Тематика повідомлень і рефератівСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України. Норми адміністративного процесуального права. Адміністративні процесуальні правовідносини

(2 години)

План семінару:

1. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет та методи адміністративного процесуального права.

2. Співвідношення адміністративного процесуального права з іншими галузями права.

3. Система адміністративного процесуального права: поняття, складові частини та їх характеристика.

4. Поняття науки адміністративного процесуального права та характеристика її об’єкта. Методологія науки адміністративного процесуального права: поняття та характеристика методів.

5. Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна: поняття та характеристика.

6. Функції адміністративного процесуального права: поняття та види. Адміністративно-процесуальні функції: поняття, види, відмінність від функцій адміністративного процесуального права.

7. Норми адміністративного процесуального права: поняття, структура та класифікація.

8. Джерела адміністративного процесуального права.

9. Поняття, ознаки та характерні особливості адміністративних процесуальних правовідносин.

10. Класифікація адміністративних процесуальних правовідносин.

Ключові слова (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):адміністративний процес, адміністративне процесуальне право, предмет правового регулювання, предмет правового регулювання адміністративного процесуального права, метод правового регулювання, метод правового регулювання адміністративного процесуального права, система права, інститут права, підгалузь права, галузь права, юридична наука, функції права, функції адміністративного процесуального права, адміністративно-процесуальні функції, норми права, адміністративно-процесуальні норми, гіпотеза, диспозиція, санкція, заходи адміністративного процесуального примусу, адміністративні процесуальні правовідносини.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

Вивчення даної теми слід розпочати з вияснення того, що адміністративне процесуальне право, як й інші процесуальні галузі (цивільне процесуальне право, господарське процесуальне право, кримінальне процесуальне право) опосередковує перш за все відносини, що складаються в суді під час розгляду адміністративної справи та вирішення адміністративного спору в цілому. Особливу увагу при підготовці до заняття слід звернути на те, що при визначенні адміністративного процесуального права необхідно враховувати єдність трьох головних складових цього поняття, а саме: а) як самостійної галузі права; б) як галузевої юридичної науки; в) як навчальної дисципліни.

При вивченні предмета адміністративного процесуального права важливо знати, що проведення адміністративної судової реформи в Україні викликало об’єктивну необхідність його переосмислення і розгляду сьогодні двох різних форм судочинства: 1) адміністративні правопорушення (суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у відповідності до норм КУпАП); 2) адміністративна форма судочинства (сьогодні створені та функціонують окружні адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України).

При вивченні методів адміністративного процесуального права слід звернути увагу на те, що в ньому використовуються як загальні методи правового регулювання: дозвіл, заборона, припис, а також властивий імперативно-диспозитивний метод правового регулювання.

Слід мати на увазі, що адміністративно-процесуальні норми досить різноманітні. Їх можна класифікувати на різні види в залежності від підстави класифікації, зокрема: за змістом, за часом дії, за дією в просторі, за сферами суспільного життя та ін.

Вивчення сутності адміністративних процесуальних норм неможливе без з’ясування їх структури, тобто внутрішньої побудови, яку складають: гіпотеза, диспозиція і санкція.

При вивченні даної теми студентам слід звернути увагу на форми реалізації адміністративно-процесуальних норм, а саме: використання, виконання, дотримання, застосування. Застосування, на відміну від інших форм, є державно-владною діяльністю, яка здійснюється за наявності певних умов і не залежить від бажання уповноваженого суб’єкта, як це має місце при використанні, дотриманні, виконанні.

Важливо знати, що адміністративні процесуальні правові відносини, будучи різновидом правових відносин, вони мають такі ж ознаки, як останні. Поряд із цим, слід звернути увагу на те, що їм властиві певні особливості (крім загальних, специфічні). Важливо звернути увагу на класифікацію адміністративних процесуальних правових відносин, а саме: вертикальні і горизонтальні; регулятивні і охоронні; двосторонні та багатосторонні та ін.

Структуру адміністративних процесуальних відносин складають: суб’єкти, об’єкт та зміст.

Тематика повідомлень і рефератів

1. Кодекс адміністративного судочинства України: передумови та специфіка прийняття.

2. Історичний розвиток адміністративної юстиції в Україні.

3. Адміністративний процес у вітчизняній адміністративно-правовій науці: еволюція поглядів щодо розуміння поняття, сутності та призначення.

4. Адміністративний договір. Співвідношення адміністративних та цивільно-правових договорів.

5. Міжнародні договори як складова вітчизняного законодавства про адміністративне судочинство.

6. Принципи адміністративного процесуального права та адміністративного процесу.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1. Перелічіть ознаки, котрі дають змогу ідентифікувати адміністративне процесуальне право як самостійну юридичну галузь (дайте їх стислу характеристику). Визначте роль предмета регулювання у становленні адміністративно-процесуального права як самостійної юридичної галузі. Розкрийте значення міжгалузевої взаємодії в ствердженні адміністративного процесуального права як самостійної юридичної галузі.

2. Розкрийте суть поняття «предмет адміністративного процесуального права» та назвіть його визначальні риси. Визначте головні фактори впливу на предмет адміністративного процесуального права.

3.Розкрийте поняття метода правового регулювання та його прийомів. У чому полягає специфіка методів окремих галузей права? Якими особливостями характеризується метод адміністративного процесуального права? Наведіть його визначення з урахуванням поняття загального метода правового регулювання.

