МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Умова завдання до курсової роботи

 

Загальна характеристика діяльності підприємства: умовне підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ інструменту» (далі ТОВ або Товариство), відповідно до КВЕД України займається виробництвом механічного та електротехнічного інструменту.

Основні види продукції цього підприємства: ножі та різальні деталі для машин і механічних приладів, ручний інструмент (викрутки, щипці тощо), циркулярні пилки та деталі до них, електродрилі, кутошліфувальні машини
тощо.

Банківською установою, де Товариство має свій поточний рахунок,
є ВАТ «Альфа-банк».

Середньооблікова чисельність працівників - 145 осіб.

Структура ТОВ «Світ інструменту»: офісне приміщення – адміністрація, бухгалтерія, економічні та технологічні служби; цех № 1 – лиття під тиском та механічна обробка деталей; цех № 2 – складальне виробництво; склад для зберігання ресурсів (виробничих запасів, основних засобів, готової продукції, товарів); торговельний павільйон (магазин) – продаж власної продукції та товарів.

Основними матеріалами, що використовує наше умовне підприємство
у своїй виробничий діяльності, є: сталеві заготовки та заготовки з кольорових металів, сталеві листи, сталеві та металеві стрижні, дроти з кольорового металу, пластмасові концентрати та кольорові суміші до них тощо.

Постачальники основних матеріалів нашого Товариства: пластмаси
та суміші до них – ВАТ «Хімпром», металеві вироби – ВАТ «Металік».

ТОВ «Світ інструменту» є платником податку на прибуток і податку
на додану вартість (ПДВ) на загальних підставах. Ставка Єдиного соціального внеску становить умовно: для роботодавця – 38% (41 клас професійного ризику), а для найманих працівників – 3,6%, (див. Додатки Г і Д). Ставку податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) будемо вважати єдиною для всіх працівників – 15% від суми нарахованої працівникам заробітної плати.

В якості період у, що нами досліджується ми будемо вважати вересень 200Х року. Рік слід обирати найближчим до того часу, коли ми виконуємо завдання (наприклад, 200Х рік = 2010 р. чи 200Х рік = 2011 р. й так далі). 

З Наказу про облікову політику ТОВ «Світ інструменту» на 200Х рік нам відомо про таке:

- вартісна межа основних засобів перевищує 1000 грн (самостійно обирається для ведення бухгалтерського обліку), термін використання цих засобів понад 1 рік;

- при амортизації усіх об’єктів основних засобів застосовують лише прямолінійний метод;

- погашення вартості малоцінних необоротних активів слід здійснювати включенням до витрат їхнього зносу в розмірі 50 % при передаванні їх
в експлуатацію і 50 % при вибутті з експлуатації;

- вартість МШП списується у першо­му місяці використання у розмірі 100% їхньої вартості;

- підприємство обліковує витрати на рахунках лише 9-го класу
та застосовує нормативний метод обліку витрат (для зведеного їхнього обліку);

- моментом реалізації продукції підприємства слід вважати одну з подій, що відбулася раніше: надходження грошей на розрахунковий рахунок або відвантаження продукції.

Відомо, що 12 серпня 200Х року ТОВ «Світ інструменту» був придбаний факс «Sharp UX-53» (первісна вартість – 1200 грн, термін корисної експлуатації – 10 місяців). 15.08. 200Х р. факс введений у експлуатацію в офісі.

Крім того, до Вашої уваги запропонована інформація, яка є необхідною для виконання розрахунків у процесі обліку основних засобів та готової продукції нашого Товариства (табл. 2.2 і 2.3).

Таблиця 2.2 – Інформація про основні засоби Товариства, грн

Назва об'єкта основних засобів Первісна вартість на 01.09.11 Знос на 01.09.11 C т рок експлуатації, у роках
1. Офісне приміщення 1850000 277500,00 20
2. Будівля цеху № 1 940540 141081,00 20
3. Будівля цеху № 2 480460 72069,00 20
4. Будівля торговельного павільйону 345500 80616,67 10
5. Будівля складу 580700 164531,67 10
6. Термопластавтомат (ТПА) однопозиційний для лиття під тиском ДЕ 3132-250Ц1 145800 14580,00 10
7. Система управління литною машиною (СУЛМ) 1920 512,00 5
8. Дробарка для пластмас (тонкого помелу) SWP-200 75000 14285,71 7
9. Міксер ТКА-150 3500 933,33 5
10. Настільний свердлувальний верстат 2м 112 5340 2288,57 7
11. Токарний верстат ТШ 3-13-25 (Універсал-В) 10600 3180,00 10
12. Стрічковошліфувальний верстат по металу GRIT GX75 11700 3510 10
13. Модуль для круглого шліфування GRIT GXС 10500 4200 5
14. Малотонажна вантажівка ГАЗ 330232 120800 16777,78 15
15. Комп’ютери (5 шт.) 21000 8167,08 3

