Задача 4 . Визначення оборотів та кінцевих залишків на рахунках бухгалтерського облікуНеобхідно: Відобразити на рахунках синтетичного обліку рух активів, капіталу, зобов'язань та визначити кінцевий залишок на кожному з рахунків.

Рекомендації до виконання задач і 4

Етап 8. Визначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку

Щоб скласти Оборотну відомість і на її основі вивести баланс підприємства на кінець звітного періоду (тобто скласти кінцевий Баланс підприємства), необхідно спочатку визначити залишки та обороти
на аналітичних і синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Для того, щоб визначити кінцеві залишки на всіх задіяних нами рахунках, спочатку необхідно звернутися до тих з них, що були відкриті нами раніше (див. задачу 2, етапи 4 і 5). На вже відкриті рахунки слід перенести усі обороти по них, що мали місце протягом звітного періоду. Одночасно з цим, навпроти кожної суми дебетового або кредитового обороту треба заначити номер відповідної господарської операції (див. табл. 1.7).

Потім слід відкрити ті синтетичні рахунки, яких раніше не було відкрито, бо вони не мали початкового сальдо і вперше зустрілися у Журналі реєстрації господарських операцій (див. табл. 1.7). За ними також треба зібрати всі дебетові та кредитові обороти із зазначенням номера відповідної операції за дебетом та кредитом кожного з рахунків.

Таким чином, загальна кількість створених нами «Т» - рахунків відповідає всім рахункам, що брали участь у початковому балансі підприємства (див.
Додаток Б) та з допомогою яких робився запис господарських операцій (див. табл. 3. 1).

Наприкінці необхідно підрахувати загальні суми всіх оборотів (дебетових, кредитових) та визначити кінцеві залишки на всіх, без винятку, відкритих нами бухгалтерських рахунках (як синтетичного, так й аналітичного обліку).

Підрахувавши суми оборотів і вивівши кінцеві залишки на кожному рахунку, розпочинаємо складання сальдової Оборотної відомості.

 

Задача 5. Складання перевірочного («пробного») та кінцевого

Бухгалтерських Балансів

Необхідно: Скласти Оборотну відомість та кінцевий бухгалтерський Баланс підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» (за звітний період).

 

Рекомендації до виконання задач і 5

Етап 9. Складання Оборотної відомості

Оборотна відомість – це перевірочний (або, як її ще називають, «пробний») Баланс підприємства, що складається лише за синтетичними рахунками. Вона містить усі початкові сальдо бухгалтерських рахунків  
з урахуванням відображення змін, що були викликані по них господарськими операціями підприємства (тими, які відбулися протягом звітного періоду).

Оборотна відомість містить також й кінцеві залишки на всіх рахунках.

В Оборотній відомості обов'язково потрібно дотримуватис я рівноваг и між загальними сумами:

Ø початкових залишків на активних і пасивних рахунках;

Ø оборотів за активними і пасивними рахунками;

Ø кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках, рис. 1.4.

Оборотну відомість треба скласти за допомогою Додатка Є.

 

Шифр

рахунк а

(або

субра-хунк а )

Залишок на початок звітного періоду (Зп)

Обороти

за звітний період

Залишок на кінець

звітного періоду (Зк)

Д ебе т

К реди т

Д ебе т

К реди т

Д ебе т

К реди т

( у активних рахунках)

( у пасивних рахунках)

(усі обороти)

(усі обороти)

( у активних рахунках)

( у пасивних рахунках)

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

УСЬОГО ∑ Зп(Д)

=

∑Зп(К) ∑Об(Д)

=

∑Об(К) ∑ Зк(Д)

=

∑Зк(К)
                         

 

Рис. 1.4 – Схематичне зображення Оборотної відомості підприємства

 

Проаналійзуйте, які зміни відбулися на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного періоду (див. Додаток Є).

 

Етап 10. Складання кінцевого Балансу підприємства

Використовуючи інформацію з Оборотної відомості (див. Додаток Є)
та дотримуючись раніш наданих рекомендацій (див. задачу 1, етапи 1-3), складіть аналогічним чином Баланс підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» на кінець звітного періоду (на 31 грудня 200Х року) у статистичній формі 1 (див. Додаток Б).

Для цього одержані нами підсумкові дані в оборотній відомості слід перенести до типової форми 1 «Баланс підприємства», до графи «На кінець звітного періоду». Нагадуємо, що заздалегідь всі дані потрібно перевести в «тис. грн».

Порівняйте між собою отримані Баланси (на початок звітного періоду
та на його кінець).

Проаналізуйте, як змінився загальний підсумок (валюта) Балансу
звітного періоду в порівнянні з попереднім роком: він збільшився
чи зменшився? Про що свідчить наявна зміна суми валюти Балансу? Які зміни відбулися при цьому в структурі Балансу?


КУРСО ВА РОБ О Т А 2
 ОБЛІК АКТИВІВ, КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

В обсязі 15-20 сторінок зробіть реферат за своїм варіантом курсової роботи, табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Теоретичні питання до курсової роботи за варіантами

№ варіант а Зміст теоретичного питання
1 Організація синтетичного та аналітичного обліку на підприємствах України
2 Організація обліку процесу постачання на підприємстві
3 Облік процесу виробництва та його залежність від технологічних особливостей
4 Загальна характеристика процесу реалізації у промисловості
5 Особливості обліку необоротних активів в Україні
6 Зарубіжний досвід організації обліку необоротних активів
7 Особливості обліку основних засобів та малоцінних необоротних активів
8 Облік капітальних інвестицій
9 Особливості обліку нематеріальних активів
10 Особливості обліку оборотних активів
11 Зарубіжний досвід організації обліку оборотних активів
12 Визначення первісної оцінки запасів
13 Особливості обліку товарів при їх оптовому та роздрібному продажу
14 Дебіторська заборгованість: основи обліку
15 Облік грошових коштів та їх еквівалентів
16 Капітал та основи його обліку в Україні
17 Облік капіталу: порівняння вітчизняного досвіду із зарубіжним
18 Основи обліку зобов’язань
19 Характеристика поточних зобов’язань щодо їх обліку
20 Облік праці та її оплати у сучасних умовах господарювання
21 Організація обліку витрат на підприємствах
22 Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
23 Облік доходів підприємства та визначення фінансового результату
24 Призначення форми 2 «Звіт про фінансові результати»
25 Особливості позабалансового обліку

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ І


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 371; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!