МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

                                                                                                                        

 

М ЕТОДИЧНІ В КАЗІВКИ

 до виконання курсових робіт 1 і 2

з дисципліни

 "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

 

(для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

 

 

Харків – ХНАМГ – 2011


Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 і 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Є. Василевська, О. В. Шкурко. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 72 с.

 

 

      Укладачі: к.е.н., доц. Н. Є. Василевська,

                          ст. викл. О. В. Шкурко

 

 

          

       Рецензент: д.е.н., проф. Т. В. Момот

 

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 1 від 30.08.10 р.

 

 

 

З МІСТ

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………... 4

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ …………………………………………………………….. 7

КУРСО ВА РОБ О Т А 1 БАЛАНС. РАХУНКИ. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ……………………………………………………………………… 9

Тематика теоретичної частини до курсової роботи ……………………………. 9

Комплекс задач і методичні рекомендації щодо їх виконання……..………… 10

Умова завдання курсової роботи……………………………………………….…10

Задача 1. Складання Балансу підприємства на початок звітного періоду...….. 11

Рекомендації до виконання задачі 1……………………………………….……. 11

Задача 2. Відкриття рахунків бухгалтерського обліку………………………… 20

Рекомендації з виконання задачі 2………………………………………………. 20

Задача 3. Складання бухгалтерських проведень до операцій за окремими господарськими процесами підприємства .……………………………………. 24

Рекомендації до виконання задачі 3 ……………………………………………. 24

Задача 4. Визначення оборотів та кінцевих залишків на рахунках бухгалтерського обліку .…………………………………………………………. 40

Рекомендації до виконання задачі 4.…………………………………………… 40

Задача 5. Складання перевірочного («пробного») та кінцевого бухгалтерських Балансів……..…………………………………………………………………….. 41

Рекомендації до виконання задачі 5…….……………………………………… 41

КУРСОВ А РОБ О Т А 2 ОБЛІК АКТИВІВ, КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА …..………………………………………………..………… 43

Тематика теоретичної частини до курсової роботи …………………………… 43

Комплекс задач і методичні рекомендації щодо їх виконання. Умова завдання до курсової роботи ……………………………………………..………………… 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………….…………….… 58

ДОДАТКИ ………………………….………………………….………………… 60


ВСТУП

Бухгалтерський облік забезпечує інформацією всі ланки управління підприємством, сприяє ефективному використанню його ресурсів, здійснює контроль за збереженням усіх наявних його активів. Зміни, що невпинно відбуваються останнім часом в економіці України, потребують нових підходів
до комплексного управління виробництвом на мікрорівні економіки. Такі зміни завжди викликають відповідні трансформації у системі бухгалтерського обліку держави, істотно впливають на здійснення окремим підприємством свого облікового процесу. Тож сучасний бухгалтер повинний бути не лише обов’язково ознайомлений із основами бухгалтерського обліку, але й вільно володіти технічними прийомами, що стосуються його ведення на підприємстві.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» за освітньо-професійною програмою галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» має статус нормативної. Вона
є базовою для вивчення таких дисциплін, як: «Фінансовий облік 1 і 2», «Управлінський облік», «Аудит», «Облік у зарубіжних країнах», «Податковий облік» та інших.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, засвоєння та формування необхідних умінь і навичок у час студента, який є вільним від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи студент мусить використовувати тексти лекцій, відповідні навчальні і спеціальні (фахові) джерела, Іnternet-ресурси, інші інформаційні джерела.

Індивідуальна робота студента – важлива складова його самостійної роботи, що полягає у виконанні кожним студентом індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, виконання контрольної чи курсової робіт, розрахунково-графічних завдань, написання рефератів тощо.

 При вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» навчальним планом ХНАМГ передбачено виконання студентами-бакалаврами, які навчаються
за денною формою навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», двох курсових робіт – у 6 та 7 триместрах. Загальний обсяг часу, що відводиться для виконання цих робіт, складає 2 кредити ЕCTS (72 години).

Мета курсових робіт 1 і 2: закріплення знань, отриманих студентами
в процесі вивчення матеріалу лекційних та практичних занять дисципліни
(у розрізі декількох її змістових модулів), та формування навичок самостійного вирішення конкретно поставленої практичної бухгалтерської задачі.

