Тема 1. Джерела аграрного права.(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – засвоєння теоретичних положень про аграрне право як галузі права, джерела цієї галузі права; перевірка ступені засвоєння студентами відповідних питань.

Ключові терміни:галузь права, аграрні відносини, джерела права.

Основні питання:

1. Поняття та предмет аграрного права

2. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

3. Закони та укази Президента України як джерела аграрного права.

4. Значення, характеристика, класифікація та юридична сила локальних правових актів.

 

Вивчення першого питання передбачає розгляд таких основних ознак аграрного права, як комплексність, інтегрова­ність, спеціалізованість. Студентам необхідно враховувати, що предмет правого регулювання аграрного права України на сучасному етапі розвитку економіки значно розширився і набув нового змісту порівняно з періодом становлення аг­рарного права та його функціонування до 90-х років. Проте незмінним для юридичної природи аграрних відносин є те, що їх об’єктом була й лишається виробнича господарська діяльність на землях сільськогосподарського призначення.

Розгляд другого питання передбачає обов’язкове вивчення поняття джерела аграрного права, розкриття їх особливостей.

При підготовці до третього питання необхідно охарак­теризувати уніфіковані та диференційовані акти аграрного зако­нодавства, показати роль указів Президента України в регулю­ванні аграрних відносин.

При розгляді останнього питання необхідно виявити ознаки локальних актів, розкрити сутність принципу відпо­відності норм локальних актів законам і підзаконним актам. Також необхідно звернути увагу на класифікацію локальних нормативних актів.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть специфічні риси аграрного права як галузі права.

2. Вкажіть етапи розвитку аграрної реформи.

3. Назвіть особливості джерел аграрного права.

4. Назвіть структурні елементи джерел аграрного права і їхні особливості.

5. Назвіть уніфіковані акти аграрного законодавства.

6. Вкажіть закони, що регулюють реєстрацію юридич­них осіб, становище сільськогосподарських товаровиробни­ків.

7. В чому полягає значення відомчих актів?

8. Дайте визначення локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських підприємств.

9. Назвіть ознаки та особливості внутрішньогосподар­ських локальних актів як джерел аграрного права?

 


Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. - Ст. 144.

5. Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

6. Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону від 21 грудня 1999 р. «Про племінну справу у тваринництві» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6 – 7. – Ст. 37.

7. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогоспо­дарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради Укра­їни. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

8. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 11. - Ст. 52.

9. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм­ців» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31. - Ст. 263.

10. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 29. - Ст. 232.

11. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

 

Додаткова література

1. Земко А.М. Щодо вдосконалення аграрного законодав­ства України // Сучасні проблеми аграрного і природоре­сурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 71 – 73.

2. Машевська Л. До питання про поняття «джерела аграрного права» // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 2. – С. 74 – 77.

3. Семчик В.І. Стан та перспективи розвитку аграрного права України // Сучасні проблеми аграрного і природо­ресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 40 - 43.

4. Стативка А.М. Деякі питання щодо підвищення ролі й якості закону в регулюванні аграрних відносин // Су­часне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 23 – 24.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1058; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!