Розділ ІІІ. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Поняття та сутність Конституції. Визначення Конституції. Додаткові характеристики Конституції. Функції Конституції. Об’єкти конституційного регулювання.

Класифікація конституцій.

Писані та неписані, кодифіковані та не кодифіковані. «Жорсткі» та «гнучкі». Незмінні норми. Постійні та тимчасові. Конституції, прийняті з участю народних представників та без їх участі. Октройовані (даровані) конституції. Основні риси та особливості конституції, як нормативного акту. Структура конституції. Мова та стиль конституції, порядок прийняття конституцій. Способи їх зміни. Припинення їх дії. 

Інститут конституційного нагляду (контролю).

Розділ ІV. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО (КОНСТИТУЦІЙНОГО) ЛАДУ

Поняття суспільного (конституційного) ладу. Основні складові системи суспільного ладу. Їх характеристика і конституційно-правове регулювання.

Політична система суспільства та її елементи. Їх роль у політичному та державному житті. Релігійні організації, конфесії та общини. Економічна система суспільства. Право власності. Принципи охорони та захисту власності. Класифікація форм власності Форми власності.. 

Соціальна система та соціальна структура.   

Духовно-культурна сфера та її конституційне закріплення.  

 

Розділ V. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Політичні партії як елемент політичної системи. Поняття політичної партії Конституційне і законодавче закріплення статусу партій. Ознаки та відмінні риси політичних партій. Класифікація партій. Функції політичних партій. Партії і державний апарат. Політичні партії і церква. Інституціоналізація політичних партій. Можливість фінансування державою політичних партій. Партійні системи. Багатопартійність, її причини. Багатопартійні системи та їх різновиди(Франція, Італія, ФРН, Японія).

Двопартійні системи (США, Велика Британія).

Однопартійність. Штучні партійні системи.

 

Розділ VI. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ

Основні поняття. Особа, суспільство й держава. Класифікація і розвиток прав і свобод. Суть демократичних прав і свобод. Положення про формально-юридичну рівність. Обмеження прав громадян за політичними мотивами.

Демократичні права і свободи та їх загальна характеристика. Методи визначення обсягу правосуб'єктності. Класифікація прав і свобод. Особисті права і свободи.

Соціально-економічні права. Соціально-культурні права.

Порядок здійснення й захисту прав і свобод громадян у державі. Питання про гарантії. Конституційні й судові гарантії. Обов'язки громадян і підданих у зарубіжних країнах.  Громадянство (підданство), порядок його набуття й втрати. Політична правоздатність і дієздатність. Подвійне громадянство. Правовий статус іноземців. Право на притулок.

 

Розділ VII. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ І ЯК КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ.

           Поняття держави. Конституційні принципи організації та діяльності держави.

    Загальні конституційні характеристики інституту держави: народовладдя - суверенітет народу; демократична, правова, соціальна і світська держава. Держава і особа, колектив, суспільство. Держава і міжнародні відносини.

    Державний суверенітет. Державна влада. Верховенство, незалежність, повнота, виключність та єдність державної влади.

    Єдність державної влади та розподіл її на гілки. Розподіл гілок влади як основний принцип створення демократичної держави. Поняття гілок влади їх співвідношення. Механізм «стримувань та противаг».

Розділ VIII.ФОРМА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Різноманітність форм сучасних держав та її причини. Форми правління.

Монархія: поняття й суть. Основні ознаки монархії. Роль монархії в розвинених країнах.

Парламентарна монархія та її ознаки. Загальні риси й особливості монархії в Великобританії й Японії.

Дуалістична монархія та її ознаки. Загальні риси й особливості.

Республіка: поняття і суть. Ознаки республіканської форми правління.

Президентська республіка та її ознаки. Загальні риси й особливості президентських республік (США, Мексика).

Парламентарна республіка та її ознаки. Загальні риси й особливості парламентарних республік (Італія, Індія). Змішані форми правління (Франція за Конституцією 1958 р.). Виборна монархія в Малайзії.

Форми державного устрою зарубіжних країн.

Державний устрій, національне і расове питання.

Унітарні держави. Правовий стан адміністративно-територіальних одиниць.

Централізовані унітарні держави (Франція). Форми контролю центральної влади над органами місцевого самоврядування.

Відносно децентралізовані унітарні держави (Велика Британія). Особливості автономії в Італії.

