КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.Оцінювання рівня знань студентів здійснюються на основі результатів поточного модульного  контролю і підсумкового контролю знань. Завдання поточного модульного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль знань від 0 до 50 балів. Максимальна кількість балів за завдання поточного модульного контролю та підсумковий контроль вказана у таблиці № 1. Розподіл балів, які присвоюються студентам у таблиці № 2.

 Оцінювання знань студентів з ДПЗК здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів при ПМК є відповідні частини навчальної програми, засвоєння яких перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу відповідного змістовного модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовувати отриманні знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань є:

§ успішність на семінарських заняттях;

§ виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модулю.

Критеріями оцінювання знань під час поточного модульного контролю є:

§ успішність на семінарських заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, рівень знань за результатами практичних занять, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань;

§ оцінка за модульну контрольну роботу;

Виконання модульних контрольних завдань проводиться, як правило, у формі тестування. Перелік тестових питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку вивчення чергового змістовного модуля.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем, що веде семінарські заняття, наприкінці вивчення кожного змістовного модулю. Згідно з робочим планом з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» у п’ятому семестрі заплановано проведення змістовних модулів І-ІІІ. 

Кожен змістовний модуль оцінюється у 10 балів. Робота на семінарських заняттях та підсумкова модульна контрольна робота оцінюються за п’ятибальною шкалою, яка відповідає рівню знань за системою ECTS (див. таблицю 1 «Шкала відповідності»). Загальний бал за поточний змістовний модуль визначається як сумарний результат між середнім балом за роботу на семінарських заняттях та оцінкою за поточний модульний контроль.

Максимальна кількість балів за ПМК при вивченні навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» складає 30 балів (з розрахунку по 10 балів за кожний змістовний модуль). Мінімальний бал за модуль, що підлягає зарахуванню, складає 6 балів. Оцінки за модуль менше 6 балів потребують перескладання викладачу семінарських занять як незадовільні. Відповідно, мінімальний бал за семестр, що підлягає зарахуванню за результатами поточного модульного контролю знань студентів, становить 18 балів.  

Підсумковий бал за результатами ПМК за семестр вираховується під час останнього семінарського заняття відповідного семестру. У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студенти мають право за дозволом деканату скласти їх до наступного ПМК або до початку чергової сесії. Час та порядок складання визначається деканатом разом з кафедрою.

Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності, складають основу для визначення загальної успішності студента і враховуються при визначенні загальної кількості балів за вивчення курсу.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вивчення навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» включає обов’язкове виконання студентом індивідуальної роботи. Написання індивідуальної роботи сприяє формуванню юридичного мислення, навичок роботи з юридичними текстами, уміння логічно викладати власні міркування, переводити загальнотеоретичні поняття і категорії в практичну площину.

Індивідуальна робота студентів виконується в таких формах:

· реферат за вузькоспеціальною проблематикою;

· складання конспекту наукової праці;

· складання кросвордів, термінологічних словників, схем;

· виконання інших видів індивідуальної роботи інноваційного характеру.

 

Вибір студентом форми і тематики індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з викладачем, який веде семінарські заняття.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи у формі реферату:

Виконання реферату складається з наступних етапів: а) ознайомлення з методичними матеріалами; б) вивчення відповідних розділів та інших частин підручника; в) формування списку необхідних джерел та їх ретельне вивчення; г) безпосереднє виконання індивідуальної роботи. При написанні реферату рекомендується звертати увагу на список рекомендованої кафедрою тематичної літератури та інших матеріалів. Слід також самостійно підбирати додаткові наукові джерела, законодавчі акти, матеріали з юридичної практики за темою індивідуальної роботи. Працюючи з джерелами, необхідно здійснювати виписки, систематизувати зібрані матеріали

Загальні вимоги до реферату:

1. Обсяг роботи – до 15 сторінок рукописного тексту. Робота виконується власноручно, має бути охайною, викладатися грамотною мовою і розбірливим почерком.

2. Реферат повинен містити титульну сторінку, на якій вказується тема роботи, дані про студента, який виконав роботу, та викладача, що її перевірив.

3. Наявність плану, вступу і висновків необов’язкові.

4. У рефераті слід всебічно розкрити обрану тему. При цьому розкриття теми має відбуватися у суворій відповідності із тим, як вона сформульована. Викладення матеріалу має бути чітким, логічним, стислим і змістовним. 

5. По тексту реферату обов’язково наводяться відповідні посилання, а наприкінці роботи викладається список використаних джерел.

6. Після списку використаних джерел необхідно поставити дату виконання та особистий підпис.

