Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Правове регулювання інвестицій у сільське господарство.(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути правові за­сади здійснення сільськогосподарськими товаровиробни­ками зовнішньоекономічної діяльності; закріпити і розши­рити знання, отримані в ході лекційного заняття і самостій­ної роботи студентів.

Ключові терміни:зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, нетарифне регулювання, тарифна квота, сертифікат, інвестиції.

 

Основні питання:

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

2. Правові засади тарифного та нетарифного регулювання експорту сільськогосподарської продукції.

3. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сільському господарстві.

4. Вирішення задач.

 

При розкритті першого питання необхідно ретельно проаналі­зувати положення Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Друге питання передбачає з'ясування змісту таких кате­горій, як «єдиний митний тариф», «квотування», «ліцензу­вання імпорту».

Останнє питання вимагає розгляд особливостей право­вого регулювання інвестиційної діяльності у сільському го­сподарстві; основних юридичних перешкод, що стримують залучення інвестицій у сільське господарство; режим інозе­много інвестування.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть види зовнішньоекономічної діяльності, що характерні для сільськогосподарських товаровиробників.

2. Розкрійте правовий режим імпорту сільськогоспо­дарської продукції.

3. В яких випадках запроваджується ліцензування експорту товарів?

4. Назвіть об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю сільськогосподарської продукції.

5. Які документі необхідні для митного оформлення іноземних інвестицій в статутний фонд підприємства?

6. Назвіть об’єкти інвестиційної діяльності.

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38. - Ст. 288.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13. - Ст. 112.

5. Конвенція про торгівлю зерном 1995 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 58. - Ст. 1995.

6. Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. – Ст. 377.

7. Закон України від 10 вересня 1991 р. «Про захист іноземних інвестицій на Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 616.

8. Закон України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – Ст. 646.

9. Закон України від 5 лютого 1992 р. «Про Єдиний митний тариф» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 19. - Ст. 259.

10. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 44. - Ст. 281.

11. Закон України від 23 грудня 1997 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 19. – Ст. 98.

12. Закон України від 10 вересня 1999 р. «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 44. - Ст. 389.

13. Закон України від 15 лютого 2011 р. «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зерно­вих культур, Схеми сортової сертифікації насіння куку­рудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 35. - Ст. 348.

14.  Порядок проведення державної експертизи інвестицій­них програм (проектів): затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 9 червня 2011 р. // Урядовий кур'єр, 16.07.2011, № 128.

Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

 

Додаткова література

1. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання. Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: ТОВ Видавництво Юридична думка, 2008. – 252 с.

2. Назаренко В. Виконання договору консигнації суб’єктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 7. – С. 28 – 32.

3. Статівка А. Сільське господарство України та його інтег­рація в міжнародні сільськогосподарські й торговельні організації: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 4. – С. 37 - 41.


 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 425; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