ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

м. Сімферополь

 

Кафедра теорії та історії

держави і права

 

 

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НИХ

З навчальної дисципліни

«АГРАРНЕ ПРАВО»

(для студентів денної форми навчання)

спеціальність – «Правознавство»

Сімферополь - 2012


Укладач:Бавбєкова Е.А., старший викладач

 

Плани семінарських занять «Аграрне право» для студентів денної форми навчання ЕПФ НУ «ОЮА» у м. Сімферополі за спеціальністю – «Правознавство»

 

Обговорені, ухвалені та затвердженні на засіданні кафедри теорії та історії держави і права та рекомендовані до застосування у навчальному процесі

Протокол № __ від «___» ____________2012 року

 


ВСТУП

Аграрне право України є обов'язковою нормативною юридичною дисципліною, що вивчається студентами усіх форм навчання. Цей навчальний курс введено з метою опанування студентами особливостей механізму правового регулювання сучасних аграрних відносин, стрімкий розвиток яких викликав значне розширення і ускладнення джерельної бази галузі агарного права.

Розвиток аграрного права як комплексної галузі права та навчальної дисципліни в юридичних вузах є актуальним не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців юридичного профілю. Понад усе цього вимагає практика здійснення аграрної і земельної реформ, що потребує наяв­ність спеціалістів, які знають аграрне законодавство. Нале­жний рівень юридичної обізнаності спеціалістів передбачає глибокі знання Конституції України, аграрних законів (зок­рема, законів України «Про сільськогосподарську коопера­цію», «Про особисте селянське господарство», «Про фермерське господарство», «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», «Про бджільництво», «Про пестициди і аг­рохімікати», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про ка­рантин рослин» та інших), указів Президента України, по­станов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших центра­льних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулю­вання аграрних правовідносини, та повсякденне дотримання норм законодавства в своїй практичній діяльності. Ці знання повинні забезпечувати виконання вимог законів в процесі господарської діяльності аграрних товаровиробни­ків як у внутрішньогосподарчій сфері, так і в системі зовні­шніх економічних ринкових правовідносин.

Навчальна дисципліна «Аграрне право» вивчається в процесі викладання курсу лекцій, проведення семінарських за­нять, консультацій, а також самостійної роботи студентів.

На семінарських заняттях передбачається: розвивати особистий інтерес студентів до поглиблення їх знань в предметі, що вивчається; сприяти формуванню незалежних думок студентів; орієнтувати студентів на придбання нави­ків самоорганізації; розвивати у студентів ініціативність; навчати студентів аналізувати і оцінювати свою і чужу ро­боту. Мета семінарських занять полягає у засвоєнні голо­вних теоретичних положень і відпрацюванні навичок прак­тичного застосування норм аграрного права та законодав­ства для вирішення питань, що виникають на практиці.

Студентам необхідно завчасно готуватися до кожного семінарського заняття і продемонструвати високий ступінь підготовленості з кожної темі. При підготовці до семінарсь­ких занять необхідно ознайомиться з питаннями теми за­няття; прочитати відповідні відповіді в підручнику, конспе­кті лекцій; ознайомиться з нормативно-правовими матеріа­лами (при цьому слід відстежувати зміни, що вносяться до початкових редакцій нормативних актів, що вивчаються); вирішити завдання. До конспектування матеріалу слід при­ступати лише після загального ознайомлення з його зміс­том. При цьому необхідно пам'ятати головні вимоги до кон­спектування. Вони зводяться до того, що конспект - не са­моціль, а результат глибокої самостійної роботи студента над твором, а конспектування є творчим процесом. За зміс­том і формою конспект повинен бути складений так, щоб допомагати засвоєнню головних положень праці в їх логіч­ній послідовності, швидкому, глибокому запам'ятовуванню і відтворенню прочитаного.

Обов'язково необхідно письмово відповісти на конт­рольні запитання або виконати письмові завдання з само­стійної роботи. 

Допомогу студентам може надати вивчення рекомендо­ваної спеціальної літератури, що приводиться до кожної теми семінарського заняття. В переліку цих джерел назива­ються деякі наукові статті вчених з окремих проблем аграр­ного права, вивчення яких сприятиме більш глибокому пі­знанню пропонованих для самостійної роботи питань.

Студенту необхідно використовувати різні джерела пошуку літератури: не тільки каталоги бібліотеки Еконо­міко-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а також провідних наукових бібліотек міста (ім. Франка, ім. Треньова).

Пропущені семінарські заняття або отримані незадові­льні оцінки підлягають опрацьовуванню і індивідуальній доповіді викладачеві. Студенти, які не відпрацювали про­пущені заняття або незадовільно оцінену підготовку за­вдань, не підлягають допуску до здачі екзамену по навчаль­ній дисципліні.


ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

Семінарське заняття № 1.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1064; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!