ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Полтавський юридичний інститут

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

Полтава 2011

ВСТУП

        

На сучасному етапі навчальна дисципліна “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” є базовим і обов’язковим навчальним курсом в усіх юридичних закладах України. Державне (конституційне) право зарубіжних країн – це ключова галузь публічного права, основне призначення якої полягає у сприянні становленню українського громадянського суспільства та формуванню правової культури населення. Вивчення навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” надасть можливість студентам отримати знання про організацію діяльності органів публічної влади та про основи конституційно-правового статусу людини та громадянина в зарубіжних країнах.

У межах навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” вивчається: предмет, методи та джерела державного (конституційного) права; конституційно-правові основи суспільного ладу; основи конституційно-правового статусу людини та громадянина; конституційно-правових статус органів публічної влади; основи конституційного права окремих країн.

Методологічну основу навчальної дисципліни складають методи навчання, які місять теоретичні та практичні форми проведення занять. Зокрема, на лекціях викладач ставить загальну проблему для її обговорення студентами на семінарських заняттях. На семінарських заняттях виконуються контрольні завдання, захищаються реферати та наукові доповіді. Крім того, протягом семінарських занять, користуючись текстами зарубіжних конституцій та інших нормативно-правових актів, студенти можуть розв’язувати найбільш складні питання навчального курсу. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами виступи, активність у дискусії, уміння формулювати та відстоювати свою позицію.

Подальше поглиблення та деталізація знань здійснюється студентами в процесі самостійної роботи та написання курсової роботи. Самостійна робота є одним із основним засобів засвоєння студентами навчального матеріалу. На самостійну роботу виносяться завдання з доопрацювання конспектів лекцій, складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення, та конспектів навчально-методичної, наукової літератури та нормативних документів. Написання курсової роботи допоможе студентам правильно оформлювати результати науково-дослідної роботи та формулювати власні думки і висновки. Таким чином, застосування вказаних методів навчання надає можливість засвоїти та поглибити знання, отримані під час аудиторних занять, розширити уміння, здобуті у ході самостійної роботи, та розвити наукове мислення студентів.  

Завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” є іспит. Іспит – це форма підсумкового контролю, метою якого є оцінювання рівня знань та вмінь студентів з начального курсу. На іспит виносяться основні питання відповідно до навчальної програми дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”, та які потребують вміння студентів синтезувати знання з дисципліни.

Протягом семестру викладачі кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн проводять консультації, на яких студенти мають можливість отримати відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень - найбільш складних для розуміння.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” студент повинен:

1) знати: поняття державного (конституційного) права зарубіжних країн як галузі права, науки, навчальної дисципліни; методи та джерела конституційного (державного) права; основні теорії конституції; конституційно-правові основи суспільного ладу; основи конституційно-правового статусу людини та громадянина; форми правління держави; форми політико-територіального устрою держави; політичний режим; конституційно-правовий статус вищих органів державної влади; конституційно-правовий статус органів місцевого управління та самоврядування; основи конституційного права США, Великої Британії, ФРН, Франції, Італії, РФ, КНР та ін. країн. 

2) вміти: проводити поглиблений науковий аналіз, зокрема порівняльно-правовий, конституційної та законодавчої бази, навчально-методичної та наукової літератури з державного (конституційного) права зарубіжних країн; визначати особливості та спільні закономірності розвитку конституційного права в зарубіжних державах; формулювати ключові поняття та терміни державного (конституційного) права зарубіжних країн.   

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА ВСЬОГО ГОДИН ЛЕКЦІЇ СЕМІНАРИ САМОСТІЙ-НА РОБОТА
Тема № 1 “Предмет, джерела і система державного (конституційного) права зарубіжних країн” 6 2 2  
Тема № 2 “Наука державного (конституційного) права” 6 2   4
Тема № 3 “Конституції зарубіжних країн” 6 4 2  
Тема № 4 “Основи суспільного (конституційного) ладу” 6 2 2  
Тема № 5 “Політичні партії та партійні системи” 4 2   2
Тема № 6 “Основи правового статусу особи” 6 4 2  
Тема № 7 “Держава як основний елемент політичної системи і як конституційно-правовий інститут” 4     4
Тема № 8 “Форма держави в зарубіжних країнах” 6 2 2  
Тема № 9 “ Виборче право і виборчі системи зарубіжних країн. Референдум” 6 2   2
Тема № 10 “Глава держави в зарубіжних країнах” 4 2   2
Тема № 11 “Парламент в зарубіжних країнах” 6 4   2
Тема № 12 “Уряд в зарубіжних країнах” 4 2   2
Тема № 13 “Судова влада” 4     4
Тема № 14 “Місцеве самоврядування та місцеве управління. Муніципальна діяльність” 4 2   2
Тема№15“Конституційне регулювання зовнішньої політики зарубіжних країн” 2     2
Тема № 16 “Основи конституційного права США” 8 4 2 2
Тема № 17 “Основи конституційного права Великої Британії” 4 2 2  
Тема № 18 “Основи конституційного права Франції” 4 2 2  
Тема № 19 “Основи конституційного права ФРН” 4 2 2  
Тема № 20 “Основи конституційного права Італії” 4 2   2
Тема № 21 “Основи конституційного права Японії” 4 2   2
Тема № 22 “Основи конституційного права Швейцарії” 4 2   2
Тема № 23 “Основи конституційного права Канади” 4     4
Тема № 24 “Основи конституційного права РФ” 4 2 2  
Тема № 25 “Основи конституційного права Польщі” 4     4
Тема № 26 “Основи конституційного права Болгарії” 2 2    
Тема № 27 “Основи конституційного права КНР” 4 2   2
Тема № 28 “Основи конституційного права Індії” 2     2
Тема № 29 “Основи конституційного права Бразилії” 2     2
Тема № 30 “Основи конституційного права Арабських країн та Ізраїлю” 2     2
Разом 122 52 20 50

 

Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ЕСТS 3,6 Модулів: 2 Змістовних модулів: 3  Загальна кількість годин: 122 Тижневих годин: 6   0304 “Право”   7.06001 “Спеціаліст” Обов’язкова:   Модуль 1: Поточний модульний контроль Модуль 2: Іспит

 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Змістовний модуль 1.

 Державне (конституційне) право зарубіжних країн як галузь права, наука, навчальна дисципліна. Основні об’єкти конституційно-правового регулювання

Розділ І.ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО

(КРНСТИТУЦІЙНОГО) ПРАВА

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Класифікація країн, які вивчаються. Державне право як галузь права. Наука і навчальний курс державного права зарубіжних країн.

Вивчення загальних і специфічних рис державного права різних національно-правових систем. Поняття державного права, його суть і призначення.

Предмет державного права зарубіжних країн. Державно-правові відносини в зарубіжних країнах, їх суть, види, характерні риси. Суб'єкти державно-правових відносин, їх класифікація й особливості. Джерела зарубіжного державного права.

Система науки і навчального курсу зарубіжного державного права. Значення вивчення державного права зарубіжних країн.

 

Розділ ІІ.НАУКА ДЕРЖАВНОГО (КОНСТИТУЦІЙНОГО) ПРАВА

Зародження і розвиток вітчизняної науки державного права зарубіжних країн.

Основні напрямки зарубіжної науки державного права.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!