Аналіз обсягу та структури капіталу підприємства 

На основі даних балансу підприємства проаналізувати обсяг, склад та структуру його капіталу. Зробити висновки щодо їх динаміки протягом аналітичного періоду. Розглянути зміни, які відбулися у співвідношенні між власним капіталом та зобов'язаннями підприємства, а також між їх окремими складовими.

Прокоментувати можливі причини виявлених динамічних тенденцій та структурних змін у капіталі підприємства. Розробити загальні пропозиції щодо вдосконалення процесу формування капіталу підприємства.

Розв’язок

Таблиця 1

Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства

(тис. грн.)

Показник

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

01.01.2016 до 01.01.2015 01.01.2017 до 01.01.2016 01.01.2016 до 01.01.2015 01.01.2017 до 01.01.2016
Власний капітал
Зареєстрований капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові зобов’язання        
Довгострокові забезпечення        
Цільове фінансування        
Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків        
Поточна кредиторська заборгованість за:        
довгостроковими зобов’язаннями        
товари, роботи, послуги        
розрахунками з бюджетом        
розрахунками зі страхування        
розрахунками з оплати праці        
Разом позиковий капітал
Всього капітал

Таблиця 2

Динаміка структури капіталу підприємства

(%)

Показник

Питома вага станом на:

Абсолютна зміна, п.п.

На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 01.01.2016 до 01.01.2015 01.01.2017 до 01.01.2016
Власний капітал          
Зареєстрований капітал          
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          
Довгострокові зобов’язання і забезпечення          
Довгострокові кредити банків          
Інші довгострокові зобов’язання          
Довгострокові забезпечення          
Цільове фінансування          
Поточні зобов’язання і забезпечення          
Короткострокові кредити банків          
Поточна кредиторська заборгованість за:          
довгостроковими зобов’язаннями          
товари, роботи, послуги          
розрахунками з бюджетом          
розрахунками зі страхування          
розрахунками з оплати праці          
Разом позиковий капітал          
Всього капітал          

 


Задача 2

Оцінка ефективності використання позикового капіталу підприємства

 

За даними фінансової звітності підприємства розрахувати показники ефективності використання позикового капіталу підприємства.

 

Розв’язок

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності використання позикового капіталу підприємства

 

Показники 1 рік 2 рік Абсолютна зміна Темпи приросту, %
1. Кредитовіддача        
2. Кредитомісткість        
3. Період обороту позикового капіталу, дні        
4. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, рази        
5. Рентабельність позикового капіталу (за чистим прибутком), %        
6. Коефіцієнт кратності відсотків        

Задача 3

Оцінка вартості окремих елементів капіталу та середньозваженої вартості капіталу підприємства.

 

Визначити вартість окремих елементів капіталу підприємства (вартість функціонуючого власного капіталу, банківського кредиту, товарного кредиту, фінансового лізингу) та середньозважену вартість капіталу, використовуючи таку інформацію:

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку

Показники Значення
Сума чистого прибутку, виплачена власникам підприємства у процесі її розподілу, тис. грн. 640
Середня сума власного капіталу підприємства, тис. грн. 2400
Сума банківського кредиту, що залучається, тис. грн. 1561
Процентна ставка за банківський кредит, %. 18
Рівень витрат щодо залучення банківського кредиту до його суми, %. 0,5
Сума товарного кредиту, тис. грн. 601
За умовами контракту відстрочка платежу, днів. 12
Розмір цінової знижки при здійсненні готівкового платежу за продукцію, %. 2,1
Вартість активу, який залучається на умовах фінансового лізингу, тис. грн. 502
Річна лізингова ставка, %. 20
Річна норма амортизації активу, залученого на умовах фінансового лізингу, %. 10
Рівень витрат щодо залучення активу на умовах фінансового лізингу до вартості цього активу, % 0,5
Вартість випущених облігацій, тис. грн. 110
Купонна ставка відсотка, що сплачується власникам облігацій, % 17
Витрати, пов’язані з проведенням емісії, % до емісійної вартості. 1
Внутрішня кредиторська заборгованість, тис. грн. 1201
Ставка податку на прибуток, %. 25

 


 

Задача 4

Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

 

Використовуючи наведену нижче інформацію, розрахуйте середньозважену вартість капіталу підприємства.

Таблиця 1

Джерела капіталу Сума, тис. грн Вартість капіталу, %
Звичайні (прості) акції 2002 22,3
Привілейовані акції 1010 20,2
Нерозподілений прибуток 805 24,9*
Довгостроковий банківський кредит 937 21,1
Товарний кредит 1302 11,4
Усього 6056  

*Примітка. Приймається як орієнтовна вартість капіталу, залученого від проведення додаткового випуску звичайних акцій.

 

Чи є доцільним формування такої структури капіталу, якщо економічна рентабельність становить 15,1%?

 


Задача 5


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 150;