B ) Коменский Х.А., Джон Локк 15 страницаE) Бақылау жұмысы

 

17.Оқушының белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау – бұл ... мәні:

А) Оқыту нәтижесін тексерудің

В) Оқыту нәтижесін бағалаудың

С) Оқыту нәтижесінің

D) Оқыту мақсатының

Е) Оқыту мазмұнының

 

18.  формуласымен (мұндағы: Z – «4» және «5» бағалары бар оқушылар саны, n – оқушылардың жалпы саны) не анықталады?

А) Білім санасының сандық көрсеткіші

В) Білім сапасының сапалық көрсеткіші

С) Үлгерім пайызы

D) Білім сапасы

Е) Үлгерім

 

19. Оқыту сапасын диагностикалау – бұл:

А) Дидактикалық үдерістің нәтижесін нақты анықтау

В) Дидактикалық үдерісті болжау

С) Талдау

D) Тексеру

Е) Дидактикалық үдерістің даму тенденцияларын анықтау

 

20. Білім, білік, дағдыны меңгеру дәрежесін сапалы анықтау – бұл:

А) Бағалау

В) Балл қою

С) «5», «4», «3», «2»

D) «Өте жақсы», «жақсы», «қанағатттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» Е) Қолдау, жаратпау

 

 

3.3.Бақылау

1. Бақылаудың үш түрі бар: алдын ала бақылау, күнделікті бақылау, ... .

A) Қорытынды бақылау

B) Тоқсандық бақылау

C) Ұлттық бірыңғай тестілеу

D) Қорытынды мемлекеттік бақылау

E) Аралық мемлекеттік бақылау

 

2. Алдын ала бақылау – бұл:

A) Бақылау жұмыстарын алу, тест жүргізу

B) Сабақтың өтілуін бақылау

C) Мұғалімнің оқыту мен тәрбиелеу жұмысының нәтижелерін зерттеуі

D) Сынып журналын, оқушылар дәптерлерін тексеру

E) Сабақ өткізу үшін әзірленген жоспарлар, материалдармен танысу

 

3.  Күнделікті бақылау – бұл:

A) Сабақтың өтуін бақылау, оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексеру

B) Үй жұмысын тексеру

D) Оқушылардың дәптерлерін, жазба жұмыстарын тексеру

E) Мектеп құжаттарын тексеру

Е) Оқушылардың сабаққа қатысуын, белсенділігін тексеру

 

4. Қорытынды бақылау – бұл:

A) Белгілі бір уақыт аралығындағы мұғалімнің оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысының нәтижелерін зерттеу

B) Оқушылардан тест алу

C) Мұғалімдерден тест алу

D) Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру

E) Мұғаліммен сабақты түсіндіру, бекіту әдістері, оқушылардың өзіндік жұмысының тәсілдері туралы әңгіме жүргізу

 

5. Алынған ақпарат көлемі бойынша бақылаудың келесі түрлерін ажыратуға болады: жаппай бақылау, ... .

A)Тақырыптық бақылау

B) Қорытынды бақылау

C) Алдын ала бақылау

D) Дербес бақылау

E) Күнделікті бақылау

 

6. Жаппай бақылау – бұл:

A) Педагогикалық процестің барлық компоненттері арасындағы байланыстарды зерттеу

B) Кез келген үдерістің бөлігі болып келетін мәселені талдау

C) Мұғалім жұмысының негізгі компоненттері зерттелінеді

D) Оқушы жұмысының негізгі компоненттерін зерттеу

E) Мұғалім мен оқушы жұмысы жүйесінің негізгі компоненттерін зерттеу

 

7. Тақырыптық бақылау – бұл:

A) Өтілген тақырып бойынша оқушылардан тест алу, сауалнама жүргізу

B) Оқушылардың білім, білік, дағдысын әрбір тарау бойынша бақылау

C) Мұғалімнің оқыту әдістемесін бақылау

D) Оқушылардың білім, білік, дағдысын күнделікті бақылау

Е) Кез келген үдерістің бөлігі болып келетін мәселені талдаумен айланысты

 

8. Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы:

