних това­ровиробників можливе за умови якісного та своєчасного ви­робничо-технічного агросервісну. Тому важливо ретельно охарактеризувати договірні відносини у сфері виробничо-технічного, гідромеліоративного та інших видів обслугову­вання аграрних товаровиробників. Доцільним розглянути зміст такої послуги, як технічний асистанс.

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть істотні умови договору страхування врожаю.

2. Чи має право страховик відмовити у виплаті відшкодування за договором обов'язкового страхування врожаю, якщо останній страховий платіж здійснено не повністю?

3. Назвіть порядок підготовки та проведення біржових торгів.

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. - Ст. 144.

5. Закон України від 2 березня 1995 р. «Про пестициди і агрохімікати» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 14. - Ст. 91.

6. Закон України від 7 березня 1996 р. в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. - Ст. 50.

7. Закон України від 17 червня 1999 р. «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - Ст. 268.

8. Закон України від 14 січня 2000 р. «Про меліорацію земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 11. - Ст. 90.

9. Закон України від 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. – Ст. 258.

10. Закон України від 25 червня 2009 р. «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 51. - Ст. 755.

11. Порядок і Правила проведення обов'язкового страху­вання врожаю сільськогосподарських культур і багаторі­чних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності: затверджено постановою Кабінету Міні­стрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 29. - Ст. 1379.

12. Порядок і Правила проведення обов'язкового страху­вання тварин на випадок загибелі, знищення, вимуше­ного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випа­дків: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 17. - Ст. 780.

13. Наказ Мінсільгосппрода України від 3 квітня 1996 р. № 103/44/62 «Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Основна література

5. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

6. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

7. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

8. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни. - К., 2009.

 

Додаткова література

1. Батигіна О. Правове регулювання аукціонів живої худоби та птиці // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4. – С. 53 – 57.

2. Батигіна О.М. До питання формування оптового ринку сільськогосподарсь­кої продукції в Україні // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 58 – 60.

3. Батигіна О.М. Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5. – С. 31 – 35.

4. Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 118 – 121.

5. Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощу­вання та реалізації насіння соняшнику // Підприємниц­тво, господарство та право. – 2009. - № 2. – С. 54 - 57.

6. Горіславська І. Специфіка договору страхування у сільському господарстві // Підприємництво, господарс­тво та право. – 2009. - № 10. – С. 136 – 138.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 425; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