Державне соціальне медичне страхування .Медичне страхування має подвійний характер: по-перше, в його межах Проводиться компенсація доходів, утрачених, через тимчасову непрацездатність; по-друге, надаються кошти для оплати медичних послуг.

Важливою особливістю медичного страхування, яка відрізняє його від інших видів соціального страхування, -е те, що це — єдиний вид страхування, за якого збитки застрахованому відшкодовуються не грошима, а медичними послугами.

За формою організації медичне страхування поділяється на обов'язкове і .добровільне. Обов'язкове медичне страхування як частина системи соціального страхування є основною формою медичного страхування в країнах- з ринковою економікою і здійснюється згідно із законодавчими актами, якими передбачені умови і порядок його проведення. Існують -програми, які визначають гарантований обсяг та умови надання медичної допомоги населенню, а також проведення не­обхідних профілактичних заходів.

Цей вид медичного страхування грунтується на принципі: багатий Платить за бідного, здоровий — за хворого, молодий — за особу похилого віку. Населенню, яке підлягає обов'язковому медичному страхуванню, держава зобов'язана надавати, право на гарантований обсяг медичних послуг неза­лежно від розмірів страхових внесків. Отримати таку медичну допомогу застрахований може на всій території держави, в тому числі за межами місця постійного проживання, з подальшими взаєморозрахунками між відповідними страховими організаціями згідно з узгодженими: тарифами.

Держава надає особі право вибору як лікувально-профілактичного закладу (обирати можна лише в межах території проживання), так І лікарів (лікар обов'язково повинен укласти угоду про участь у програмах обов'язкового медичного страхування з організацією, яка'застрахувала цю особу).

У межах національної програми обов'язкового медичного страхування

проводяться:

л діагностика та амбулаторне лікування;

Л стаціонарне лікування;

А надання готових лікарських засоби; і виробів медичного призначення;

Л профілактичні та освітні заходи;

А заходи медичної реабілітації осіб. :Ікі перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

Обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення здійснюється на підставі договорів,1 укладених адміністраціями територій із страховими медичними організаціями (фондами, компаніями; установами тощо).

 

 

Формування здорового способу життя як складова стратеги' є галузі охорони здоров 'я

У філософському розумінні спосіб життя — це синтетична характеристика сукупності типових;. ви дів життєдіяльності людей у поєднанні з-умовами життя

суспільства.

Одним з найважливіших елементів способу життя в цілому є поведінка, стиль
життя, правильне розуміння поняття — сенс життя, що впливає на здоров'я окремої
особи або на здоров'я тих чи інших соціальних груп населення.  ' •/

Сьогодні суспільство по-но'вому ставиться до складових- здоров'я та

• формування фізичної досконалості, зокрема молодого покоління. Цим питанням приділяють увагу різні науки: медицина, гігієна, охорона здоров'я, екологія, педагогіка, психологія, фізична .культура і нова наука — валеологія. Формуванню- фізичної досконалості ще у учнів, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації вправ для фізичної досконалості, медико-біологічним та психодого-педагогічним основам здорового способу життя присвячені наукові праці та посібники. У школах викладається курс фізкультури, що

' сприяє вже змалечку розвитку фізичного вдосконалення.'

Формування фізично здорових людей — важлива складова молодіжної та со­ціальної державної політики. У формуванні свідомості та культури фізичної досконалості саме підлітків полягає першочергове завдання, оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм та зразків поведінки,' накопичення • відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, вивчення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень. Одним із найважливіша показників здорового способу життя є обсяг фізичних навантажен.-.. Показники рухової активності впливають на визначення здорового способу житті.

Здоровий спосіб жнття як ефективний засіо збереження та зміцнення здоров'я
має перейти на найбільш високий якісний рівень, а саме трансформуватися у куль­
туру здоров'я.   

Культуру здоров'я визначається як -сукупність знань філософського, педагогічного, психологічного, медичного спрямувань, що збагачує духовне, психічне, фізичне життя індивіда, формує'ос-бисте ставлення ;до здоров'я та життєдіяльності, допомагає людині осмислювати Ірадигми буття.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 258; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!