Тематика повідомлень і рефератів1. Право на адміністративний позов.

2. Компетенційні спори та спори з адміністративних договорів.

3. Забезпечення позову в адміністративному судовому процесі: теорія і практика.

4. Стадії адміністративного судочинства.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1. Яку роль в адміністративному процесі відіграють судові виклики та повідомлення?

2. У якій формі до адміністративного суду подається адміністративний позов?

3.З яких частин складається позовна заява?

4.Що таке забезпечення адміністративного позову? Чим воно відрізняється від забезпечення доказів?

5.Назвіть способи забезпечення адміністративного позову.

6.Чи обов’язково в адміністративному позові посилатися на норми права, на підставі яких заявлено вимоги до відповідача?

7.Який загальний строк для звернення до адміністративного суду з позовом передбачено законом? Які спеціальні строки для звернення до адміністративного суду Ви знаєте? Які наслідки пропущення строку звернення до адміністративного суду?

8.Назвіть мету підготовки справи до судового розгляду та ознаки даної стадії провадження в адміністративному суді першої інстанції.

9.Перерахуйте які процесуальні дії вчиняються суддею на стадії підготовки адміністративної справи до судового розгляду.

10.Яке рішення може прийняти адміністративний суд за результатами проведення підготовчого провадження?

11.Вкажіть для чого адміністративним судом проводиться попереднє судове засідання.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1.Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про знесення старого житлового будинку, що знаходився у комунальній власності, для будівництва на його місці нового. Мешканцям будинку запропоновано тимчасово перебратися до своїх родичів або знайомих – до того часу, поки їм не буде надано іншого житла. Відповідний договір про знесення будинку було укладено з будівельною організацією.

Мешканці будинку звернулися до міськрайонного суду з позовом про незаконність такого рішення і його скасування, посилаючись на те, що їх позбавлено права на житло. Одночасно було заявлено клопотання якомога швидше розглянути справу.

 

Які дії повинен вжити адміністративний суд до ухвалення судового рішення у справі? Якими принципами суд повинен керуватися?

2.Міська рада підготувала адміністративний позов про визнання спадщини відумерлою у зв’язку з тим, що 12 липня 2004 року помер Анатолій Степчук, після смерті якого залишилось спадкове майно (у вигляді однокімнатної квартири « 14 у будинку № 65-а по вул.. Івана Франка), яке належало А. Степчуку на праві приватної власності. А. Степчук проживав у вказаній квартирі один і 27 лютого 2005 року його було знято з реєстраційного обліку у зв’язку зі смертю. Після смерті спадкоємця спадкова справа за місцем відкриття спадщини у міській державній нотаріальній конторі не відкривалась. Працівник відділу комунальної власності міської ради звернувся до адміністративного суду за правовою допомогою щодо правильності підготовки позову і шансів виграти справу.

 

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства?

Що б Ви відповіли на місці службовця апарату суду у разі такого звернення?

Надайте пораду працівникові відділу комунальної власності як консультант юридичної клініки.


Перелік рекомендованих джерел для підготовки

До семінарського заняття

Основні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВВ України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 153–154.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 року «Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=52-2006-%EF.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року «Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=151-2006-%EF.

5. Наказ Державної судової адміністрації України від 05 грудня 2006 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1345-06.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270-2009-%EF.

7. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

8. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

9. Матвійчук В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

10. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

11. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

12. Перепелюк В. Г. Адміністративне судочинство : проблеми практики / В. Г. Перепелюк. – К. : Конус –Ю, 2007. – 272 с.

13. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : монографія / В. С. Стефанюк. – Х. : Консум, 2003. – 464 с.

14. Фурсов Д. А. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам. Том второй: Гражданское судопроизводство как форма отправления правосудия / Фурсов Д. А., Харламова И. В. – М. : Статут, 2009. – 599 с.

Додаткова література:

1. Гулєвська Г. Ю. Окремі питання інституту позову в адміністративному судочинстві / Г. Ю. Гулєвська // Влада. Людина. Закон. – 2006. – № 1. – С. 82–84.

2. Зайцев И. Административные иски / И. Зайцев // Российская юстиция. – 1996. – № 4. – С. 23–25.

3. Картузова І. До проблеми позову в адміністративному процесі / Картузова І., Осадчий А. // Право України. – 2003. – № 7. – С. 80–81.

4. Корольов В. В. Інститут забезпечення позову : до питання цивільного та адміністративного процесів / В. В. Корольов / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів»], (Київ, 29-30 грудня 2010 р.) / Центр правових наукових досліджень. – К., 2010. – Т. 1. – С. 67-68.

5. Корольов В. В. Забезпечення позову в цивільному та адміністративному процесах : порівняльний аспект / В. В. Корольов / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах»], (Одеса, 12-13 лютого 2011 р.) / Причорноморська фундація права. – Одеса, 2011. – Частина ІІ. – С. 51–52.

6. Корольов В. В. Способи забезпечення цивільного позову, що не передбачені ЦПК України / В. В. Корольов // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 72–82. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik07.

7. Кривенко В. Аудіозапис засідань – можливість змінити фіксування судового процесу / В. Кривенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 135–136.

8. Оніщенко О. Питання забезпечення позову в господарському та адміністративному процесі / О. Оніщенко // Юридичний радник. – 2006. – № 3.

9. Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади / В. Полюхович // Право України. – 2003. – № 5. – С. 41–47.

10. Стефанюк В. С. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами / Стефанюк В. С., Лукашова Н. П. // Вісник Верховного Суду України. – 2001. № 2. – С. 49–53.

11. Фурса С. Я. Технічні проблеми судочинства / Цивільний процес : проблеми та перспективи / Фурса С. Я, Щербак С. В., О. І. Євтушенко. – К. : видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – С. 41–43.

12. Фурса С. Я. Технічний запис судового засідання – нові проблеми / С. Я. Фурса // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2007. – № 3 (29). – С. 6.

13. Янюк Н. Щодо адміністративного судочинства : адміністративний позов чи адміністративна скарга? / Н. Янюк // Право України. – 2003. – № 8. – С. 52–54.

14. Ясинок М. М. Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України / М. М. Ясинок // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 144–146.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!