Перелік рекомендованих джерел для підготовкидо семінарського заняття:

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВВ України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

3. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

4. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

5. Матвійчук В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

6. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

7. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

8. Перепелюк В. Г. Адміністративне судочинство : проблеми практики / В. Г. Перепелюк. – К. : Конус –Ю, 2007. – 272 с.

9. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

Додаткова література:

1. Бевзенко В. М. Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 68–73.

2. Педько Ю. С. До питання про сутність адміністративного процесуального права України / Ю. С. Педько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Випуск 157. – Частина 1.

3. Школик А. Становлення адміністративного процесуального права / А. Школик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lawyer.org.ua/?w=p&i=&d=584.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Суб’єкти адміністративного процесуального права.

Доказування і докази в адміністративному процесі.

(2 години)

План семінару:

1. Поняття суб’єктів адміністративного процесуального права, їх адміністративно-процесуальна правосуб’єктність.

2. Класифікація суб’єктів адміністративного процесуального права.

3. Органи та особи, уповноважені розглядати і вирішувати адміністративні справи.

3.1.  Адміністративні суди та суди загальної юрисдикції.

3.2. Уповноважені органи (посадові особи) виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.3. Непублічні суб’єкти права (органи (посадові особи) громадських організацій, недержавних підприємств, установ різних форм власності тощо).

4. Особи, які відстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси.

4.1. Сторони (позивач та відповідач) в адміністративному процесі, їх процесуальні права та обов’язки.

4.2. Треті особияк учасники адміністративного процесу: поняття та процесуальний статус.

4.3. Особи, котрі притягаються до адміністративної відповідальності та потерпілі в адміністративно-деліктних провадженнях: поняття та процесуальний статус.

5. Інститут представництва в адміністративному процесуальному праві: поняття, особливості, види, правові наслідки.

5.1. Вимоги закону до представника в адміністративному судочинстві. Особи, які не можуть бути представниками в адміністративному суді.

5.2. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі, їх документальне підтвердження.

6. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в адміністративному суді.

7. Інші учасники адміністративного процесу, їх процесуальний статус.

8. Поняття, предмет та зміст доказування в адміністративному процесі.

9. Поняття та види доказів в адміністративному процесі, їх характеристика. Оцінка доказів.

10. Засоби доказування в адміністративному процесі, їх види та особливості.

11. Забезпечення доказів в адміністративному процесі.

Ключові слова (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):суб’єкти права, суб’єкти правових відносин, правоздатність, дієздатність, юрисдикція, компетенція, повноваження, правовий статус, компетенція суду, сторони в адміністративному судочинстві, адміністративний суд, позивач, відповідач, треті особи як учасники адміністративного процесу, представництво, експерт, спеціаліст, перекладач, доказування в адміністративному процесі, засоби доказування в адміністративному процесі, докази в адміністративному процесі, судові докази, судове доказування, процес доказування, обґрунтування, доводи.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 160; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!