ТЕМА 14. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАЗадача 1

Аналіз рентабельності діяльності та факторів, що її визначають

 

Визначити рентабельність витрат, витратомісткість та рентабельність діяльності підприємства.

Оцінити вплив зміни рентабельності витрат та витратомісткості на зміну рентабельності діяльності підприємства.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для розв‘язання задачі

Показники

1 рік

2 рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

10240

8970

Сума витрат, тис. грн.

6321

5750

Чистий прибуток, тис. грн.

1882

1300

Розв’язок:

Таблиця 2

Розрахунок та визначення впливу факторів на рентабельність діяльності підприємства

Показники

1 рік

2 рік

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

 

 

 

 

Валові витрати, тис. грн.

 

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

Витратомісткість, грн.

 

 

 

 

Рентабельність витрат, %

 

 

 

 

Рентабельність діяльності, %

 

 

 

 

Зміна рентабельності діяльності за рахунок зміни:

 

 

 

 

 - витратомісткості

 

 

 

 

 - рентабельності витрат

 

 

 

 


Задача 2

Аналіз рентабельності діяльності підприємства та оцінка факторів, що її обумовлюють

Керівництво підприємства вважає, що впродовж кількох попередніх періодів ефективність діяльності підприємства значно погіршилася. Для виявлення причин такого стану речей фінансовий директор отримав завдання оцінити рівень рентабельності діяльності підприємства та визначити, які фактори найбільш суттєво впливали на її зміну.

На основі звітної інформації про діяльність підприємства у попередніх періодах необхідно розрахувати та проаналізувати зміни основних показників рентабельності підприємства. Виявити основні причини такого стану речей. Розробити пропозиції щодо покращання показників рентабельності підприємства у наступних періодах.

Таблиця 1

Інформація про фінансові результати діяльності

тис.грн.

Показник Позначення І півріччя ІІ півріччя
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ВР 2500 2580
Собівартість реалізованої продукції СВ 1800 1820
Фінансові витрати Фв 550 585
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування Пдоп 253 260
Чистий прибуток ЧП 190 195

 

Таблиця 2

Інформація про активи підприємства та джерела їх формування

тис.грн

Показники

Позначення

1.01.2013 1.07.2013 1.01.2014

Активи

Необоротні активи НА 3865 3925 3780

Оборотні активи

ОА

3653

3365

3600

Разом активів А 7518 7290 7380

Пасиви

Власний капітал ВК 3500 3595 3700
Довгострокові зобов’язання ДПК 500 500 500
Поточні зобов’язання КПК

3518

3195

3180

Разом капітал К 7518 7290 7380

Розв’язок:

Таблиця 3

Динаміка показників рентабельності

%

Показник

1

півріччя

2

півріччя

Абсолютна зміна (+;-)

Рентабельність діяльності  

 

 
Рентабельність активів  

 

 
Рентабельність необоротних активів  

 

 
Рентабельність оборотних активів  

 

 
Рентабельність власного капіталу  

 

 
Рентабельність позикового капіталу

 

   
Рентабельність довгострокового позикового капіталу

 

   
Рентабельність короткострокового позикового капіталу

 

   
Економічна рентабельність

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 299;