Тема 6. Правове становище фермерських господарств.(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути правове положення фермерського господарства.

Ключові терміни:фермерське господарство,особисте селянське господарство,зелений туризм,підприємництво.

Основні питання:

1. Поняття, юридичні ознаки та порядок створення фермерського господарства.

2. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.

3. Правове регулювання господарської діяльності фермерсь­кого господарства.

4. Підстави та порядок припинення діяльності фермерсь­кого господарства.

5. Вирішення задач.

Розгляд цієї теми передбачає розкриття поняття, ознак фермерського господарства, особистого, порядок його створення, особливості господарської діяльності, правовий режим майна та землі. Необхідно ретельно вивчити положення Закону України «Про фермерське господарство», проаналізувати стст. 31, 118 Земельного кодексу України.


Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть склад земель фермерського господарства.

2. Охарактеризуйте порядок отримання у власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства в порядку безкоштовного надання. Які документи необхідні для отримання в приватну власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства.

3. Напишіть заяву на отримання земельної ділянки для ведення фермерського господарства в порядку безоплатного надання.

4. Чи можуть сусіді створити фермерське господарс­тво? Якщо так, то в якому випадку?

5. Назвіть які пільги по оподаткуванню можуть бути отримані фермерським господарством.

6. Вкажіть підстави припинення діяльності фермерсь­кого господарства.

7. Вкажіть підстави для відмови в наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства.

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Закон України від 5 червня 2003 р. «Про порядок виді­лення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власни­кам земельних часток (паїв)» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. - Ст. 314.

5. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

6. Порядок використання коштів, передбачених у держав­ному бюджеті для надання підтримки фермерським гос­подарствам: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції поста­нови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 34. - Ст. 2269.

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

Додаткова література

1. Єрмілова Г.М. Використання земель сільськогосподарсь­кого призначення для ведення товарного сільськогоспо­дарського виробництва фізичними особами-підприєм­цями // Земельне право України. – 2006. - № 3. – С. 24 – 28.

2. Жушман В., В. Юркевич. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми //Право України. – 2004. - № 6. – С. 46 – 50.

3. Жушман В., В. Юркевич. Правове регулювання майно­вих аспектів діяльності фермерських господарств за но­вим законодавством України: окремі проблеми // Право України. – 2004. - № 6. – С. 46 – 50.

4. Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві // Право України. – 2005. - № 1. – С. 80 – 82.

5. Черкашина М. Правові проблеми гарантування фізичній особі можливості набуття статусу члена фермерського господарства // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 9. – С. 146 - 148.

Тема 7. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути зміст та особливості виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

Ключові терміни:сільськогосподарська діяльність, спеціалі­зація,тваринництво,промисел, фіксований сільськогосподарський податок, рентабельність.

Основні питання:

1. Поняття, сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

2. Види виробничо-господарської спеціалізації аграр­них товаровиробників.

3. Правове регулювання діяльності промислів та підсо­бних промислових господарств.

4. Правове регулювання сплати фіксованого сільськогоспо­дарського податку.

5. Вирішення задач.

 

Зміст діяльності як суб'єктів рослинництва, так і тва­ринництва спрямована на виробництво і переробку сільсь­когосподарської продукції і сировини. Тому студентові не­обхідно звернути увагу на визначення таких категорій, як «виробництво сільськогосподарської продукції», «сільськогоспо­дарська продукція».

Розглядаючи друге питання, необхідно розкрити зміст територіальної, внутрішньогосподарської спеціалізації, а також види вказаних форм спеціалізації. 

Розгляд третього питання передбачає розкриття по­няття підсобних промислових господарств, предмету їх дія­льності, завдань їх створення.

При розкритті останнього питання необхідно вивчити відповідні норми Податкового кодексу України.

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.

2. У чому виявляється сутність сільськогосподарського районування при визначенні спеціалізації сільськогосподар­ського виробництва?

3. Назвіть програми, що спрямовані на підтримку і розвиток тваринництва в Україні.

4. Якими основними показниками характеризується бджільництво?

5. Назвіть форми спеціалізації виробництва сільськогоспо­дарської продукції.

6. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.

7. Дайте визначення наступним поняттям: фінансова дисципліна, компенсація, дотація, іпотека, депозитний ра­хунок, ставка фінансового сільськогосподарського податку.

8. Чи законне розпорядження голови обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу про витрачання на ор­ганізацію утримання літнього дитячого табору відпочинку для дітей працівників кооперативу коштів, що виручені від надання послуг громадянам і юридичним особам з переро­бки гречки і соняшника?

9. Визначити тип спеціалізації сільськогосподарського підприємства, яке отримує 65 % прибутку від виробництва соняшника, 35 % від виробництва томатів, баклажанів та перцю болгарського в пропорційних частинах до цих 35 %.

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13. - Ст. 112.

5. Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону від 21 грудня 1999 р. «Про племінну справу у тваринниц­тві» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6 – 7. – Ст. 37.

6. Закон України від 22 лютого 2000 р. «Про бджільництво» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 21. - Ст. 157.

7. Закон України від 24 червня 2004 р. «Про молоко та молочні продукти» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 47. - Ст. 513.

8. Закон України від 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. – Ст. 258.

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

 

Додаткова література

1. Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) // Підприєм­ництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 118 – 121.

2. Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощу­вання та реалізації насіння соняшнику // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 2. – С. 54 - 57.

3. Єрмоленко В. Категорія «сільськогосподарська діяль­ність» в аграрному праві // Підприємство, господарство та право. – 2007. - № 4. – С. 124 – 127.

4. Святченко Л. Спеціальні принципи правового регулювання цукробуряківництва // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 122 – 125.

5. Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1128; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!