Тема: Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень адміністративних судів України(2 години)

План семінару:

1.Поняття та особливості стадії судового розгляду адміністративної справи.

2.Етапи (частини) судового розгляду адміністративної справи.

3.Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

4.Судові рішення в адміністративному процесі: поняття та види. Вимоги до судових рішень адміністративних судів.

5.Судові постанови в адміністративному процесі: порядок ухвалення та зміст.

6.Ухвали адміністративних судів: поняття, зміст, їх види та особливості постановлення.

7.Особливості роз’яснення судового рішення.

8. Поняття, суть та ознаки апеляційного провадження як стадії адміністративного судочинства.

9. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок реалізації права на апеляційне оскарження. Подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги.

10. Етапи (частини) апеляційного провадження.

10.1. Подання та прийняття апеляційної скарги до розгляду.

10.2. Підготовка справи до судового розгляду.

10.3. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.

11. Повноваження суду апеляційної інстанції.

12. Судові рішення суду апеляційної інстанції, їх види та зміст.

 

 

Ключові слова (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):повістка; судовий виклик; судове повідомлення; друкований засіб масової інформації; фіксування адміністративного процесу; технічне фіксування судового процесу; відтворення технічного запису судового засідання; роздрукування технічного запису судового засідання; копіювання технічного запису; журнал судового засідання; неповнота технічного запису та журналу судового засідання; неправильність технічного запису та журналу судового засідання; порушення адміністративної справи; адміністративний позов; забезпечення адміністративного позову; підготовка адміністративної справи до судового розгляду.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

 

Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на те, що регламентація таких організаційних питань діяльності адміністративного суду, як судові виклики та повідомлення, здійснена у ст.ст. 33–40 КАС України. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями.

Слід мати на увазі, що властивістю будь-якого юридичного процесу є стадійність, тобто структурно обумовлена послідовність процесуальних дій. Проходження справи в адміністративному суді теж носить стадійний характер. Так, провадження у суді першої інстанції умовно можна поділити на чотири стадії: звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі; підготовче провадження; судовий розгляд; ухвалення судового рішення.

Відповідно до принципу диспозитивності адміністративний суд позбавлений права ініціювати процес, і судовий адміністративний процес розпочинається зі звернення до адміністративного суду особи, яка вважає, що її права, свободи та інтереси порушено. Судове провадження в адміністративній справі ініціюється шляхом подання такою особою адміністративного позову. Таким чином, процесуальний документ, з яким звертаються до адміністративного суду з проханням вирішити публічно-правовий спір має назву адміністративний позов.

Вивчення сутності адміністративного позову неможливе без з’ясування цього поняття, яке несе ідеологічне навантаження в адміністративному судочинстві, оскільки позов вказує на повну рівність того, хто звертається до адміністративного суду (позивача), і того, до кого спрямовані вимоги (відповідача). Нині суб’єкт владних повноважень йменується не просто «заінтересована особа», як раніше у цивільному процесі, а «відповідач».

Термін «адміністративний позов» на відміну від «скарги» допускає не лише оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, а й висунення вимог про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії чи утриматися від цього, про відшкодування шкоди тощо. Крім того, адміністративний позов дозволяє уніфікувати форму звернення до суду і фізичних чи юридичних осіб, і суб’єктів владних повноважень.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 237; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!