Перелік рекомендованих джерел для підготовкидо семінарського заняття:

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВВ України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2747-15.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12.

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15.

5. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3674-17.

6. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12.

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3460-17.

8. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0.

9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 07 серпня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

10. Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=7-93.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=590-2006-%EF.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=98-2011-%EF.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» від 1 липня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710-96-%EF.

14. Лист верховного Суду України «Про перевищення розумних строків розгляду справ» від 25 січня 2006 року № 1-5/45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_45700-06.

15. Інформаційний лист Верховного Суду України «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами» від 26 грудня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v3-2-700-05.

16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 року № 19-рп/2010, справа № 1-40/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v019р710-10&p.

17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000, справа № 1-17/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v013р710-00.

18. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Щодо розгляду спорів та підсудності справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 28 січня 2011 року № 129/11/13-11, № 106/0/4-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/adminsud/1641-129.html.

19. Довідка про результати вивчення та узагальнення практики розгляду справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t...

20. Верховний Суд України не підтримує зміну підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/3E6EB7E16FCB09EFC22576390039DFC4...

21. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

22. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

23. Матвійчук В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

24. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

25. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

26. Перепелюк В. Г. Адміністративне судочинство : проблеми практики / В. Г. Перепелюк. – К. : Конус –Ю, 2007. – 272 с.

27. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

Додаткова література:

1. Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції судів / О. Ференц // Вісник Львівського університету. – 2011. – Випуск 52. – С. 205–211. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hjkwWpFcB1QJ:www.nbuv.gov.ua/por...

2. Блажівська Н. Проблематика оскарження рішень Державного департаменту інтелектуальної власності України та Антимонопольного комітету України / Н. Блажівська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 3. – С. 57–63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik03

3. Руженцева Є. Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства / Є. Руженцева // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 3. – С. 48–56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik03

4. Юсупов Є. Підсудність справ адміністративним судам / Є. Юсупов // Юр.Газета. – 2007. – № 8 (92). – 22 лютого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/994/.

5. Гордєєв В. Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ / В. Гордєєв // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 7. – С. 25–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik07.

 

 


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!