Тема 8. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції.(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути правові засади забезпечення якості та безпеки сільськогосподарсь­кої продукції.

Ключові терміни:якість продукції, харчові продукти,безпека харчових продуктів, неякісні харчові продукти, утилізація вилученої з обігу продукції, стандарт, технічні умови.

 

Основні питання:

1. Поняття і зміст якості та безпечності сільськогосподарсь­кої продукції.

2. Стандартизація і сертифікація як нормативні засади якісності й безпечності сільськогосподарської продукції.

3. Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів.

При розгляді першого питання студентові необхідно ретельно проаналізувати положення Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або по­дальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Розгляд другого питання потребує вивчення основних завдань стандартизації, видів нормативних документів організацій, вимог стандартів щодо якості й безпечності сільськогосподарської продукції.

Готуючись до третього питання, студентові необхідно знати, що відносини між органами виконавчої влади, виро­бниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично мо­дифікованих організмів та продукції, виробленої за техно­логіями, що передбачають їх розробку, створення, випробу­вання, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, роз­міщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки регулюються Закон України «Про дер­жавну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використаннігенетично модифікованих організмів».

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте зміст наступних понять: обіг продукції, переробка вилученої з обігу продукції, утилізація вилученої з обігу продукції, порушення порядку подальшого викорис­тання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

2. Назвіть порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

3. Розкрийте зміст технічних умов і їхнє значення для якості й безпечності сільськогосподарської продукції.

4. Назвіть основні вимоги законодавства щодо якості харчових продуктів, продовольчої сировини, що ввозиться в Україну.

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

3. Закон України від 14 січня 2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 12. - Ст. 95.

4. Закон України від 17 травня 2001 р. «Про стандартиза­цію» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 31. - Ст. 145.

5. Закон України від 1 грудня 2005 р. «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 7. – Ст. 84.

6. Закон України від 31 травня 2007 р. «Про державну сис­тему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспор­туванні та використаннігенетично модифікованих орга­нізмів» // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 35. - Ст. 484.

7. Закон України від 8 вересня 2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 77. - Ст. 2841.

8. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. «Про стандартизацію і сертифікацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 27. - Ст. 289.

 

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни. - К., 2009.

 

Додаткова література

1. Гребенюк М. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої безпеки // Право України. – 2010. - № 6. – С. 154 – 160.

2. Гребенюк М. Правовий аспект співвідношення понять «продовольча незалежність» та «продовольча безпека» // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5. – С. 35 - 38.

3. Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу // Право України. – 2010. - № 9. – С. 227 – 233.

4. Кулинич П.Ф. Проблема якості сільськогосподарських земель в земельному праві України // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуа­льні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнарод­ної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 10 – 11.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1418; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!