Використання в селекції коефіцієнтів спадковостіПоказники продуктивності тварин відносяться до кількісних ознак, оскільки мають відповідні числові вирази (багатоплідність, наприклад, характеризується кількістю поросят у гнізді; швидкість росту – кількістю грамів середньодобових приростів і днів, необхідних для досягнення молодняком товарної живої маси та ін.). Як уже було сказано вище, кількісні ознаки залежать не від одного, а від багатьох генів, що є в різних хромосомах або їх ділянках (локусах), які мають найрізноманітніші комбінації і рекомбінації в процесі статевого розмноження тварин. Тому передбачати з великою точністю міру передачі їх від батьків потомству, посилаючись на закони Менделя, майже неможливо. Цю проблему можна частково вирішувати, використовуючи показники успадкування і мінливості кількісних ознак.

Мінливістю ознаки називається ступінь варіабельності її у тварин. Так, багатоплідність у свиней коливається в межах від 4-х до 34-х поросят, середньодобовий приріст на відгодівлі від 300 до 1500 г, товщина шпику за живої маси 100 кг – від 9 до 45 мм. Безумовно, що в кожному окремо взятому стаді, лінії або спорідненій групі свиней варіації різних ознак будуть не однаковими і вони перебувають у прямій залежності від генетичних (спадкових) і паратипових факторів. Частка мінливості, зумовлена генетичними факторами, називається успадкованістю і позначається як h2. Коефіцієнти h2вираховуються з використанням коефіцієнтів кореляції ознак у батьків і потомків, а також у тварин, які перебувають в інших споріднених зв’язках (у братів і сестер, напівбратів і напівсестер і т.д.), або методом дисперсійного аналізу мінливості й можуть варіювати в межах від 0 до 1 або від 1 до 100%. Чим вищий коефіцієнт успадкування, тим більша вірогідність передачі ознаки від батьків потомству. Коефіцієнти успадкування основних селекціонованих ознак свиней наведено в таблиці 14.

Таблиця 14

Коефіцієнти успадкування основних

Господарсько-корисних ознак свиней

Ознаки Середнє значення Ліміти
1 2 3

Продуктивність свиноматок

Багатоплідність 0,16 0,05…0,36
Тривалість поросності 0,15 0,05…0,35
Великоплідність 0,15 0,00…0,28
Кількість поросят: за народження в місячному віці за відлучення 0,20 0,08 0,16 0,10…0,40 0,08…0,09 0,03...0,45
Молочність 0,20 0,09...0,39
Маса приплоду при народженні 0,30 0,20...0,35
Маса 1 голови за відлучення 0,20 0,08...0,39
Маса гнізда за відлучення 0,30 0,19...0,62
Кількість сосків 0,30 0,10...0,61

Продовження таблиці 14

1

2

3

Ознаки розвитку молодняку

Жива маса

0,53

0,30...0,90
Довжина тулуба

0,53

0,41...0,60
Обхват грудей

0,46

0,40...0,53

Відгодівельні якості

Середньодобовий приріст живої маси на відгодівлі

 

0,40

  0,10...0,70
Вік досягнення маси 100 кг

0,40

0,30...0,86
Витрати корму на 1 кг приросту

0,30

0,10...0,70

Забійні та м’ясні якості

Забійний вихід

0,47

0,40...0,55
Довжина туші

0,52

0,43...0,61
Вихід сала

0,58

0,40...0,69
Вихід м’яса

0,50

0,31...0,69
Товщина шпику

0,46

0,09...0,84
Співвідношення м’ясо : жир

0,60

0,15...0,79
Площа «м’язового вічка»

0,48

0,10...0,79
Частка туші: окосту передньої третини (лопатки)

0,59

0,47

0,57...0,63 0,38...0,56
Величина і форма окосту

0,54

0,40...0,61
Маса поперекової частини

0,54

0,29...0,82
Товщина черевної стінки

0,45

0,38...0,52
Товщина сала на череві

0,39

0,38...0,40

Показники якості м’яса і сала

Колір м’яса

0,36 0,15...0,65

Соковитість та смак м’яса

0,40 0,30...0,60

Вміст у найдовшому м’язі спини:

жиру

вологи

  0,71 0,85   0,50...0,99 0,70...0,99

Щільність шпику

0,30 0,20...0,40
       

 

У цілому величини успадкування різних показників продуктивності можна поділити на 3 рівні: низький, середній і високий.

Узагальнення даних зарубіжних і вітчизняних літературних джерел щодо коефіцієнтів успадкування свідчить, що цей показник має велику амплітуду коливання. Причиною цього є не лише різноманітність генетичної ситуації в різних стадах, а й методи визначення h2та величина вибірок. Тому, за даними В.П. Коваленка (1994), якщо немає можливості правильно оцінити коефіцієнти успадкування (обмеженість вибірки, відсутність комп’ютерної техніки і програм до неї), то фахівцям, які розробляють програму селекції, доцільно використовувати середні параметри (табл. 15).

Таблиця 15

Ступінь успадкування різних видів продуктивності свиней

Показники якості та розвитку Ступінь успадкування (h2)
Відтворювальними якості низький h2 = 0,1…0,2
Відгодівельні якості середній h2 = 0,3…0,4
Показники розвитку молодняку середній h2 = 0,4…0,5
Забійні та м’ясо-сальні якості високий h2 = 0,5…0,6
Якість м’яса і сала високий h2 = 0,6…0,7

 

Табличні дані щодо величини h2свідчать про те, що найбільші можливості генетичного поліпшення селекційними методами мають показники м’ясної продуктивності (h2 = 0,6 – 0,9). На відгодівельні якості суттєво впливають умови годівлі й утримання тварин. Особливо обмежені можливості селекційних методів спостерігаються за відтворювальними якостями свиноматок (h2 = 0,1 – 0,2).

У селекційних програмах, особливо за виведення спеціалізованих типів і ліній, велике значення має облік генетичних кореляцій між основними селекціонованими ознаками.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що селекція тварин за великою кількістю ознак, в результаті генетичних взаємозв’язків між ознаками, як правило, малоефективна. За сучасними критеріями генетики фенотипові кореляції є результатом взаємодії між генетичними кореляціями та умовами середовища. Генетичні кореляції є результатом плейотропної дії генів, тобто одні й ті ж гени зумовлюють розвиток декількох ознак одночасно або зчепленням генів. У свинарстві, як і в інших видів тварин, всі господарсько-корисні ознаки мають взаємний позитивний або негативний зв’язок.

Кореляції бувають позитивними (збільшення або зменшення однієї ознаки супроводжується такими ж змінами іншої) і негативними (збільшення однієї зменшує іншу і навпаки). Коефіцієнти кореляції до 0,5 вважаються низькими, від 0,5 до 0,7 – середніми і понад 0,7 – високими.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 269; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