Кожна курсова робота складається з двох частин – теоретичної
та практичної.

Завдання теоретичної частини курсових робітполягає у:

- надбанні студентами навичок з опрацювання інформаційних джерел щодо ведення бухгалтерського обліку: нормативно-правових положень; фахової та начально-методичної літератури тощо;

- закріпленні набутих теоретичних знань та їхньому подальшому поглибленні з урахуванням змін, що відбуваються в економіці України.

Завдання практичної частини курсових робіт:

- ознайомлення з постановкою завдання та вихідними даними для його виконання;

- визначення ресурсів підприємства за їхніми видами та джерелами їхнього виникнення;

- складання бухгалтерського Балансу підприємства (на початок та кінець звітного періоду) з використанням реальної форми звітності щодо цього;

- складання бухгалтерських проведень до господарських операцій;

- робота з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку
та Інструкцією щодо його застосування;

- розрахунок сум, які цього потребують, по господарських операціях
з використанням наявних бухгалтерських розрахункових методик;

- складання Оборотної відомості;

- проведення аналізу змін, що відбулися у Балансі підприємства;

- застосування нормативних актів (П(С)БО, інструкцій тощо) щодо виконання практичних задач, які запропоновані в завданні.

Виконання всього загалу задач практичної частини кожної курсової роботи включає логічні та розрахункові процедури, що послідовно поєднані між собою.

Обидві курсові роботи охоплюють питання курсу «Бухгалтерський облік» за темами, у розрізі наступних змістових модулів та питань, табл. 1.

 

Таблиця 1 – Змістові модулі та питання, за якими побудовані курсові роботи до дисципліни «Бухгалтерський облік»[1]

 

Курсова робота 1

Курсова робота 2

Змістові модулі Елементи модулів Змістові модулі Елементи модулів

ЗМ-1 Визначення економічної сутності бухгалтерського обліку

Тема 1 «Господарський облік: сутність і характеристика»

ЗМ-6 Облік активів: класифікація, оцінка, рахунки, взаємозв'язок з балансом

Тема 13 «Облік основних засобів і нематеріальних активів»
Тема 2 «Предмет і метод бухгалтерського обліку» Тема 15 «Облік виробничих запасів»   
Тема 3 «Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємстві» Тема 16 «Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості»

ЗМ-3 Бухгалтерський баланс: основні принципи побудови та структура

Тема 6 «Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку»

ЗМ-7 Облік власного капіталу та зобов'язань: класифікація, оцінка, рахунки, взаємозв'язок з балансом

Тема 17 «Облік власного капіталу»
Тема 7 «Бухгалтерський баланс» Тема 18 «Облік зобов'язань»

ЗМ-4 Прийоми, що стосуються первинного спостереження, поточного групування, систематизації та підсумкового узагальнення

Тема 8 «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» Тема 19 «Облік праці,  ії оплати та соціального страхування персоналу
Тема 9 «Документація, інвентаризація»

ЗМ-8. Загальні засади організації обліку витрат, доходів та визначення фінансового результату

Тема 20

«Облік витрат діяльності підприємства»

Тема 11 «Фінансова звітність» 
ЗМ-5 Господарські процеси: загальна характеристика та вплив на ведення бухгалтерського обліку Тема 12 «Облік основних господарських процесів»   Тема 21 «Облік доходів і фінансових результатів»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ
ДО ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

С труктур а кожної курсової роботи:

- титульний аркуш,

- зміст,

- теоретична частина, – тема, вступ, основні підрозділи, висновки, список використаних джерел,

- практична частина, – задачі та їхнє вирішення,

- додатки.

П ерш а частина кожної курсової роботи, – теоретична. Під час
її виконання студентунеобхідно розглянути одне теоретичне питання
із запропонованого нами переліку тем (табл. 1.1 і  2.1) за обраним варіантом.

Вибір варіанта теоретичної частини здійснюють відповідно до переліку тем і варіантів, що викладені у розділі «Тематика теоретичної частини»
(до курсової роботи 1 або 2), та за порядковим номером прізвища студента
з журналу обліку студентів академічної групи, де виконують курсову роботу.

