Організація історичної науки в Україні в останній чверті 19 ст. – поч. 20 ст. НТШ, УНТ.Низку періодичних органів не лише для вчених, а й для широ­ких кіл громадськості видавало Наукове товариство ім. ТарасШевчен­ка у Львові. Найплідніше працювали тут М.Грушевський, І. В.Гнатюк —голова Етнографічної комісії. Ця комісія видавала « Етнографічний збірник» і «Матеріали до української етнології», двадцятитомник «Українсько-руський архів» і 11 томів «Джерел до історії У країни-Руси..В 1907 –виникає УНТ у Києві, засновником якого був Грушевський. УНТ видавало «Записки УНТ» та журнал «Україна». Товариство розгортає інтенсивну публіцистичну діяльність. Члени УНТ друкували статті, присвячені тогочасним подіям.Завдання товариства, полягало «в розробці і популяризації українською мовою різних галузей наук». Київські науковці вида­вали «Записки Українського наукового товариства в Києві» (у 1908— 1918рр.вийшло 18томів),«Збірники природничо-технічної секціїта ін. Великим досягненням української кул. стало відкриття 24 листопада 1918 р. Української академії наук(ВУАН). Першими члена­ми УАН були Д.Багалій, К.Воблий, В.Гнатюк, М.Кащенко, В. Липський, А. Лобода, Першим її президен­том став видатний український вчений В.Вернадський.

 

 

Утворення марксистко-ленінськоі методологіі в історичній науці.Політика та історична наука.М.Яворський.

З поч.20х. рр.20ст. в Укр.. утверджуеться марксистко-ленінська методологія.Теоретичною базою стае марксизм-ленінізм.

Сутність методологіі:1.історичний процес як закономірне і неухильне наближення соціалізму.2.прямолінійне уявлення про стадіальниі хар-р стадіальноі еволюціі.3.класова боротьба як рушійна сила в історіі.

Все таки основними для істориків виявились партійні установи,укази.Таким чином реалізовувався принцип партійності.

Періодизація укр.-і історіографіі з 1910 до 1929р:

Порівняно вільній розвиток історичноі науки .Відсутність партійного диктату над історичними дослідженнями.Водночас ,поступово почин.ідеологізація історіі.

З 1929 до 1939р:

Період репресій і погрому історичноі науки. Формуеться директивна історіографія.

З 1940 до 1950р:

Патріотизація історіі і відхід від класового аналізу. історія народів розглядаеться через призму російськоі історіі:

1.русоцентризм:ідея опіки Росіі над політ. І культ. розвитком неросійських народів.

З 1960х по 1972рр.доба відлиги в політиці і науці.Послаблення партійного контролю.Посилюеться археографічна діяльність,зьявл. Нові фахові періодичні видання –архіви Украіни і укр.-кі історичні журнали.

1972-рік погрому в українській історичній науці.

1972-1990роки:роки застою.

В 21-22 рр.поч. формув. система організаціі радянськоі історичноі науки(Укр.. інститут марксизму-ленінізму;Інститут червоноі професури) Ці інститути в першу чергу видавали твори Леніна,Маркса,Енгельса.

Матвій Яворський –член ВУАН перейшов на позиції більшовиків, очолив Українське товариство істориків-марксистів

1937р.-постраждав від репресій.

Викладав основи марксизму у Харкові і очолював Укр.. тов-во істориків-марксистів.Він перший автор підручника з історіі «Нариси історіі Украіни»1923-24рр.;.Він акцентував на своєрідності історіі Укр.новітнього часу.Багато уваги приділяв в аналізі діяльності центральноі ради гетьманату і директорів в рамках української революціі.

 

Розвиток української і-ї поза межами СРСР у пер пол 20 ст. Іван Крипякевич, Дм. Дорошенко.

Д. Дорошенко – професор кафедри історії УВУ (Україн.вільний університет, 1921. Відень, переведений до Праги), керівник україн. Наукового інституту у Берліні. Одним з перших створив аналітичні спомини про події 1 світ війни та Українс рев. («Мої спогади про недавнє минуле»), у яких виклав своє бачення історії цих років. У 1923 р. оприлюднив конспект свого лекційного курсу, прочитаного в УВУ: «Огляд української і-ї». Вперше укр. І-я виокремлюв з контексту рос та пол істор науки, давалася наукова періодизація її розвитку. «Історія України» у 2 част. та «Нарис історії україни». І. Крипякевич створював навчальну літературу з іст Укр. Продовжував дослідж іст укр козацтва. «Студії над державою Б. Хм.». У 1923 р. опублікував «Українську і-ю».проводив археол дослідження, вивчав іст укр кул.

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!