Соціальний захист і соціальна безпека людиниСоціальний захист— це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров'я і добробут населення за конкретних економічних умов.

Метою'соціального захисту е забезпечення життєвого рівня непрацездатних громадян, не нижчого від встановленого державою прожиткового мінімуму та запобігання соціальній напруженості в' суспільстві, яка може бути зумовлена майно­вою, расовою, культурною, релігійною чи соціальною нерівністю. Гуманітарний захист спрямований на попередження та допомогу людині за обставин, які визначаються її взаємодією з природою, впливом природних, (екологічних, техногенних, гуманітарних) катастроф, станом самої прнроди та людини.

Соціальна безпека людини — це певний стан її життєдіяльності, убезпечений комплексом оргашзаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на реалізацію соціальних інтересів, формуванню демографічної ситуації, збереження генофонду держави та трансформацію трудових ресурсів відповідно до ринкових вимог. Гарантування соціальної безпеки окремої людини і всього суспільства є одним із завдань'соціального захисту.

 

 

Превентивна та реабілітаційна функції соціального захисту

Соціальних захист виконує дві основні функції реабілітаційну і превентивну. Перша з них є методом пасивної підтримки бідних верств суспільства, шляхом надання їм короткострокових адресних допомог, а друга – активним заходом подолання бідності у зв’язку їз втратою працездатності чи самої роботи завдяки запровадженню методів соціального страхування для акумуляції на майбутнє.

 

 

Напрями, форми і складові соціального захисту   

Модель соціального захасту повинна бути;   

> цілісною;         

> структурованою;     

> динамічною;

> багатовимірною.

Система соціального захисту має три складові:

> соціальну допомогу;

> соціальне страхування;    

> соціальну справедливість. .                                

Соціальна допомога — це підвищення рівня споживання економічно слабких сімей шляхом 'зниження рівня споживання економічно сильніших сімей через надання першим адресним допомог.

Соціальне страхування — це захист громадян від настання соціальних ризиків, зокрема втрати працездатності та самої роботі!, шляхом участі в программах соціального страхування, в яких страхові виплати щільно пов'язані зі страховими внесками.        

Соціальна справедливість — матеріальна або фінансова компенсація особам, які постраждали від нгпередбачуваних подій (природних і техногенних катастроф тощо).        

Окрім трьох означених основних складових, до системи соціального захисту входять:

> захист прав людини;

> рання імунізація;

> сприяння освіті та підвищенню кваліфікації населення        

> соціальна робота в неблагополучних сім'ях1 та з обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

л соціальне обслуговування дітєй-інбшіідш; ' - •

> зкткігп'а політики ка ртсттку пратті: '

> тендерна політика;

> підготовка кадрів соціальних працівників. . ...' •

Перерозподіл коштів за ринкової економіки відбуваєгься,-;.відповідно до утилітаристської теорії щастя: бідніші родини є бенєфщіарами, а багаті— донорами

КОШТІВ. • , ,.         . ;ОІ. . ••

•. ;: • Сучасні'.системи соціального захисту охоплютать'весьжитгєвй:й.ідшсзі людини:

від її народження до смерті.

 

Особливості соціального захисту протягом життєвого циклу людини

Сучасні системи соціального захисту охоплюють весь життєвий.цикл людини, . передбачаючи відповідні заходи, спрямовані на підтримання ц> добробуту –від народження до смерті. Окрім соціального страхування і соціальної допомоги, де — сімейна розширена політика, а саме: захист прав дитини; матеріальна підтримка малозабезпечених сімей з дітьми; - рання імунізація; сприяння ^різним ступеням  освіти, в тому числі вищій; зміцнення духовних, соціальних, моральних і матері­ альних устоїв сім'ї; вирішення суперечностей, що виникли між державою та сім'єю;
соціальна робота у неблагополучних сім'ях і соціальне обслуговування дітей-
інвалідів. Пріоритетними серед них є формування умов для відтворення природно-історичного характеру функціонування сімейно-шлюбних відносин," адекватних сучасним реаліям суспільного буття, сучасній- системі прогресивних цінностей і норм сімейної організації суспільства. Близькою до сімейної є так звана гендерна політика, спрямована на усунення дискримінації за статевою ознакою, забезпечення реальної рівноправності чоловіків і жінок у суспільстві.   " •

Соціальний захист неповно справних передбачає не лише їх матеріальне
забезпечення та медичне обслуговування, доступ до робочих місць, закладів
культури, освіти, дозвілля на рівні зі здоровими людьми, а й створення у суспільстві таких умов, за яких кожен інвалід міг'би відверто сказати будь-якому повно- справному його членові: "Дивись на мене, як на рівного".   -Соціальне обслуговування охоплює насамперед людей похилого віку, зокрема одиноких непрацездатних громадян (пенсіонерів), в тому числі одиноких (бездітних) подружніх пар та інвалідів І—її груп незалежно від віку, які частково або остаточно втратили здатність до самообслуговування і не мають працездатних родичів, зобов'язаних, згідно з- чинним законодавством, їх утримувати.

Не залишаються без компенсацій втрати доходу тимчасові (хвороби),
довготривалі чи постійні періоди непрацездатності (калііггво чи професійне
захворювання) та випадки, пов'язані із втратою годувальника.    .•_.._ "_

Надзвичайно важлива активна складова соціальної політики, яка сприяє створенню умов для ефективної зайнятості працездатного населення, відтворення та всебічної реалізації трудового потенціалу народу, саморєалізації кожної із особи­стостей. Важливими завданнями системи соціального страхування є забезпечення гідних умов життя у непрацездатному віці та відходу людини до Бога.

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 542; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!