Розміри ставок ЄСВ для платників (роботодавців),установлені чинним законодавством, у %

(Витяг із статті 8 п. 5 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ) [3]

 

Клас професійного ризику виробництва Розмір єдиного внеску Клас професійного ризику виробництва Розмір єдиного внеску
1 36,76 35 37,78
2 36,77 36 37,86
3 36,78 37 37,87
4 36,79 38 37,96
5 36,8 39 37,97
6 36,82 40 37,99
7 36,83 41 38
8 36,85 42 38,03
9 36,86 43 38,05
10 36,88 44 38,1
11 36,9 45 38,11
12 36,92 46 38,19
13 36,93 47 38,24
14 36,95 48 38,26
15 37 49 38,28
16 37,04 50 38,45
17 37,06 51 38,47
18 37,13 52 38,52
19 37,16 53 38,54
20 37,17 54 38,57
21 37,18 55 38,66
22 37,19 56 38,74
23 37,26 57 39,01
24 37,3 58 39,02
25 37,33 59 39,1
26 37,39 60 39,48
27 37,45 61 39,76
28 37,51 62 39,9
29 37,58 63 40,19
30 37,6 64 40,4
31 37,61 65 42,61
32 37,65 66 42,72
33 37,66 67 49,7
34 37,77    

 


 ДОДАТОК Є

Сальдова Оборотна відомість підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» за звітний період, грн

 

р ахунка

Назва

синтетичного рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

Оборот и

Сальдо на кінець звітного періоду

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Основні засоби            
13 Знос необоротних активів            
15 Капітальні інвестиції            
20 Виробничі запаси            
23 Виробництво            
26 Готова продукція            
28 Товари            
30 Каса            
31 Рахунки в банках            
36 Розрахунки з покупцями та замовниками            
37 Розрахунки з різними дебіторами            
40 Статутний капітал            

Продовження додатка Є

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
42 Додатковий капітал            
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)            
50 Довгострокові позики            
60 Короткострокові позики            
63 Розрахунки з постачальниками і підрядниками            
64 Розрахунки за податками і платежами            
65 Розрахунки зі страхування            
66 Розрахунки з оплати праці            
68 Розрахунки за іншими операціями            
70 Доходи від реалізації            
79 Фінансові результати            
90 Собівартість реалізації            
  РАЗОМ

         

ДОДАТОК Ж

В ідомість обліку основних засобів (рахунок 10 «Основні засоби») за вересень місяць 200Х року, грн

 


Об'єкт основних засобів

Залишок на

_______

Надходження (Д-т рах. 10)

Вибуття (К-т рах. 10)

Залишок на

_______

Назва об'єкта Термін експлуатації, місяцях Сума Кор. рах.         Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      

РАЗОМ

      X            

 


ДОДАТОК З

Відомість нарахування амортизації о с новних з асобів (13 рахунок) за ______________ місяць, грн

 

Назва об'єкта основних засобів

Залишок на

_______

Списання (Д-т рах. 13)

Нарахування (К-т рах. 13)

Залишок на

_________

Сума Кор. рах. Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РАЗОМ

X

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт 1 і 2

з дисципліни

 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

(для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

 

Укладачі ВАСИЛЕВСЬКА Надія Євгеніївна,

ШКУРКО Ольга Вікторівна

 

Відповідальний за випуск Т. В. Момот

Редактор                           З. І. Зайцева

Комп’ютерний набір           Н. Є. Василевська

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

 

 

План 2010, поз. 336М

 

Підп. до друку 06.10.2011 Формат 60х84/16

Друк на ризографі           Ум. друк. арк. 3,1

Тираж 50 пр.                    Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

ДК № 4064 від 12. 05. 2011 р.

 


[1] Усі зазначені елементи модулів охоплюють обидві роботи. Розподіл між ними умовний: він лише визначає, на чому слід зосереджувати увагу під час виконання тієї чи іншої курсової роботи.

[2] усі основні засоби та нематеріальні активи наведені у табл. 1.2 виключно за їхньою залишковою вартістю.

[3] Таблиця складена відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ [3]

 

[4] Мінімальний індивідуальний процент 34,7% (без врахування зборів на нещасний випадок)


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!