Максимальна оцінка за виконання реферативної роботи становить 10 балів (максимум 5 балів за зміст роботи, максимум 5 балів за її захист)

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи у формі конспекту наукової праці:

Спочатку потрібно уважно прочитати весь текст праці до кінця, з’ясувати її зміст у цілому, сформувати уявлення про змістовно-логічні зв’язки. Потім доцільно сформулювати головну проблему (проблеми), якій присвячена наукова праця, визначити позицію автора стосовно її вирішення, його аргументи та міркування.

Загальні вимоги до конспекту:

1. Робота виконується власноручно, має бути охайною, викладатися грамотною мовою і розбірливим почерком.

2. Конспект повинен містити титульну сторінку, на якій вказується автор та назва наукової праці, дані про студента, який виконав роботу, та викладача, що її перевірив.

3. Викладення матеріалу має бути чітким, логічним, стислим і змістовним. Мета конспекту – не скорочене викладення наукової праці, а викладення її базових положень, ідей у логічній послідовності і взаємозв’язку. 

4. По тексту конспекту обов’язково наводяться посилання на відповідні сторінки роботи, яка конспектується.

5. На останній сторінці необхідно поставити дату виконання та особистий підпис.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи у формі складання кросвордів, термінологічних словників, схем:

    Перед безпосереднім складанням кросвордів, термінологічних словників, схем необхідно уважно ознайомитися з відповідною темою. Для цього доцільно вивчити лекційні матеріали, матеріали підручника та додаткову літературу. На другому етапі слід вибрати ключові положення (поняття, ознаки, структура, функції явищ; етапи їх розвитку; фактори впливу; взаємозв’язки явищ; імена науковців тощо) і на їх основі формувати кросворд, словник чи схему. 

Загальні вимоги до кросворду, термінологічного словника, схеми:

1. Кросворд, термінологічний словник, схема можуть присвячуватися як одній, так і кільком темам начального курсу.

2. Вони мають складатися з обов’язковим урахуванням додаткової літератури, а не тільки матеріалів підручника і лекцій.

3. До кросворду, термінологічного словника, схеми додається список використаних джерел.

4. На останній сторінці необхідно поставити дату виконання та особистий підпис.

Інші види індивідуальної роботи інноваційного характеру визначаються спільно студентом та викладачем, який здійснює керівництво індивідуальною роботою студентів. Такі види індивідуальної роботи можуть включати структуроване вивчення практики діяльності державних органів окремих країн, Європейського суду з прав людини, органів Конституційного контролю, здійснення моніторингу практики судів загальної юрисдикції з окремих проблем, підготовку тестів, «законопроектів», розробку Інтернет – сторінок, присвячених теоретико-правовим питанням та інші можливі форми роботи, спрямовані на розвиток креативних здібностей студентів, підвищення їх інтересу до предмету державне право зарубіжних країн.

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює викладач, який веде семінарські заняття. Індивідуальна робота представляється для перевірки та оцінки не пізніше, ніж за 30 днів до початку екзаменаційної сесії, в яку складається іспит з ДПЗК.

За сукупність різних видів індивідуальних робіт студент має можливість отримати максимально 20 балів, які додаються до загальної кількості балів поточного модульного контролю знань студентів при визначенні підсумкового балу за результатами роботи студента з навчальної дисципліни ДПЗК протягом періоду вивчення навчального курсу.

Таблиця № 1

Завдання поточного модульного контролю: Максимальна кількість балів
Відповідь на теоретичні питання протягом семінарських занять; Написання реферату; Доопрацювання конспекту лекцій; Написання конспекту тем, винесених на самостійне вивчення; Підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів; Виконання модульної письмової контрольної роботи 5 б. (зміст. модулі № 1, № 2, № 3)    4 б. (зміст. модуль № 1) 2 б. (зміст. модулі № 1, № 2, № 3) 4 б. (зміст. модуль № 2)    6 б. (зміст. модуль № 3)   5 б. (зміст. модуль № 1, № 2, № 3)  
 Підсумковий контроль знань – іспит           50 б.

 

Таблиця № 2

Модуль 1 (поточний модульний контроль)

Індивідуальна робота Модуль 2 (іспит)
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

 

20

 

50

      10     10          10

                                                                       

 

 

                                                                                              Таблиця № 3

Оцінка за Шкалою ECTS   Визначення Оцінка за нац. шкалою Оцінка за 100- бальною шкалою
A   Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 90-100
Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 4 80-89
C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю недоліків 4 75-79
Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 70-74
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 3 60-69
 F-X Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти 2 35-59
 F   Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 2 1-34

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!