Федерація: поняття, ознаки, основні риси. Правовий стан суб'єкта федерації (штату, землі, провінції, кантону). Виключна компетенція союзу, виключна компетенція союзу і суб'єктів федерації (Індія, Малайзія).

Юридичний і фактичний розподіл компетенції між союзом і суб'єктами федерації. Автономія в зарубіжних країнах.

Поняття політичного та державного режимів.

Демократичний політичний режим. Поняття, ознаки, суть. Різні форми і методи обмеження демократії. Авторитарні політичні режими, їх види і ознаки.

 

Питання по першому модулю з дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”

1. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як галузь права, як наука і як учбова дисципліна. Загальна характеристика.

2. Співвідношення термінів “державне” і “конституційне” право.

3. Державне (конституційне) право – як галузь права. Його сутність, зміст і місце у системі права.

4. Конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах. Методи їх регулювання. Суб'єкти і об'єкти конституційно – правових відносин.

5. Джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн. Види і особливості в різних країнах.

6. Наука конституційного права. Історичний аспект.

7. Сучасні напрямки та доктрини в науці конституційного права.

8. Особливості державного (конституційного) права мусульманських країн.

9. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як учбова дисципліна: предмет, методи, система.

10. Поняття конституції. Ії сутність. Юридична та фактична конституції.

11. Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн. Тенденції конституційного розвитку у сучасний період.

12. Класифікація конституцій.

13. Порядок прийняття конституцій зарубіжних країн, внесення до них змін та доповнень.

14. Структура конституцій. Характеристика їх окремих частин.

15. Співвідношення норм зарубіжних конституцій і “органічних законів” (висвітлити на прикладах окремих країн).

16. Поняття конституційного контролю (нагляду).

17. Види конституційного контролю.

18. Органи конституційного контролю.

19. Компетенція органів конституційного контролю.

20. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю.

21. Класифікація зарубіжних країн в залежності від їх соціального та економічного розвитку.

22. Конституційно-правові основи суспільного ладу зарубіжних країн.

23. Економічна система її конституційно-правового регулювання окремих країн.

24. Соціальна структура суспільства (на прикладі окремих країн).

25. Політична система в широкому розумінні. Її конституційно-правове регулювання.

26. Політичні партії. Їх сутність, організація, функції. Конституційно-правове регулювання.

27. Інституціоналізація політичних партій в зарубіжних країнах. Іх конституційно-правовий статус.

28. Роль політичних партій у політичній організації суспільства.

29. Підприємницькі організації, профсоюзи, церква в зарубіжних країнах.

30. Групи “тиску”. “Лобізм”.

31. Конституційно-правовий статус особистості в зарубіжних країнах. Поняття громадянства.

32. Способи набуття і втрати громадянства.

33. Конституційні права та свободи. Загальна характеристика та їх класифікація.

34. Рівність та рівноправність громадян. Заборона дискримінації.

35. Політичні права та свободи.

36. Екологічні, соціальні та культурні права.

37. Особисті права та свободи.

38. Судовий та інший юридичний захист прав і свобод.

39. Омбудсман.

40. Форма держави в зарубіжних країнах. Загальна характеристика. Причини різноманітності форм держави.

41. Форми правління. Загальна характеристика.

42. Монархія. Їх види і ознаки.

43. Парламентарна монархія (показати на прикладі окремих країн).

44. Президентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

45. Парламентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

46. Напівпрезидентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

47. Нетипові форми правління. На прикладі Швейцарії, Ірану, Ватикана та ін. країн.

48. Поняття політико-територіального (державного) устрою.

49. Унітарна форма політико-територіального (державного) устрою. Основні риси. Види унітарних держав.

50. Основні риси федерації в зарубіжних країнах. Відмінність федерації від конфедерації. Правове положення федеральних територій.

51. Розподіл компетенції між федерацією і її суб’єктами. Сецесія.

52. Автономія в зарубіжних країнах (на прикладі Італії, Індії, Іспанії, КНР). Її види.

53. Політичний (державний) режим в зарубіжних країнах. Поняття і види. Фактори, які визначають встановлення політичного (державного) режиму, а також його еволюцію.

54. Демократичний режим, його загальні риси і особливості в окремих країнах.

55. Антидемократичні режими, їх характерні риси.

56. Вплив авторитарних режимів на форму державної організації.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 678; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!