 

Таблиця 2.3 – Інформація про готову продукцію Товариства, грн

 

Назва продукції Кількість Виробнича собівартість одиниці продукції Ціна продажу за одиницю (без ПДВ)
Кутошліфувальна машина професійного класу використання 20 1140 2000
Набір ручних побутових господарських інструментів 1 330 370
Циркулярна пилка 5 3580 3900
Пластмасовий футляр для кутошліфовальної машини 10 197 230

 

Усі операції за вересень 200Х року підприємства ТОВ «Світ інструменту» відображені в Журналі господарських операцій, табл. 2.4.

НЕОБХІДНО:

- скласти бухгалтерські проведення за усіма господарськими операціями, див. табл. 2.4;

- визначити (розрахувати) відсутні суми та зробити необхідні записи
в Журналі господарських операцій (див. табл. 2.4);

- скласти відомості за 10 та 13 рахунками (Додатки Ж і З);

- придумати початковий Баланс Товариства та дослідити, щоб усі залишки за його статтями були пов’язані з наявною в завданні інформацією;

- скласти Баланс підприємства станом на 30 вересня 200Х року.

 


Таблиця 2.4 – Журнал господарських операцій ТОВ «Світ інструменту» за вересень 200Х року, грн

№ з /п

Зміст господарської операції та документ, що засвідчує її проведення

Дебет рахунк а Кредит рахунка Сума
1

2

3 4 5

1

 

а)

Придбання матеріалів за попередньою сплатою Перераховано аванс ВАТ «Хімпром» за пластмасові концентрати (платіжне доручення, банківська виписка)     30 000

б)

Відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна надана одразу)      

в)

Отримані на склад пластмасові концентрати від постачальника у повному обсязі (накладна, товарно-транспортна накладна)      

г)

Відображений податковий кредит із ПДВ (податкова накладна)      

д)

Проведено залік заборгованостей у повному обсязі (бухгалтерська довідка)      

2

 

а)

Придбання запасів з наступною оплатою На складі Товариства оприбутковані металовироби (сталеві стрижні різних діаметрів, сталеві й алюмінієві заготовки) від ВАТ «Металік»     5 500

б)

Відображений податковий кредит з ПДВ      

в)

Перерахована оплата за металовироби ВАТ «Металік»      

3

а)

Придбання товарно-матеріальних цінностей підзвітною особою Отримано готівку в касу підприємства для видачі підзвітній особі (банківська виписка, корінець грошового чека)     2 500
           

Продовження табл. 2.4

 

1 2 3 4 5
3 б) Видана з каси під звіт готівка завгоспу Федорчуку О. Л. для придбання пластикових коробок (видатковий касовий ордер)     2 500
в) Оприбутковані на склад придбані підзвітною особою коробки пластикові для пакування наборів ручних побутових господарських інструментів – 100 штук, за ціною 15 грн за одиницю (авансовий звіт, товарні чеки)     1 500
г) Невикористаний у триденний термін залишок підзвітної суми повернений до каси підприємства (авансовий звіт, прибутковий касовий ордер)      
4 а) Нарахована заробітна платня(розрахунково-платіжні відомості працівників типової форми П-6) : - робітникам основного виробництва     372 180
б) - загальновиробничому персоналу     74 436
в) - адміністративному персоналу     160 621
г) - працівникам торгівельного павільйону     130 263
5 а) Нараховані лікарняні за три дні непрацездатності робітнику відділу збуту Соколенко Т. І. (листок непрацездатності, розрахунок бухгалтерії)     312
6   а) Здійсненні нарахування по фонду оплати праці за Єдиним соціальним внеском,  за категоріями персоналу: - робітників основного виробництва      

Продовження табл. 2.4

 

 

1 2 3 4 5
6 б) - загальновиробничого персоналу      
в) - адміністративного персоналу      
г) - працівників торгівельного павільйону      
7   а) Здійснені утримання з заробітної платні працівників – узагальнено (розрахунково-платіжні відомості працівників): - податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)      
б) - Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)      
8   а) Зі складу на виробництво відпущений мідний дріт (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів): - цеху № 1 (марка ВВП-1 3x1,5, кількість 45 м, ціна за 1 м – 4 грн 00 коп.)      
б) - цеху № 2 (марка ПВС-2х2,5, кількість 100 м, ціна за 1 м – 8 грн 50 коп.)      
9   а) Нарахована амортизація (відомість нарахування амортизації, Додаток З), за видами основних засобів: - адміністративної будівлі (офісне приміщення)      
б) - будівлі цеху № 1      
в) - будівлі цеху № 2      
г) - будівлі торговельного павільйону      
д) - будівлі складу загальногосподарського призначення      