4.Яку роль у детермінації галузі адміністративного процесуального права відіграє імперативний метод обслуговуваних нею матеріальних галузей?

5.Охарактеризуйте адміністративно-процесуальне право як навчальну дисципліну.

6.Які основні типи взаємодії адміністративного процесуального права з іншими юридичними галузями ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

7.Чим зумовлюється взаємодія адміністративного процесуального та конституційного права?

8.Перелічіть галузі, з якими адміністративно-процесуальне право має функціональний взаємозв’язок. Наведіть кілька прикладів такого зв’язку.

9.Поясніть різницю між функціональним та диференційним типами міжгалузевої взаємодії адміністративного процесуального права.

10.Розкрийте поняття науки адміністративного процесуального права та визначте основні складові об’єкта галузевої науки.

11У чому полягає відмінність науки адміністративного процесуального права від однойменної галузі права? У чому полягає їх зв’язок та взаємообумовленість?

12.Назвіть основні методи пізнання, які використовуються в науці адміністративного процесуального права.

13.Розкрийте поняття системи права. Опишіть їхню структуру. Які наукові підходи до детермінації місця адміністративного процесуального права у системі вітчизняного права ви знаєте?

14.Визначте критерії структуризації системи адміністративного процесуального права на Загальну та Особливу частини. Охарактеризуйте Загальну частину адміністративного процесуального права. Опишіть структуру Особливої частини адміністративного процесуального права.

15.Розкрийте поняття функцій адміністративного процесуального права та їх основних видів та сформулюйте визначення поняття «адміністративно-процесуальна функція», окресліть вихідні засади його наукового розуміння.

16.Охарактеризуйте загальносоціальні функції адміністративного процесуального права та наведіть детальну характеристику охоронної та регулятивної функцій адміністративного процесуального права.

17.Охарактеризуйте поняття «джерело адміністративного процесуального права», визначте його основні риси.

18.Розкрийте роль Конституції України як джерела адміністративного процесуального права.

19.Яке місце посідають в ієрархії джерел адміністративно-процесуального права нормативні акти вищих судових органів: Конституційного суду України, Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України?

20.За якої умови міжнародні правові акти можуть вважатись джерелом адміністративного процесуального права? Визначте їх місце в ієрархії джерел адміністративного процесуального права.

21.Розкрийте зміст поняття адміністративної процесуальної норми, сформулюйте його визначення.

22.Охарактеризуйте загальні ознаки адміністративних процесуальних норм.

23.Назвіть специфічні ознаки адміністративних процесуальних норм. У чому полягає їхня особливість?

24.Яку роль відіграє гіпотеза у структурі адміністративної процесуальної норми? Які класифікації гіпотез адміністративних процесуальних норм вам відомі?

25.Охарактеризуйте диспозицію адміністративної процесуальної норми та її види.

26.У чому полягає специфіка санкцій адміністративних процесуальних норм?

27.Розкрийте зміст класифікацій адміністративних процесуальних норм за такими критеріями: обсяг предмета регламентації; функціональне призначення; соціальна сфера функціонування; юридична сила; дія у часі та просторі; форма вираження державного припису.

28.Охарактеризуйте адміністративні процесуальні правовідносини та визначте їх основні передумови.

29.Розкрийте зв’язок юридичних фактів та адміністративних процесуальних правовідносин. Які види юридичних фактів ви знаєте? Чи належать юридичні факти до складу адміністративно-процесуальних правовідносин?

30.Дайте характеристику структури адміністративних процесуальних правовідносин та її складових елементів.

31.Назвіть ознаки адміністративних процесуальних правовідносин.

32.Охарактеризуйте такі класифікації адміністративних процесуальних правовідносин: за сферою суспільного життя; за галузевою належністю кореспондуючих матеріальних правових відносин; за внутрішньогалузевою сферою функціонування; за наявністю або відсутністю конфлікту в основі адміністративної справи; за функціональною спрямованістю; за кількістю учасників; за суб’єктним складом; за способом дії зобов’язаного суб’єкта; за характером взаємодії сторін.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1.Під час проведення чергових виборів депутатів до Верховної Ради України, громадянину С. було відмовлено в праві проголосувати за обраного депутата, на підставі того, що він подав заяву про вихід із громадянства України і що відносно нього оформляються відповідні документи.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте правомірність прийнятого рішення, щодо виборчого права гр. С.

2.За неявку, за викликом, до військового комісаріату Деснянського району м. Києва, 17-річного громадянина Росії В., який постійно проживає на території України у своєї матері, було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 211-1 КУпАП (“Неявка на виклик у військовий комісаріат”).

Визначте правомірність прийнятого рішення посадовими особами військового комісаріату відносно гр. В.

3.Кожна адміністративна процесуальна норма є частиною всієї галузевої системи і поза цією системою діяти не може. Визначте з якими нормами будуть діяти норми, що містяться в ст.181 КУпАП, якими встановлюється відповідальність за азартні ігри, ворожіння в громадських місцях.

4.У формі таблиці проілюструвати:

5.1. Види відносин, які є предметом правового регулювання адміністративного процесуального права.

5.2. Види методів адміністративного процесуального права (загальні, спеціальні).

5.3. Види джерел адміністративного процесуального права.

5.4. Види функцій адміністративного процесуального права.

5.5. Галузі права, з якими співвідноситься адміністративне процесуальне право.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 219; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!