Теоретична частина роботи, по суті, є письмовим рефератом. Спочатку треба скласти простий план з трьох підрозділів, потім виконати за ним реферат. Там, де це можливо, обов’язково повинні бути наведені за текстом якісь конкретні приклади, що будуть наочно ілюструвати основні положення теоретичного дослідження. У вступі треба показати, наскільки актуальним
є розгляд цього питання в сучасних умовах господарювання. Обов’язково надайте посилання на використані інформаційні джерела. Усю додаткову інформацію викладіть у Додатках, якщо в цьому виникне потреба.

Друга частина кожної курсової роботи – практична,запропонована нами в першій курсовій роботі в розрізі 10 варіантів.

Вибір варіанта цієї частини роботи здійснюють також відповідно
до журналу обліку студентів академічної групи, де виконується курсова робота, «по колу»: з 1 до 10 варіанта виконують студенти, прізвища яких розташовані у журналі групи відповідно до номерів 1-10; потім варіанти повторюються, але вже для прізвищ під порядковими номерами 11-20 і так далі (залежно від того, скільки студентів навчається в окремій академічній групі).

У другій курсовій роботі завдання запропоновано у розрізі одного (базового) варіанта. Розширення кола варіантів завдання здійснюється
за допомогою викладача.

Щоб успішно виконати увесь комплекс завдань, необхідно уважно ознайомитись з його вихідними даними та з відповідними методичними рекомендаціями, що надаються до кожної курсової роботи.

Оформлення курсових робіт має дотримуватись наступних вимог.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє – не менше 20 мм; нижнє – не менше
20 мм. Інтервал тексту – 1,5.

Зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи наведений нами
у Додатку А. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. За заголовком підрозділу (через одну строку) друкують текст.

Кожен розділ друкують з нової сторінки. Назву розділу розташовують
на цій же сторінці зверху симетрично до тексту. Переноси у назві неприпустимі. Підрозділи нумерують арабськими цифрами з крапкою.

У процесі виконання студентом курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» обов'язково здійснюється індивідуально-консультативна робота, у вигляді проведення консультацій, з боку лектора та викладачів, які проводять практичні заняття. Це дає змогу отримувати студентом необхідну допомогу: відповіді на конкретні запитання або пояснення з певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.


КУРСО ВА РОБ О Т А 1
БАЛАНС. РАХУНКИ. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

В обсязі 5-10 сторінок зробіть реферат, за своїм варіантом курсової роботи, табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Перелік тем у розрізі варіантів курсової роботи

№ варіант а Зміст теоретичного питання
1 Історія виникнення бухгалтерського обліку
2 Актуальність методологічних розробок Луки Пачоллі
3 Трансформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання
4 Законодавчі акти, на яких базується ведення обліку
5 Характеристика господарського обліку
6 Відмінності між фінансовим та управлінським видами обліку
7 Класифікація ресурсів підприємства за їх складом
8 Класифікація джерел формування ресурсів
9 Забезпечення принципу бухгалтерської збалансованності у звітності підприємства
10 Призначення і функції бухгалтерських рахунків
11 Характеристика класифікації бухгалтерських рахунків
12 Класифікація рахунків за економічним змістом
13 Класифікація рахунків за призначенням та структурою
14 Сутність методу подвійного запису
15 Кореспонденція рахунків та бухгалтерські проведення
16 Значення оцінки і калькуляції в сучасному обліку
17 Характеристика первинної документації
18 Порівняння форм організації документування господарських операцій щодо їх обліку
19 Облікові регістри у сучасному бухгалтерському обліку
20 Оборотні відомості: їх види, призначення та структура
21 Виправлення помилок, що мали місце під час здійснення облікових процедур
22 Значення інвентаризації та загальний порядок її здійснення
23 Фінансова звітність та положення, що регламентують її складання
24 Особливості бухгалтерського обліку в малому бізнесі України
25 Історія виникнення і застосування МСБО

 КОМПЛЕКС ЗАДАЧ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!