Тема 4. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України.(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути зміст юридичної відповідальності як комплексного правового інституту. 

Ключові терміни:правопорушення, збитки,потрава посівів,незаконний посів,майнова відповідальність, дисциплінарна відповідальність, штраф.

Основні питання:

1. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільському виробництві.

2. Матеріальна відповідальність працівників сільсько­господарських підприємств.

3. Адміністративна відповідальність за порушення у сільському господарстві.

 

Готуючись до цього семінарського заняття, студентові необхідно розглянути особливості основних видів юридич­ної відповідальності.

 


Завдання для самостійної роботи:

1. Дайте визначення поняття юридичної відповідально­сті.

2. Назвіть умови для настання дисциплінарної відпові­дальності.

3. Назвіть підстави застосування матеріальної відпові­дальності.

4. Назвіть норми, які передбачають відшкодування майнової шкоди.

5. Назвіть види адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві.

 

Література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 131.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - № 51.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40 - 44. - Ст. 356.

5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. -- додаток до № 50. - Ст. 375.

Основна література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

2. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3. Виявлення та попередження зловживань, що пов’язані з реформуванням власності в аграрному секторі економіки: Метод. рекомендації /За ред. В. Сукенка, В. Литвиненка. – К.: НАВСУ, 2001.

4. Організація роботи по виявленню, викриттю та попере­дженню злочинів в економічній сфері. Агропромисловий комплекс: Навч. посібник / За ред. М. Джиги, Я. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2000.

Тема 5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів та господарських товариств.

(час - 2 години)

 

Мета семінарського заняття – розглянути правове становище сільськогосподарських кооперативів, господар­ських товариств.

Ключові терміни:кооператив, пай, сільськогосподарський товаровиробник, об'єднання, асоційований член кооперативу, кооперативні виплати, господарські товариства, акціонерне товариство, інститут засновництва.

Основні питання:

1. Поняття, види сільськогосподарських кооперативів та порядок їх створення.

2. Правовий режим майна та землі сільськогосподарських кооперативів.

3. Поняття, правові ознаки та види сільськогосподарсь­ких товариств.

4. Особливості ліквідації сільськогосподарських кооперативів та господарських товариств.

Розглядаючи перше питання, студентам необхідно ви­значити загальні та специфічні ознаки кооперативу в цілому та його видів (виробничого та обслуговуючого). Для цього студентам, перш за все необхідно звернути увагу на визна­чення дефініцій кооператив, сільськогосподарський вироб­ничий кооператив, обслуговуючий кооператив, що закріп­лені в законах «Про кооператив», «Про сільськогосподар­ську кооперацію». Обов’язково необхідно розглянути зміст правового інституту членства у кооперативі.

Розглядаючи порядок створення кооперативу, необ­хідно вивчити розділ ІІ Закону України «Про сільськогос­подарську кооперацію», в якому зазначаються загальні умови створення сільськогосподарських кооперативів, ос­новний зміст статуту кооперативу, порядок його прийняття. Порядок реєстрації кооперативу як юридичної особи вре­гульований Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

У другому питання слід зупинитися на характеристиці джерел формування майна кооперативу, режиму пайових внесків членів кооперативу, видів майнових фондів. Окрему увагу необхідно приділити підставам виникнення права власності на землі, правам та обов’язкам кооперативу як землевласника та землекористувача.

Відповідь на трете питання важливо розпочати з вказівки на ознаки господарських товариств, розгляду видів даного суб'єкту. Необхідно охарактеризувати правовий статус акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю.

При підготовці до останнього питання необхідно ви­вчити ст. 19 Закону України «Про господарські товариства», ст. 38 Закону України «Про сільськогосподарську коопера­цію» та ознайомитися з нормами Закону України «Про від­новлення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом».

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу.

2. Назвіть ознаки, що відрізняють права участі в господарських товариствах і права членства в кооперативі.

3. Вкажіть чим відрізняється право членства від асоційованого членства в кооперативі.

4. Вкажіть які умови та обмеження до кількісного складу встановлені законодавством до засновників сільсь­когосподарського кооперативу.

5. Напишіть заяву при прийняття громадянина в члени сільськогосподарського кооперативу.

6. Чим відрізняються дійсне та асоційоване членство в сільськогосподарських кооперативах?

7. Назвіть порядок припинення права членства в сільськогосподарському кооперативі.

 


Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

4. Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства» //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

5. Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. «Про відновлення плато­спроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 42 – 43. - Ст. 378.

6. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

7. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31. - Ст. 263.

8. Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 50. - Ст. 384.

 


Основна література

1. Аграрне право : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

 

Додаткова література

1. Багай Н.О. Законодавче регулювання правового становища сільськогосподарських підприємств // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 53 – 56.

2. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі коопера­тиви: права та обов’язки членів. – К.: МАУП, 2006. – 200 с.

3. Загнітко О, Малига В. Кооперативи як суб’єкти господарювання. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С. 103 – 109.

4. Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 2. – С. 40 – 41.

5. Уркевич В. Про окремі правові аспекти формування земельного масиву сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 52 – 54.

6. Чурилова Т.М. Правові засади розвитку сільськогосподарсь­ких кооперативів // Часопис Київсь­кого університету права. – 2010. - № 1. – С. 206 – 210.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 406; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