ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНІВ        

    Оцінювання знань студенів з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю та підсумкового контролю знань. Увесь начальний курс “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” складається з двох модулів: Модуль № 1 – поточний модульний контроль і Модуль № 2 – підсумковий контроль знань. Модуль № 1 містить три змістових модуля, які одночасно є і оціночними, такі як: змістовий модуль № 1 “Державне (конституційне) право зарубіжних країн як галузь права, наука, навчальна дисципліна. Основні об’єкти конституційно-правового регулювання”; змістовий модуль № 2 “Конституційно-правовий статус органів публічної влади”; змістовий модуль № 3 “Основи конституційного права окремих країн”.   Завданнями поточного модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”, умінь самостійно опрацьовувати тексти конституцій та діючого законодавства зарубіжних країн, здатності осмислити зміст тем навчального курсу, умінь публічно чи письмово представими певний матеріал.

    Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів є:

1) систематичність та активність роботи на лекціях (ведення конспектів лекцій) та семінарських заняттях (протягом змістових модулів № 1, № 2, № 3);

2) виконання завдань для самостійного опрацювання: а) самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань теми (протягом змістового модулю № 2); б) написання рефератів (протягом змістового модулю № 1); в) підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів (протягом змістового модулю № 3);

3) виконання модульних контрольних завдань (протягом змістових модулів № 1, № 2, № 3). Вибір варіанту контрольного модульного завдання належить викладачу. Контрольне модульне завдання може бути запропоноване студентам як у вигляді тестів, так і у вигляді відповідей на теоретичні питання.   

 

ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права, як наука і як учбова дисципліна. Загальна характеристика.

2.Співвідношення термінів “державне” і “конституційне” право.

3.Конституційне право – як галузь права. Його сутність, зміст і місце у системі права.

4.Конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах. Методи їх регулювання. Суб'єкти і об'єкти конституційно – правових відносин.

5.Джерела конституційного права зарубіжних країн. Види і особливості в різних країнах.

6.Наука конституційного права. Історичний аспект.

7.Сучасні напрямки та доктрини в науці конституційного права.

8.Особливості конституційного (державного) права мусульманських країн.

9.Конституційне право зарубіжних країн як учбова дисципліна: предмет, методи, система.

10.Поняття конституції. Ії сутність. Юридична та фактична конституції.

11.Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн. Тенденції конституційного розвитку у сучасний період.

12.Класифікація конституцій.

13.Порядок прийняття конституцій зарубіжних країн, внесення до них змін та доповнень.

14.Структура конституцій. Характеристика їх окремих частин.

15. Співвідношення норм зарубіжних конституцій і “органічних законів” (висвітлити на прикладах окремих країн).

16.Поняття конституційного контролю (нагляду).

17.Види конституційного контролю.

18.Органи конституційного контролю.

19. Компетенція органів конституційного контролю.

20.Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю.

21.Класифікація зарубіжних країн в залежності від їх соціального та економічного розвитку.

22.Конституційно-правові основи суспільного ладу зарубіжних країн.

23.Економічна система її конституційно-правового регулювання окремих країн.

24.Соціальна структура суспільства (на прикладі окремих країн).

25.Політична система в широкому розумінні. Її конституційно-правове регулювання.

26.Політичні партії. Їх сутність, організація, функції. Конституційно-правове регулювання.

27.Інституціоналізація політичних партій в зарубіжних країнах. Іх конституційно-правовий статус.

28.Роль політичних партій у політичній організації суспільства.

29.Підприємницькі організації, профсоюзи, церква в зарубіжних країнах.

30.Групи “тиску”. “Лобізм”.

31.Конституційно-правовий статус особистості в зарубіжних країнах. Поняття громадянства.

32.Способи набуття і втрати громадянства.

33.Конституційні права та свободи. Загальна характеристика та їх класифікація.

34.Рівність та рівноправність громадян. Заборона дискримінації.

35.Політичні права та свободи.