A) Бақылаудың міндеттері анықталып, нысаңдары белгіленеді, жоспары жасалады

B) Зерттеу нәтижелері алдын-ала белгіленеді

C) Нәтижесі міндетті түрде белгіленеді
D) Зерттеу болжамы анықталады

E)Зерттеу тақырыбы белгіленеді

F) Алынған мәліметтер өңделеді

G) Алынған мәліметтер сараптамадан өтеді

 

9. Бақылау:

A) Алдын ала

B) Қорытынды

C) Күнделікті

D) Кіріспе

E) Ішінара

 

10. Оқытуды бақылау түрлері:

A) Жеке

B) Топтық

C) Фронталды

D) ¥йымдастырушылық

E) Тоқсандық

 

11. Оқушылардың танымдық ic-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:

A) Қорытынды бақылау

B) Тақырыптың бақылау

C) Kipicпe бақылау

D) Кезең бойынша бақылау

E) Белгіленген уақытта бақылау

F) Тараулар бойынша, оқтын-оқтын бақылау

G) Аралық бақылау

 

 

12. Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:

A) Ағымдық бақылау

B) Аралық бақылау

C) Тақырыптық бақылау

D) Белгіленген уақытта бақылау

E) Кезең бойынша бақылау

F) Кіріспе бақылау

 

13. Оқытуды бақылау түрлері:

A) Топтық

B) Фронталды

C) Ұйымдастырушылық

D) Сұраулық

Е) Тоқсандық

Ғ) Мерзімді

 

14. Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:

А) Ағымдық бақылау

В) Аралық бақылау

С) Қорытынды бақылау

D) Белгіленген уақытта бақылау

Е) Таураулар бойынша оқтын-оқтын бақылау

Ғ) Кіріспе бақылау

G)Кезең бойынша бақылау

 

15. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:

A) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін

Салыстыру тесттері

В)Алынған білімдердің негізінде баяндама жасауға байланысты тестер

С) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестер

D) Өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуге қатысты тестер

E)Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеруге қатысты тестер

F)Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеруге
байланысты тестер

 

16. Бақылау:

А) Алдын ала

В) Күнделікті

С) Қорытынды

Д) Кіріспе

Е) Ішінара

 

17. Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:

А) Ағымдық бақылау

В) Аралық бақылау

С) Қорытынды бақылау

Д) Тараулар бойынша оқтын-оқтын бақылау

Е) Тақырыптық бақылау

Ғ) Кезең бойынша бақылау

G) Белгіленген уақытта бақылау

 

18. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

B) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

C) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

D) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі

E) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

F) Бақылау барысында оқушыларғажағымды жағдай туғызу

G) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

H) Алынған акпараттарға математикалық өндеу жүргізу

 

19. Бақылаудың түрлері:

A) Қорытынды бақылау

B) Алдын ала бақылау

C) Күнделікті бақылау

D) Негізгі бақылау

E) Апталық бақылау

F) Ішінара бақылау

G) Кіріспе бақылау

H) Фронталды бақылау

 

20. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

A)Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

B) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

C) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

D) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

E) Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

F) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейлестілігі.

G) Заттар мен құбылыстардың жалпылығын айқындау.

H) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

 

21. Оқытудың әр кезеңінде бақылаудың әр түрлері қолданылады:

A) Алдын-ала бақылау

B) Ағымдық бақылау

C) Қорытынды бақылау

D) Тақырыптық бақылау

E) Оқушылардың оқу жұмыстарын бақылау.

F) Өзіндік жұмыстарын бақылау

G) Өзіндік жұмыстарын бағалау

H) Мониторинг жүргізу

 

22. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:

A) Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты

B) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру
C) Алынған білімдердің негізінде негізінде баяндама жасауға байланысты
D) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

E) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеруге байланысты
F) Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуге қатысты
G) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеруге қатысты

 

23. Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

A) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

B) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

C) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

D)Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

E) Бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

F) Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейлестілігі

G) Заттар мен құбылыстардың жалпылығын айқындау

H) Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

 

24. Оқытудың әр кезеңінде бақылаудың әр түрлері қолданылады:

A) Алдын-ала бақылау

B) Ағымдық бақылау

C) Қорытынды бақылау

D) Тақырыптық бақылау

E) Оқушылардың оқу жұмыстарын бақылау

F) Өзіндік жұмыстарын бақылау

G) Өзіндік жұмыстарын бағалау

H) Мониторинг жүргізу

 

