Концепція людського розвитку        Концепція людького розвитку передбачає розширення можливостей людей поліпшити свій добробут, зміцнити своє здоров'я, одержати кваліфікацію, збагатити себе духовно і почуьати себе безпечно. Все це, потребує створення відповідних умов і середовища (насамперед соціального). Важливу роль у цьому відіграють політичні, соціальні та Інші інституції, оскільки саме вони створюють громадянам суспільства умови, за яких вони можуть управляти своїм життям-

Концепція ліонського розвитку передбачає пріоритет інтересів людей на кожному з трьох напрямів перехідного етапу;

 1 -  розбудови держави;

 2 -  становлення ; змократії;

 3 -  реформувань;; економіки,

Ця концепція виникла на основі трансфериації'двох традиційних ідей про розвиток, а саме: Ідеї основних потреб; доктрини економічного розвитку,

поняття соціального капіталу. Слід наголосити, що успадкований суспільством соціальний капітал, на відміну від фізичного, який є матеріальним (засоби виробництва, природні ресурси, кошти), і людського, який означає здібності та вміння людей, базується на відносинах ш£ людьми. В загальному його можна, охарактеризувати яг добровільні форми соціального регулювання "відносин, що формують злагоду • :. єдність у суспільстві. Не лише людина, а й відносини між людьми відіграють І рішальну роль. На сучасному етапі розвитку суспільства існує потреба у створенн1 :-Іового соціального капіталу., що стане ланкою, яка сполучає державу та сім'ю, де Іанують неформальні родинні стосунки

 

Складові людського розвитку

Людський розвиток передбачає надання,гарантій індивідуальних прав і свобод людини.

Людський розвиток — це процес розширення можливостей вибору, серед яких на всіх стадіях суспільного розвитку головними є:

аможлиеості тривалий час вести здоровий спосіб життя;

л можливості здобути освіту;

А можливості доступу до ресурсів, необхідних для. забезпечення нормального життєвого рівня.

Людський розвиток містить і інші складові; політичну, соціальну та. економічну свободу, право на творчість. самоповагу; інші цінності і параметри.

 

 

Основні складові людського розвитку

Складовими людського розвитку є:

по-перше, культурний розвиток суспільства, під яким розуміють повну деідеологізацію культури, широкий доступ до інформації, зростання інтелектуального потенціалу; по-друге, забезпечення гарантій індивідуальних прав і свобод людини; по-третє, розширення можливостей вибору, а саме: можливостей тривалий час вести здоровий спосіб життя, здобути освічу і користуватись ресурсами, необхідними для забезпечення нормального життєвого рівня;

по-четверте, політична та економічна свободи, право на творчість, самоосвіту та інші.

Пріоритети людського розвитку протидіють нестримній погоні за виробницгвом ВВП і споживанням, сприяють укоріненню поміркованого ставлення до природи, збереженню та відновленню довкілля. Людський розвиток, який маг за мегу забезпечення гідного жигтя для всіх людей, сприяє подоланню бідності, а отже, подоланню нерівності, становленню і розвитку демократії, збереженню соціальної та політичної стабільності в суспільстві

Основні напрями і перспективи людського розвитку

На міжнародному рівні існує чотири пріоритетні напрями людського розвитку;

> підвищення ролі кожної окремої особистості;

. > забезпечення соціальної справедливості в розподілі матеріальних благ і доступі до послуг ^соціальної сфери; •

> досягнення ефективної зайнятості працездатного населення;

> створенняумов дня екологічної безпеки довкілля.

Підвищити рівень людського розвитку можна лише позитивними зрушеннями у сферах: > політичної стабільності; > державного управління; > економічного розвитку;. > соціального захисту населення;

> впровадження місцевого самоврядування;

> охорони здоров'я;

> освіти і культури;

> збереження навколишнього сереловища;

> етнонаціональної та міграційної політики;

л тендерної політики.

Для найскорішого утвердження концепції людського розвитку в нашій державі необхідно опиратись на соціальний капітал,. який, на •відміну від фізичного та .людського,' базується -на" відносинах між  ,людьмИ'Л.':є:!:,до.6ровільною'.формою ' соціального регулювання відносин, що с гворюють злагоду та єдність у суспільстві.

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 501; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!