Тема: Судові витрати та строки в адміністративному процесі. Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду(2 години)

План семінару:

1. Поняття, ознаки та види судових витрат в адміністративному процесі.

2. Поняття строків в адміністративному процесі, їх види та характеристика.

3. Поняття та види підвідомчості адміністративних справ.

4. Юрисдикція судів щодо розгляду адміністративних справ.

5. Підсудність адміністративних справ суду: поняття, їх види та характеристика.

Ключові слова (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):судові витрати; судовий збір; процесуальні строки; строки; терміни; юрисдикція суду;підвідомчість; підсудність; адміністративна юрисдикція; компетенція адміністративних судів.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

Вивчення даної теми слід розпочати з вияснення того, що до юрисдикції адміністративних судів належать правові спори, з тією особливістю, що вони мають публічний характер, тобто де спо­ри з правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації. За межами предмету адміністративної юрисдикції знаходиться зако­нодавча діяльність і діяльність щодо ухвалення судових рішень. Ди­пломатичні спори, які виникають в рамках міжнародного публічного права і за змістом також є публічно-правовими, також не належать до предмету адміністративної юрисдикції, оскільки вони не можуть розглядатися національними судами.

Предмет адміністративної юрисдикції становлять публічноправові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб’єкт владних повно­важень (пункт 1 статті 3 КАС), тобто обов’язковою стороною у таких спорах має бути представник публічної адміністрації (орган держав­ної влади, орган місцевого самоврядування тощо). При цьому юрис­дикція адміністративних судів охоплює всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судово­го вирішення (частина друга статті 4 КАС). Необхідно уточнити, що йдеться про публічно-правові спори саме за участю суб’єктів владних повноважень.

При вивченні питання підсудності адміністративних справ необхідно пам’ятати, що у КАС відокремлено від адміністративної юрис­дикції публічно-правові справи (спори):

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочин­ства;

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції тощо.

Проблема відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судової юрисдикції є однією з найскладніших проблем спеціа­лізації судів. Сучасні правовідносини настільки різноманітні та бага­тогранні, що часто їх важко ідентифікувати та визначити відповідну їм судову юрисдикцію. Утворення адміністративних судів і запро­вадження адміністративного судочинства зумовлюють потребу роз­межувати предмет юрисдикції адміністративних судів з предметом юрисдикції інших судів - конституційної, кримінальної, цивільної і господарської.


Тематика повідомлень і рефератів

1. Відмежування адміністративної судової юрисдикції від інших видів судової юрисдикції.

2. Визначення справ публічно правового характеру, які не належать до предмету адміністративної юрисдикції.

3. Особливості визначення предметної підсудності адміністративних справ.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1.Розкрийте склад судових витрат в адміністративному процесі.

2.За що в адміністративному процесі справляється державне мито?

3. Що відносять до витрат, пов’язаних із розглядом адміністративної справи?

4. Сформулюйте поняття процесуальних строків.

5. Який порядок обчислення процесуальних строків закріплено КАС України?

6. Що таке підвідомчість адміністративних справ?

7. Сформулюйте поняття підсудності справ адміністративному суду.

8. Назвіть види підсудності справ адміністративному суду.

9. Перерахуйте підстави передачі адміністративної справи з одного суду до іншого.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1.Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Оксана Остапчук звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин. О. Остапчук звернулася за допомогою до юридичної клініки Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Чи правильна ухвала суду? До якого суду належало звернутися О. Остапчук? Підготуйте консультацію.

2.Андрій Онищенко був членом гаражно-будівельного кооперативу «Зоря» уже близько двадцяти років. На території кооперативу знаходиться його гараж, а земля, на якій розташований гараж, належить йому на праві власності. Так як кооператив не допомагав в обслуговуванні гаража, території біля нього, та оскільки земля належала А. Онищенку на праві власності, то він виявив бажання вийти з кооперативу. А. Онищенко неодноразово звертався з проханням до правління кооперативу, до загальних зборів, щоб вийти з кооперативу, однак реакції не було. Після цього він перестав сплачувати членські внески.

Оскільки А. Онищенко протягом року не сплачував членські внески, керівництво кооперативу надіслало йому рішення зборів кооперативу, де зазначалося, що через несплату членських внесків його виключено з кооперативу і покладено на нього обов’язок сплатити членські внески за дванадцять місяців у розмірі 1 400 гривень з урахуванням пені (тобто за період поки він ще був членом кооперативу).

Чи потрібно А. Онищенку звертатися до адміністративного суду за захистом своїх інтересів? Порадьте А. Онищенку як можна захистити його інтереси?


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 253; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!