Тема 2. Аграрні правовідносини.(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – показати специфіку аграрних правовідносин та їх взаємозв’язок з іншими правовідносинами.

Ключові терміни:аграрні відносини, юридичний факт, сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський то­варовиробник.

 

Основні питання:

1. Поняття, види і особливості аграрних правовідносин.

2. Виникнення, зміна і припинення аграрних правовід­носин.

3. Взаємозв'язок аграрних правовідносин з цивільно-правовими, трудовими, земельними, фінансово-кредитними, управлінськими та іншими правовідносинами.

При підготовці до даного семінарського заняття студе­нту необхідно пам'ятати, що основна особливість аграрних відносин полягає в тому, що вони не є цілісними, а предста­вляють органічний комплекс земельних, майнових, трудо­вих, організаційно-управлінських відносин. Враховуючи цю особливість аграрних правовідносин, слід показати їх взає­мозв'язок з іншими відносинами, розкрити підстави виникнення і припинення.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виокремить особливості аграрних відносин.

2. Класифікуйте аграрні правовідносини.

3. Розкрийте сутність внутрішніх аграрних правовідно­син.

4. Які функції виконують зовнішні аграрні правовідно­сини?

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. - Ст. 144.

5. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогоспо­дарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради Укра­їни. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

6. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 11. - Ст. 52.

Основна література

4. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

6. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

Тема 3. Суб'єкти аграрного права.

(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути загальні положення про суб’єктів аграрного права.

Ключові терміни:суб’єкт аграрного господарювання, правосуб’єктність, сільськогосподарське підприємство, ви­робництво сільськогосподарської продукції, сільськогоспо­дарська продукція, унітарне підприємство, корпоративні підприємства, припинення підприємства.

 

Основні питання:

1. Поняття та класифікація суб’єктів аграрних право­відносин.

2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання.

3. Загальні засади створення і державної реєстрації сільськогосподарських виробників.

4. Характеристика установчих документів сільськогосподарсь­ких підприємств.

 

Вивченню першого питання передує розгляд таких понять, як «суб'єкт права», «суб’єкт аграрного права», «суб’єкт аграрного господарювання». Класифікацію суб’єктів необхідно розглянути за різними критеріями: осо­бливостями правоздатності, виконуваними функціями, фо­рмами власності, порядком створення, способом утворення (заснування) та формування статутного фонду, організа­ційно-правовою формою.

При розгляді другого питання студентам необхідно визначити особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання виходячи з розуміння головної мети діяльності таких суб’єктів – виробництво, переробка й реалізація сільськогосподарської товарної продукції.

При підготовці третього питання необхідно звернути увагу на норми законів «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про акціонерні товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про фер­мерське господарство».

Розглядаючи останнє питання необхідно звернути увагу на вимоги укладання засновницького договору та статуту.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Дайте визначення поняттю «сільськогосподарський товаровиробник».

2. Назвіть організаційно-правові форми об'єднань сіль­ськогосподарських підприємств.

3. Наведіть суб’єктів аграрного права – фізичних осіб.

4. Розкрійте зміст понять «припинення юридичної особи» та «ліквідація юридичної особи», покажіть їх спів­відношення.

5. В чому полягає значення плану санації, які умови становлять його зміст?

6. Назвіть особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. - Ст. 144.

5. Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

6. Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 42 – 43. - Ст. 378.

7. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогоспо­дарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

8. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31. - Ст. 263.

9. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 29. - Ст. 232.

10. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство» //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

11. Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 50. - Ст. 384.

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

4. Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчук. – 2 – вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

5. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни. - К., 2009.

Додаткова література

1. Волинська М. Правове становище селянських (фермерсь­ких) господарств в Україні. – Львів: Каменяр, 1999.

2. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі коопера­тиви: права та обов’язки членів. – К.: МАУП, 2006. – 200 с.

3. Загнітко О, Малига В. Кооперативи як суб’єкти господарювання. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С. 103 – 109.

4. Яремчук Ю. Про поняття «фізичні особи» як суб’єкти аграрного права // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 7. – С. 98 - 100.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 285; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