Етап 2. Визначення сум проміжних і кінцевих п і дсумк ів БалансуДалі треба визначити суми підсумків за розділами Балансу (складанням значень (сум) за окремими статтями, які входять до складу певного розділу)
й підрахувати загальні підсумки його активної та пасивної частин (див. табл. 1.3).

Примітка 1.1 Загальні суми підсумків активу та пасиву обов'язково повинні бути тотожними одна одній, що випливає з Балансової рівності:

 

(1.1)
=
Актив                                Пасив

(загальна сума всіх ресурсів)     (загальна сума всіх джерел),                

 
(1.2)


Актив = Власний капітал + Зобов'язання

 

Етап 3. Складання початкового Балансу у статистичній формі 1 «Баланс підприємства»

Щоб наблизити наше умовне завдання до реальності, слід обов'язково використати статистичну форму 1 Балансу підприємства, Додаток Б.

Заповнення форми 1 розпочинається із заповнювання її титульного аркуша. У табл. 1.4 наведена умовна інформація щодо цього.

Таблиця 1.4 – Реквізити для заповнювання титульного аркуша Балансу

 

Реквізити статистичної форми 1 Реквізити Товариства, що пропонуються для заповнення Державн і Класифікатор и України Реєстраційні коди Товариства, що пропонуються для заповнення
1 2 3 4
Підприємство ЗАТ «Хладмонтаж» ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 30427815
Територія Московський КОАТУУ – Класифікація об’єктів адміністративно-територіального устрію України 6310137500

Продовження табл. 1.4

 

1 2 3 4
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство закритого типу КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання 3.2.1.2
Орган державного управління Не зазначати СПОДУ – Система позначення органів державного управління 6024
Вид економічної діяльності Виробництво вентиляційних та охолоджувальних промислових установок КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності 29.23.0

 

У графі «Адреса» можна зазначити умовну (юридичну) адресу нашого Товариства: м. Харків, 61054, бул. Шевченка, 17.

Замість умовного позначення року надайте йому вигляд найближчого
до строку виконання завдання реального року (звітного періоду), наприклад, – 2010 рік. При цьому слід пам’ятати, що Баланс підприємства завжди складається на останню дату звітного періоду. У нашому випадку це буде
31 грудня 200Х р.

Далі, Вам слід перенести всі суми по статтях Балансу, що раніше були підраховані Вами за допомогою табл. 1.2, а також розрахункові значення,
що були отримані за підсумками кожного з розділів Балансу, до графи «На початок звітного періоду» статистичної форми 1 «Баланс підприємства» (відповідно, у розрізі: окремих статей, підсумків по розділах, загальних підсумків активу й пасивів), див. Додаток ­Б.

Зверніть увагу на те, що у формі 1 одиницею виміру є не гривня, а тисяча гривень. Ця вимога відповідає принципу бухгалтерського обліку про необхідність застосування під час складання фінансової звітності єдиного грошового вимірника.

Тож, складений вами початковий Баланс надасть Вам інформацію про майновий стан ЗАТ «Хладмонтаж» на 01.01.200Х р., у тис. грн.


Задача 2. Відкриття рахунків бухгалтерського обліку

 

Необхідно: Використовуючи дані початкового Балансу з попередньої задачі, відкрити до його статей необхідні бухгалтерські рахунки синтетичного
та аналітичного обліку, у вигляді «Т»-літери (так звані, «літачки»).

Рекомендації до виконання задач і 2

Етап 4. Відкриття синтетичних рахунків бухгалтерського обліку

На основі Балансу підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» (див. форму 1) слід відкрити  синтетичні  рахунки  бухгалтерського  обліку  у  вигляді  літери «Т»
(«Т» - рахунки) і занести до них суму початкового сальдо.

У якості назви рахунку може бути вказаний лише шифр синтетичного рахунку (його код за Планом рахунків бухгалтерського обліку) [3].

 

Приклад 1 .Будемо вважати, що стаття Балансу «Незавершене виробництво» містить станом на 01.01.200Хр. залишок у сумі 5 тис. грн.        

Нам слід накреслити рахунок у вигляді літери «Т» («літачок»), позначити його ліву частину як «Дебет», а праву – «Кредит». Потім необхідно зазначити шифр і назву синтетичного рахунку (або лише його шифр за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій) та записати суму початкового сальдо за цим рахунком, рис. 1.1.

 

     23

чи

так

23 «Виробництво»

Д-т                                    К-т

Д-т                                         К-т

С-до(поч) = 5 000   С-до(поч) = 5 000  
           

 

Рис. 1.1 – Відображення початкового сальдо на рахунку 23 «Виробництво»


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 238; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!