Продовження табл. 2.4

 

1 2 3 4 5
9 ж) - термопластавтомату ДЕ 3132-250Ц1      
з) - системи управління литною машиною (СУЛМ)      
к) - дробарки для пластмас SWP-200      
л) - міксеру (для змішування пластмасових гранулянтів) ТКА-150      
м) - настільного свердлувального верстату 2м 112      
н) - токарного верстату ТШ 3-13-25 (Універсал-В)      
п) - стрічковошліфувального верстату по металу GRIT GX75      
р) - модулю для колового шліфування GRIT GXС      
с) - малотонажної вантажівки ГАЗ 330232      
т) - комп’ютерів (бухгалтерія)      
ф) - факсу «Sharp UX-53»      
10 а) Витрати на електроенергію (рахунок): - цех № 1     540
  - відображений податковий кредит із ПДВ (податкова накладна)      
б) - цех № 2     300
  - відображений податковий кредит із ПДВ (податкова накладна)      
в) - адміністративне приміщення     280
  - відображений податковий кредит із ПДВ (податкова накладна)      

Продовження табл. 2.4

 

1 2 3 4 5

10

г)

- торговельний павільйон     140
- відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)      
11   а) Витрати на прибирання приміщень (акт виконаних робіт клінінгової компанії ТОВ «Затишок»): - цеху № 1     1 000
  - відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)      
б) - цеху № 2     1 400
  - відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)      
в) - адміністративної будівлі     500
  - відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)      
г) - торговельного павільйону     250
  - відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)      
12 Використані пластикові коробки (70 штук) для пакування (комплектації) наборів побутових господарських інструментів, що були придбані завгоспом Федорчуком О. Л. (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів)      
13 Загальновиробничі витрати віднесені (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат) до:      


Продовження табл. 2.4

 

1 2 3 4 5
13 а) - виробничих витрат (умовно, 36% від загальної суми 91 рахунку )     40 277,71
б) - собівартості реалізованої продукції      
14   а) Оприбуткована продукція з виробництва за виробничою собівартістю, див. табл. 2.3 (акт оприбуткування готової продукції): 10 одиниць кутошліфувальних машин (цех № 2)      
б) 5 одиниць наборів ручних побутових господарських інструментів (цех № 2)      
в) 20 одиниць циркулярних пилок (цех № 2)      
г) 10 одиниць пластмасових футлярів для кутошліфувальних машин (цех № 1)      
  15   а) Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу підприємства Одержано як внесок від одного з засновників і введено в експлуатацію фрезерний станок КОРВЕТ-417, строк експлуатації 10 років (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів)     10 840  
16 а) Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною сплатою Одержаний принтер НР Deskjetv3050 J 610а, термін експлуатації 4 роки (договір купівлі-продажу, накладна)     600
б) Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна)      
в) Принтер уведений в експлуатацію (передано в бухгалтерію підприємства, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів)      


Продовження табл. 2.4

 

 

1 2 3 4 5
16 г) Перераховано кошти постачальнику (платіжне доручення, банківська виписка)      
17 а) Виготовлення основних засобів із залученням підрядника  (із матеріалу нашого Товариства) Перераховано аванс на виготовлення комплекту меблів (4 шафи для офісу) підряднику, що є платником ПДВ (платіжне доручення, банківська виписка)     6 960
б) Відображений податковий кредит з ПДВ (податкова накладна надана одразу)      
в) Списані матеріали, використані на виготовлення меблів (накладна на відпуск матеріалів)     7 200
г) Отримано послуги з виготовлення меблів у повному обсязі (акт виконаних робіт)      
д) Відображений податковий кредит із ПДВ (податкова накладна)      
ж) Меблі введені в експлуатацію, термін експлуатації 8 років (акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів)      
з) Відображено закриття заборгованостей (бухгалтерська довідка)      
18 а) Виплата зарплатні за попередній місяць Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати (банківська виписка, прибутковий касовий ордер)     600 325
б) Виплачено зарплатню (платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість)     540 292

Продовження табл. 2.4

 

1 2 3 4 5
18 в) Депоновано невиплачену заробітну платню (відомість депонування заробітної платні)      
г) Повернено готівку на рахунок до банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка)      
д) Перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб у повному обсязі (платіжне доручення, банківська виписка)      
ж) Перераховано внески на соціальне страхування – ЄСВ у повному обсязі (платіжне доручення, банківська виписка)      
19   а) Реалізовано продукцію за передсплатою Одержано у повному обсязі передоплату від покупця (за 12 одиниць куто-шліфувальних машин і 6 наборів ручних побутових інструментів), див. табл. 2.3 (банківська виписка)      
б) Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ (податкова накладна)      
в) Отримано дохід при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна)      
г) Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (податкова накладна)      
д) Відображено собівартість реалізованої продукції, див. табл. 2.3 (відомість обліку готової продукції)      
 ж) Проведений взаємозалік заборгованостей (бухгалтерська довідка)      


