МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра Обліку і аудиту

 

«ЗАРАХОВАНО» _________________ 201__ р.

 

 

Оцінка, на яку захищена робота _­­­­­­­­_________________

                                                                                                                 (прописом)

 

 

КУРСОВА РОБОТА № ____

І з курсу «Бухгалтерський обл і к»

 

 

Студентка групи О і А ____ курсу ____       Іванова І. І.
де н ної форми       (прізвище, ім’я, по-батькові)
навч ання факультета        
 «Економіка і        
підприємництво»        
       
Керівник від ХНАМГ      
к.е.н., доц.       Василевська Н. Є.
        (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Харків – 201 ­­__ рік


ДОДАТОК  Б

Баланс ЗАТ «Хладмонтаж» на 31 грудня 200Х року

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

 

   

КОДИ

Дата
(рік, місяць, число)

 

 

 

 

 

Підприємство

 

 

за ЄДРПОУ

 

222255303

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

за КОПФГ

 

 

Орган державного управління

 

 

за СПОДУ

 

 

Вид економічної
діяльності

 

 

за КВЕД

 

 

Одиниця виміру:
тис. грн.

 

 

Контрольна
сума

 

Адреса

 

                   

 

Баланс

 

 

на

31 грудня

20

р.

 

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001
                         

 


Продовження додатка Б

Актив балансу

 

АКТИВ

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I . Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

накопичена амортизація

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

(      )

(     )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Інвестиційна нерухомість:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

055

 

 

первісна вартість

056

 

 

знос

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Гудвілл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Гудвіл при консолідації

075

 

 

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

Готова продукція

130

 

 

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

 

Продовження додатка Б

 

 

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

у т. ч. в касі

231

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

БАЛАНС

280

 

Пасив балансу

 

ПАСИВ

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

(    )

(    )

Вилучений капітал

370

(    )

(    )

Накопичена курсова різниця

375

 

 

Усього за розділом I

380

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 


Продовження додатка Б

 

 

1

2

3

4

 

415

 

 

 

416

 

 

 

417

 

 

 

418

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6333

1624

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття утримуваними для продажу

605

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

БАЛАНС

640

35511

38181

 

 


ДОДАТОК В

Сальдо й оборот и за рахунками бух галтерського обліку ЗАТ «Хладмонтаж»

 

                            ___ рах.                                                 ___ рах.                                          ____ рах.

Дебет                                      Кредит     Дебет                            Кредит         Дебет                                      Кредит

Сн =

 

 

Сн =

 

 

Сн =  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ОБ д =

ОБ к =

 

ОБ д =

ОБ к =

 

ОБ д = ОБ к =

Ск =

 

Ск =

 

Ск=

                            ___ рах.                                                 ___ рах.                                          ____ рах.

Дебет                                  Кредит

 

Дебет                         Кредит

 

Дебет                                       Кредит

Сн =

 

 

Сн =

 

Сн =

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОБ д =

ОБ к =

ОБ д =

ОБ к =

ОБ д =

ОБ к =
Ск =

Ск =

Ск =

 
                         

 


ДОДАТОК Г

Розміри ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів[3]

 

Вид доходу Розмір ставки Єдиного соціального внеску

Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції № 5) найманих працівників,
у тому числі іноземців

Роботодавці нараховують та сплачують індивідуальний процент ЄСВ, який залежить від їхнього класу професійного ризику виробництва[4]. Для бюджетних установ – 36,3%
Наймані працівники сплачують 3,6% із суми зарплати

Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію їх як підприємців

Підприємства нараховують і сплачують 34,7% на суму винагороди
Наймані працівники сплачують 2,6% за рахунок отриманого доходу

Допомога з ТВП (як перші п’ять днів за кошти підприємства, так і всі інші дні хвороби за рахунок коштів ФСС)

Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги
Наймані працівники сплачують 2% із суми допомоги

Заробітна плата працівників-інвалідів

Роботодавці нараховують і сплачують 8,41 % на ФОП, крім сум лікарняних
Працівники-інваліди сплачують 3,6% із суми зарплати

Лікарняні працівників-інвалідів

Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги
Працівники-інваліди сплачують 2% із суми допомоги

ДОДАТОК Д


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 189; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!