36.Екологічні, соціальні та культурні права.

37.Особисті права та свободи.

38.Судовий та інший юридичний захист прав і свобод.

39.Омбудсман.

40.Форма держави в зарубіжних країнах. Загальна характеристика. Причини різноманітності форм держави.

41.Форми правління. Загальна характеристика.

42.Монархія. Їх види і ознаки.

43.Парламентарна монархія (показати на прикладі окремих країн).

44.Президентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

45.Парламентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

46.Напівпрезидентська республіка. Її ознаки (показати на прикладі окремих країн).

47.Нетипві форми правління. На прикладі Швейцарії, Ірану, Ватикана та ін. країн.

48.Поняття політико-територіального (державного) устрою.

49.Унітарна форма політико-територіального (державного) устрою. Основні риси. Види унітарних держав.

50.Основні риси федерації в зарубіжних країнах. Відмінність федерації від конфедерації. Правове положення федеральних територій.

51.Розподіл компетенції між федерацією і її суб’єктами. Сецесія.

52.Автономія в зарубіжних країнах (на прикладі Італії, Індії, Іспанії, КНР). Її види.

53.Політичний (державний) режим в зарубіжних країнах. Поняття і види. Фактори, які визначають встановлення політичного (державного) режиму, а також його еволюцію.

54.Демократичний режим, його загальні риси і особливості в окремих країнах.

55.Антидемократичні режими, їх характерні риси.

56.Вплив авторитарних режимів на форму державної організації.

57.Вибори: поняття, сутність, види. Конституційно-правове регулювання.

58.Загальна характеристика виборчого права в зарубіжних країнах. Виборче право в об'єктивному і суб'єктивному значенні.

59.Принципи виборчого права.

60.Виборчий процес, його основні стадії.

61. Виборчі системи і їх види. Загальна характеристика.

62.Мажоритарна виборча система та її види.

63.Пропорційна виборча система. Розподіл депутатських місць у партійному списку.

64.Змішані та нетрадиційні (напівпропорційні) виборчі системи.

65.Референдум: поняття, сутність, види. Конституційно-правове регулювання референдумів.

66.Парламент и парламентаризм в зарубіжних країнах.

67.Класифікація парламентів в зарубіжних країнах.

68.Внутрішня організація парламенту і його палат. Роль голови (спикера), депутатських об'єднань, комітетів і комісій. Процес їх роботи.

69.Палати парламенту: їх кількість, порядок формування і роботи.

70.Основні повноваження парламенту в зарубіжних країнах.

71.Форми парламентського контролю за державною адміністрацією і їх зв'язок з формами правління.

72.Законодавча процедура в палатах парламенту.

73.Поняття, види, сутність та причини розвитку делегованого законодавства у Франції, Іспанії, ФРН, Італії і інших країнах.

74.Правове положення депутата парламенту. Імунітет і індемнітет.

75.Правове положення голови держави в зарубіжних країнах.

76.Монарх. Його правове положення. Системи наслідування престолу.

77.Правове положення президента у сучасних зарубіжних країнах. Способи обрання президента , їх політичне значення (На прикладі президентської, напівпрезидентської і парламентської форми правління).

78.Взаємовідносини президента і парламенту в президентських, парламентських республіках.

79.Акти голови держави. Сутність інституту контрасигнатури.

80.Інститут вето голови держави, його види і оцінка.

81.Дострокове усунення президента з посади. Імпічмент.

82. Порядок формування уряду. Взаємовідносини з парламентом і головою держави.

83.Голова уряду в зарубіжних країнах, його статус при різних формах правління.

84. Компетенція і функції уряду.

85. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади.

86. Конституційні основи організації судової влади

87. Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади.

88. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах.

89. Конституційні принципи здійснення судової влади.

90. Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

91. Системи місцевого управління.

92. Структура, склад і порядок роботи органів місцевого управління.

93. Компетенція органів місцевого управління та їх відносини з центральними органами держави.

94. Державні інтереси зарубіжних країн. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.

