Управління та фінансування сфери культуриКонцептуальними засадами нової соціальної політики в галузі культури України повинні стати науковість, комплексність, реалізм, правонаступництво, відсутність популізму, врахування етнонаціональних та соціально-економічних особливостей і :територіально-регіональної специфіки, тендерних питань, достатнє правове, ресурсне, кадрове та інформаційне забезпечення.

Фінансовому забезпеченню здійснення політики в сфері культури сприятиме:

забезпечення стабільного фінансування складових соціальної сфери і державних соціальних програм на основі державних соціальних стандартів для визначення фінансових нормативів- формування бюджетів усіх рівнів;

зміна відносин між державним і місцевими бюджетами;

більш чітке обгрунтування механізмів визначення соціальних трансфертів, урахування реальних соціальних потреб і можливостей регіонів;

забезпечення соціального спрямування видатків державного бюджету;

раціоналізація структури витрат бюджетів усіх рівнів зі спрямуванням бюджетних коштів на реалізацію заходів пріоритетного соціального розвитку;

стимулювання спрямування коштів громадськими, не-комерційними і підприємницькими організаціями на благодійні цілі;

формування пріоритетів і механізмів акумулювання та витрачання валютних коштів на розвиток соціальної сфери, соціального захисту;

створення умов дня розширення житлового будівництва за рахунок залучення фінансових коштів населення та пільгового кредитування;

розроблення дієвого державного механізму залучення фінансових коштів для створення нових перспективних виробництв у районах масового закриття та ліквідації підприємств;

підвищення частки платних послуг у соціальній сфері за одночасного забезпечення мінімальних гарантій надання безоплатних освітніх, медичних і побутових послуг населенню

 

Управління та фінансування сфери культури - специфічний спосіб ортаніІаші і рошиїн1 людської жигндіялі.ноеіі. їло прсдс І пилений її иродуклах чіаіеріальноі І духовної прані. І системі соціальних норм та їакладп1.. я тчловних нінноідях. в сч'купносІІ сіавдснь дю'км | до природи, оточуючих і ло самих себе. У лоняпі „кчлмчра" фіксучьея як ІаІа.ІмІ: 1 відуинінсіь людської житт діядьноеп на річних етанах суспільної о роївшку. в межах певних епох, суспільно-економічних формацій, етнічних та національних цінностей.

 

Захист громадян як споживачів

Маркетинг, сприяє поліпшенню якості споживання населенням життєвих благ і послуг Це пов'язано з тим, що спеціалісти, які працюють у сфері маркетингу: по-перше, досить результативно стимулюють фірми-виробники до випуску безпечніших для споживача товарів; по-друге, розробляють звернення до громадськості з таких питань, як економія енергії, лікування хвороб, безпека дорожнього руху, попередження зловживання алкоголем тощо; по-третє, сприяють поширенню і визнанню нових товарів, ідей, послуг, які спроможні задовольнити потреби споживачів на більш високому «кісному рівні.

Єдиним засобом захисту в покупця - є можливість вибрати :ї великого різноманіття найбільш кращий і оптимальний вид товару і послуги.

Головні напрямки державної політики в галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну, ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції.

Держава, при здійсненні захисту прав споживачів, концентрує свої зусилля на створенні й удосконаленні нормативно-правової бази, реформуванні системи управління у сфері захисту прав споживачів. Держава, при прийомі нормативне-правових актів, прагне змусити продавців, підприємців і виробників пропонувати покупцеві тільки якісну продукцію.

- Закон „Про захист прав споживачів".

- Господарський кодекс,

- Цивільний кодекс.

-Добровільні організації споживачів, що захищають їхні права

(боротьба за правдиву рекламу, за забезпечення споживачам твердих гарантій на придбані товари, а також удосконалення системи гарантійного та сервісного обслуговування; 2) покращення роботи Інформаційних служб і установ, які контролюють якість споживчих товарів, 3) перевірка якості товарів широкого попиту; 4) боротьба за встановлення виваженого рівня цін, що реально відображають раціональні витрати на виробництво товарів та послуг; 5) забезпечення членів спілки корисною для споживачів інформацією; 6) боротьба за розширення і вдосконалення чинного законодавства, яке забезпечує захист прав споживачів, 7) розробка програм подальшого розвитку руху споживачів; 8) залучення до організацій дедалі ширшого кола споживачів, що прагнуть сприяти справі захисту власних прав.

Україні існує досить розгалужена державна система контролю за неякісними товарами, яка охоплює санітарно-епідеміолопчну службу МОЗ, органи сертифікації продукції Держстандарту та інших міністерств та відомств, органи контролю Держспоживзахисту

Потребує розробки Концепція державного контролю та нагляду. Потребує суттєвого вдосконалення законодавча та нормативна база, що регламентує повноваження державних органів, які здійснюють нагляд і контроль за якістю і безпекою товарів народного споживання.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 269; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!