Продовження табл. 2.4

 

 

1 2 3 4 5
20 а) Реалізація продукції з наступною сплатою Реалізовано: 8 одиниць циркулярних пилок і 20 пластмасових футлярів для кутошліфувальних машин, див. табл. 2.3 Відображений дохід при відвантаженні продукції покупцю (накладна)      
б) Нараховані податкові зобов'язання із ПДВ (податкова накладна)      
в) Списана собівартість реалізованої продукції, див. табл. 2.3 (бухгалтерська довідка)      
г) Одержана оплата від покупця у повному обсязі (банківська виписка)      
21 а) Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів (розрахунок бухгалтерії): собівартість реалізованої продукції      
б) адміністративні витрати      
в) витрати на збут      
22) а) Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів (розрахунок бухгалтерії): - від реалізації готової продукції      
23 а) Визначено фінансовий результат (розрахунок бухгалтерії): - прибуток (збиток) від операційної діяльності      
б) - прибуток (збиток) від іншої діяльності      

 


ПРИМІТКА 2.1 У ПСБО 7 «Основні засоби» зазначено: для того, щоб визначити річну суму амортизації об’єкту основних засобів за прямолінійним методом треба вартість об’єкта основних засобів (що амортизується) поділити на очікуваний період його корисного використання [8]:

(2.1)


Ар = (ПерВ - Лв) / Т,

 

де Ар – річна сума амортизації, грн;

ПерВ – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн;

Лв – ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів, грн;

Т – термін (строк) корисного використання об’єкта необоротних активів, у роках.

 

Відповідно до цього місячна сума амортизації (Ам, грн) визначатиметься:

(2.2)


Ам = Ар / 12.

 

ПРИМІТКА 2.2 Відповідно до нового Податкового Кодексу України м етод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації на об'єкти основних засобів, що входять до груп
4 «Машини та обладнання» та 5 «Транспортні засоби» [2].

ПРИМІТКА 2.3 Не слід забувати, що кожна стаття Балансу
є сукупністю залишків за рахунками (наприклад, на початок звітного періоду), які за своїм економічним змістом відповідають їй. Тож, для того, щоб було зручніше придумувати данні для початкового Балансу підприємства, можна спочатку скласти сальдову Оборотну відомість, а потім об’єднати залишки
по рахунках за відповідними рахункам статтями статистичної форми 1 «Баланс підприємства» (див. Додатки Б і В).

Бажаємо Вам успіху у виконанні курсових робіт!


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. – К., 16 липня 1999 року № 996-ХІV.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_12_02/an/8189/T102755.html#8189

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ (із змінами
і доповненнями, внесеними Податковим кодексом України від 2 грудня
2010 року № 2755-VI та Законом України від 7 квітня 2011 року № 3205-VI) // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_04_07/T102464.html

4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV. // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від від 18.01.2001 р. №2240-III. // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від від 02.03.2000 р. №1533-III // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / №№ 1–12, 14–17, 19–21
і 25. // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій 30.11.99 № 291 // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств
і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 // База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА»: http://search.ligazakon.ua

11. Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.

12. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / За заг. ред. Вериги Ю. А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

13. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред.
Кужельного М. В. 6-е вид. – К.: А.С.К., 2003. – С. 3–13, 253–263.

14. Космина Р. М. Бухгалтерський облік: Навч. Посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с.

15. Малюга Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. — С. 8–91.

16. Мойсеєнко Т. Єдиний соціальний внесок: зміни-2011. Що нового? // http://dt-kt.net/articles/article-177/

17. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. / О. І. Васюта-Беркут,
Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська; За заг. Ред. В. Б. Захожая. – 2-ге вид., стереотип.— К.: МАУП, 2003. — С. 4–9.

18. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. / Білоусько В. С., Беленкова М. І. / За ред. В. С. Білоусько. – К.: Алерта, 2010. – 402 с.

    19. Теория бухгалтерского учета. Учебник для студ. экон. спец. вузов І-IV уровней аккредитации. / Нар. Укр. акад.; Авторы: А. Ф. Кондратьева и др. Под общ. ред. А. Ф. Кондратьевой. – Харьков: Фолио, 2002. – 271 с.

20. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с.

21. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. 2-ге видання перероб. і допов.— К.: Знання, 2006. —  525 с.

 


ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!