95. Правова природа Європейського Союзу. правовий статус держав-членів Європейського Союзу.

96. Конституція США.

97. Білль про права. Поправки до Конституції США.

98.Соціальна економічна система США.

99.Вищі органи державної влади США.

100.Партії та партійна система США.

101.Судова влада США.

102.Американський федералізм (США).

103.Місцеве самоврядування та управління в США.

104.Основний закон ФРН 1949 р.

105.Партії і вибори в ФРН.

106.Основи державного ладу ФРН.

107.Вищі органи державної влади ФРН.

108.Федералізм і самоврядування в ФРН.

109.Судова система ФРН.

110. Конституція Франції 1958 р.

111. Правове регулювання громадських об'єднань Франції.

112. Вибори і референдум Франції.

113. Вищі органи державної влади Франції.

114. Регіональне і місцеве управління та самоврядування Франції.

115. Судова влада Франції.

116.Конституція Великобританії. Основи конституційного права Великобританії

117. Конституційно-правовий статус людини та громадянина Великобританії.

118. Політичні партії та партійна система Великобританії.

119. Вищі органи державної влади Великобританії.

120. Судова влада Великобританії.

121. Політико – територіальний устрій. Організація влади на місцях в Великобританії.

122. Конституція Італії 1947 р.

123. Права й обов'язки громадян Італії. Правовий статус особи Італії.

124. Виборче право і система. Референдум Італії.

125. Вищі органи державної влади Італії.

126. Конституційний суд Італії.

127. Обласна автономія і місцеве самоврядування Італії.

128. Судова система Італії.

129. Федеральна Конституція Швейцарської Конфедерації 2000 р.

130. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина Швейцарії.

131. Партійна система і політичні партії Швейцарії.

132. Вибори і референдум Швейцарії.

133. Вищі органи державної влади Швейцарії.

134. Політико-територіальний устрій Швейцарії.

135. Місцеве самоврядування Швейцарії.

136. Конституція Канади 1982 р..

137. Основи правового статусу особи Канади.

138. Вищі органи державної влади Канади.

139. Федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління Канади.

140. Судова система Канади.

141. Конституція РФ 1993 р.

142. Федеративний устрій РФ.

143. Вищі органи державної влади РФ.

144. Конституційний Суд Російської Федерації.

145. Місцеве самоврядування Російської Федерації.

146. Конституція Польщі 1997 р.

147. Вищі органи державної влади Польщі.

148. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. Уповноважений з прав громадян Польщі.

149. Зміна Конституції Польщі.

150. Місцеве самоврядування Польщі.

151. Конституція Болгарії 1991р.

152. Конституційні основи правового статусу особи Болгарії.

153. Конституційні основи суспільного ладу Болгарії.

154. Вищі органи державної влади Болгарії.

155. Судова влада та правоохоронні органи Болгарії.

156. Конституція КНР 1982 р.

157. Політична система КНР.

158. Виборча система КНР.

159. Система державних органів КНР.

160. Органи суду і прокуратури КНР.

161. Національно-державний устрій КНР.

162. Адміністративно-територіальний поділ КНР.

163. Конституція Японії 1947 р.

164. Основи правового статусу особи Японії.

165. Вищі органи державної влади Японії.

166. Судова влада Японії.

167. Місцеве самоврядування і управління Японії.

168. Конституція Бразилії 1988 р.

169. Основи правового статусу особи Бразилії.

170. Вищі органи державної влади Бразилії.

171. Конституційний нагляд Бразилії.

172. Бразильський федералізм Бразилії.

173. Місцеве самоврядування і управління Бразилії.

174. Конституція Індії 1950 р.

175.Основи конституційно-правового статусу людини та громадянина в Індії.

176.Вищі органи влади Індії.

177.Федеративний устрій Індії.

 178.Місцеве самоврядування і управління Інідї.

179.Основи конституційного права Арабських країн.

180. Основи конституційного права Ізраїлю.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 510; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!