Склад і основні функції складових частин експертних систем.Основні компоненти структури ЕС:

1. База знань (БЗ) – використовується для зберігання знань про спеціалізовану проектовану систему (ПС) (імітує пам’ять експерта), а також може включати мета-знання (знання про знання), тобто спосіб мислення експерта.

Розрізняють три типи знань:

Структуровані знання – статичні знання про проектовану систему. Після того як ці знання виявлено – вони вже не змінюються;

Структуровані динамічні знання – змінні знання про проектовану систему. Поновлюються в міру виявлення нової інформації;

Робочі знання – застосовуються для розв’язання конкретної задачі або проведення консультації.

Основні форми подання знань:

Логіка предикатів – в основі мова математичної логіки, що дає змогу формально описувати поняття проектованої системи та зв’язок між ними у вигляді фактів і правил (І, АБО, НІ).

Семантичні мережі – відображає сукупність об’єктів проектованої системи та відносини між ними.

Фрейм – це структура для опису стереотипної ситуації, що складається з характеристик цієї ситуації та їх значень. Характеристики називають слотами, а значення – заповнювачами слотів.

2. Механізм логічного висновку (МЛВ) – імітує міркування експерта. В цьому механізмі використовується зіставлення зі зразком або пошуковий підхід для звуження повного перебору чи уникнення комбінаторного вибуху, здійснюється пошук рішення побудовою ланцюжків логічних доведень. Може включати різні стратегії пошуку в просторі станів задач. Бувають:

прямий (від фактів до мети)

зворотний (від мети до фактів) пошук.

У процесі формування логічного висновку МЛВ формулює власне висновок та керує ним.

МЛВ працює циклічно.

Логічний висновок поділяється на монотонний і немонотонний.

3. Пояснювальна підсистема – дає змогу користувачеві відповісти на питання: як виведено логічний висновок і як ЕС має намір його надалі використати.

Складається із компонентів:

Активного, що включає набір інформаційних повідомлень, які видаються користувачеві у процесі роботи;

Пассивного, орієнтованого на ініціювальні дії користувача.

4. Консультуюча підсистема – дає користувачу пораду, що необхідно зробити для конкретного результату розв’язання задачі.

5. Підсистема набуття знань – дає змогу поповнити або модифікувати БЗ.

6. Інтерфейси:

Користувача – дає змогу користувачу мати доступ в консультаційному режимі або режимі пояснень.

Експерта – використовується для доступу до БЗ через модуль набуття знань.

 

 


 

63. Microsoft PowerPoint (повна назва — Microsoft Office PowerPoint) — це застосунок для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS. Дана програма, як я вже і говорила, призначена для створення і графічного відображення презентацій у складі пакету Microsoft Offise. За допомогою неї можна будувати діаграми і графіки, готувати слайди, проспекти, службові повідомлення і практично будь-які матеріали для презентації, а також організовувати покази слайдів Разом з програмою PowerPoint поставляється набір шаблонів, задіявши які ви легко підберете стиль оформлення презентацій. Також в PowerPoint включений комплект готових форм, які можна використовувати при створенні нової презентації.До складу програми входять такі елементи, як маркіровані текстові слайди, таблиці, організаційні діаграми, графічні об'єкти і інструменти малювання..


 

64. Електронні засоби навчального призначення орієнтовані на індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність учнів. Уміння вчитися передбачає оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Структурованість інформації в електронних навчальних засобах, наявність інформаційно-пошукової системи сприяє формуванню інформаційної компетенції учнів. Використання електронних засобів навчання має на меті підвищення динаміки навчального процесу, активізацію пізнавального процесу учнів, організацію плідної роботи учнівського колективу творчого та дослідницького характеру, самоосвітньої діяльності учнів. Електронний підручник – це основне навчальне електронне видання зі систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі і реалізує переваги розв'язання навчальних завдань засобами інформаційно-комунікаційних технологія.


 

65. Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Все частіше у дистанційному навчальному процесі застосовуються можливості всесвітньої мережі Інтернет. Її бурхливий розвиток та зростання значення для навчання та самоосвіти спонукає дослідників вивчати її вплив на традиційний та дистанційний навчальний процес. Все більше уваги теоретиків та практиків привертає проблема використання у навчальному процесі так званих «соціальних сервісів» або «сервісів web 2.0». Крім того, з появою та розповсюдженням цих інструментів виникла нова теорія навчання – «конективізм», поширення якої західні дослідники напряму пов’язують із застосуванням в навчальному процесі та у самоосвіті сервісів web 2.0.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!