25. Оқытудың жетістігі, оқу үдерісінің тиімділігі туралы мағлұмат алу мақсатында кері байланысты қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушылардың бірізді, өзара байланысты диагностикалық қызметтерінің жүйесі – бұл:

А) Бақылау әдісі

В) Жазбаша бақылау әдісі

С) Бақылау құралы

D) Ауызша бақылау әдісі

Е) Дербес бақылау әдісі

 

26.Ауызша бақылау, жазбаша бақылау, тәжірибелік бақылау, дидактикалық тест, бақылау-зерттеу – бұл бақылаудың ...:

А) Әдісі

В) Құралы

С) Түрі

D) Формасы

Е) Компоненттері

 

27. Сұхбат, оқушы әңгімесі, түсіндірме, тексті оқу, технологиялық карталар, сызбалар, тәжірибе туралы хабарлар – бұл ... бақылау әдістері:

А) Ауызша

В) Жазбаша

С) Кіріктірілген

D) Практикалық

Е) Диагностикалық

 

28. Білімді меңгеруді терең әрі жан-жақты тексеруді қамтамасыз етеді: бақылау жұмысы, мазмұндама, шығарма, диктант, реферат – бұл ... бақылау әдістері

А) Жазбаша

В) Ауызша

С) Кіріктірілген

D) Практикалық

Е) Диагностикалық

 

29. Ауызша бақылау әдістері, жазбаша бақылау әдістері, тәжірибелік бақылау әдістері, дидактикалық тест, бақылау-зерттеу – бұл бақылаудың ...:

А) Әдісі

В)Құралы

С) Түрі

D) Формасы

Е) Компоненттері

 

30. Бақылау жұмысы, мазмұндама, шығарма, сынақхат, реферат – бұл білімді меңгерудің терең әрі жан-жақты тексеруін қамтамасыз ететін бақылау әдістері:

А) Жазбаша

В) Ауызша

С) Кіріктірілген

D) Практикалық

Е) Диагностикалық

 

3.4.Білім беру мазмұны

1. Тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына бағытталған сапалы білім алуға негізделген жағдайларды жасау – бұл:

А) Білім беру жүйесінің мақсаттарының бірі

В) Білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі

С) Білім берудің басым бағыты

D) Білім берудің ұлттық ерекшелігі

Е) Білім беру мекемелеріне қойылатын талаптар

 

2. Тұлғаның жан-жақты дамуы мен құзіреттілігін қалыптастырудың негізі болып табылатын білім берудің әр деңгейі бойынша білімдер жүйесі - бұл:

А) Білім берудің мазмұны

В) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты

С) Білім беру жүйесі

D) Арнайы оқу бағдарламалары

Е) Білім беру жүйесінің мазмұны

 

3. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, бастауыш, негізгі, орта, орта білімнен кейінгі жоғары білім, жоғары білімнен кейінгі білім - бұл:

А) Білім беру деңгейлері

В) Білім беру жүйесі

С) Білім мазмұны

D) Білім беру буындары

Е) Білім беру кезеңдері

 

4. Мектепке дейінгі жалпы орта, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі жоғары, жоғары білімнен кейінгі білім беретін мекемелерге оқуға қабылдау ... құжатпен анықталады:

А) Қабылдаудың типтік ережелері

В) Білім мекемелерінің ережелері

С) Білім мекемелерінің лицензиялары

D) Білім беру мекемелері туралы ережемен

Е) Ішкі тәртіп ережесімен

 

5. Мемлекеттік билік органдары, отандық және шетелдік меншіктің барлық формалары, қоғамдық ұйымдар, ҚР азаматтары және шетел азаматтары ... болып табылады:

А) Білім беру мекемелердің құрылтайшылары

В) Білім беру мекемелерінің тапсырыс берушілері

С) Демеушілер

D) Жетекші ұйымдар

Е) Білім беру мекемелерінің меншік иелері

 

6. Жеке тұлғаны, отбасын, мемлекетті, қоғамды дамытуға білім беру сұранысын қанағаттандыруға мемлекеттің білім беру жүйесін бағыттау – бұл:


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 54; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