Основні види пенсійних систем та джерела їх фінансуванняРозподільчий метод, як правило, покладено в основу державних систем
пенсійного забезпечення, які є обов'язковими і гарантовані державою. У цих
пенсійних системам працівникам надаються тверді гарантії з нагромадження,
відтворення та індексації пенсійних коштів.   

Професійні ' (корпоративні) і приватні (недержавні) пенсійні системи побудовані переважно на накопичувальному принципі, тобто на капіталізації внесків і персоніфікації пенсійних рахунків. Капіталізація внесків означає, що поточні внески кожної конкретної застрахованої особи не витрачаються, -поки вона не досягне пенсійного віку, а акумулюються на її пенсійному рахунку та інвестуються з метою отримання від них відповідного прибутку. Цей прибуток, як ї за розподільчої системи, необхідний для утримання адміністративного апарату пенсійних органів і захисту самих внесків від поточної інфляції. Персоніфікація означає наявність у кожного застрахованого індивідуального пенсійного рахунку, на якому відображається провадження страхових платежів.

Окрім двох описаних систем пенсійного забезпечення, існує багато проміжних,- тобто виникли багаторівневі пенсійні системи, що вдало доповнюють одна одну.
У багатьох країнах світу існує трирівнева система пенсійного забезпечення.'
Перший рівень надає право -усім громадянам, які досягли пенсійного віку, на
фіксований мінімум пенсійного забезпечення, незалежно від їхнього попереднього трудового стажу. Ці пенсії фінансуються через систему обов'язкового державного пенсійного страхування, а за відсутності необхідного трудового стажу — за рахунок державних дотацій. .                               'Організація другого рівня має свої особливості (залежно від прийнятих моделей соціального страхування). Ними можуть бути пенсії (тип А), які надаються так само, як і на першому рівні, за солідарної схемою, однак їх розмір залежить від попереднього заробітку- застрахованого або ж це можуть бути виплати з індивідуальних накопичувальних ленсійних рахунків (тип Б), кошти на яких є суто . власністю особи та не розподіляються між іншими застрахованими особами.

Третій рівень — це приватне страхування пенсій за принципом персоніфікації рахунків і капіталізації внесків

(як індивідуальне, так і корпоративне). Ця система не тільки захищає громадян від зубожіння, а й дає можливість працездатним власною працею забезпечити собі рівень нормального життя. Окрім того, добровільне страхування дає змогу отримати незалежність від державних систем через подальше інвестування нарахованих пенсійних коштів.

 

Пенсійна реформа в Україні

Сучасне вітчизняне пенсійне забезпечення вимагає широкомасштабного реформування у правовому, економічному та фінансовому, аспектах. Правові аспекти реформування:

запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення, яка одночасно повинна встановити залежність розмірів пенсії від тривалості страхового стажу і роз­міру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися страхові внески;

вдосконалення організаційної структури" Пенсійного фонду України як інституції, яка поєднує усі функції щодо пенсійного забезпечення;

посилення відповідальності платників страхових внесків за порушення дисципліни розрахунків з Пенсійним фондом України; упорядкування системи надання пільг,окремим категоріям громадої щодо пенсійного забезпечення;

створення системи соціально-трудового моніторингу малозабезпечених верств населення. Економічні аспекти:

Л розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами;

Л стимулювання продовження працездатного віку з метою зменшення демографічного навантаження на фінансову основу пенсійного забезпечення. Фінансові аспекти:

Л упровадження персоніфікованого обліку внесків громадян на індивідуальних накопичувальних-пенсійних рахунках (ІНПР) за загальнообов'язкового пенсійного страхування; ;

Л активізація робіт з мобілізації коштів на виплату пенсій за рахунок
скорочення та ліквідації заборгованості юридичних і фізичних платників страхових
внесків;     

забезпечення своєчасності і повноти надходжень до Пенсійного фонду України коштів на виплату пенсій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, інших цільових фондів;

Л запровадження недержавного пенсійного страхування як додаткової форми пенсійного забезпечення.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 442; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!