Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) підприємстваКиївський національний торговельно-економічний університет

 

 

Кафедра економіки та фінансів підприємства

 

ЗАВДАННЯ


Для практичних занять з дисципліни

"Економіка підприємства"


ІІ частина

Рік


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Автор: І.В. Стояненко, канд. екон. наук, доц.

 

СТОЯНЕНКО Ірина Василівна

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Ракурс»

На 01.01.2014-01.01.17 р.

Актив Код рядка На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 23 23 26,7 26,7
первісна вартість 1001 35,2 37,2 41,2 42,4
накопичена амортизація 1002 12,2 14,2 14,5 15,7
Незавершені капітальні інвестиції 1005        
Основні засоби 1010 488,8 579,1 667,7 661
первісна вартість 1011 532,3 642,3 742,3 745,3
знос 1012 43,5 63,2 74,6 84,3
Інвестиційна нерухомість 1015        
Довгострокові біологічні активи 1020        
Довгострокові фінансові інвестиції:1030

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035        
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040        
Відстроченіподатковіактиви 1045        
Гудвіл 1050        
Іншінеоборотніактиви 1090        
Усього за розділом I 1095 511,8 602,1 694,4 687,7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 124,2 163,6 185,4 245
Виробничі запаси 1101        
Незавершеневиробництво 1102        
Готова продукція 1103        
Товари 1104        
Поточнібіологічніактиви 1110        
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23,5 42 53,7 35
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

1130

 

56,7

 

34,3

 

74,6

 

64,5

за виданими авансами
з бюджетом 1135 23,5 64 43,4 64,3
у тому числі з податку на прибуток 1136        
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        
Поточні фінансові інвестиції 1160        
Гроші та їх еквіваленти 1165 86,9 30,7 23,6 47,7
Витрати майбутніх періодів 1170        
Інші оборотні активи 1190        
Усього за розділом II 1195 314,8 334,6 380,7 456,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200        
Баланс 1300 826,6 936,7 1 075,1 1 143,7
Пасив Код рядка На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017
I. Власний капітал          
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 123,0 123,0 123,0 123,0
Капітал у дооцінках 1405        
Додатковийкапітал 1410        
Резервнийкапітал 1415        
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 1420 124,5 153,4 156,5 133,6
Неоплаченийкапітал 1425        
Вилученийкапітал 1430        
Усього за розділом I 1495 247,5 276,4 279,5 256,6
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення          
Відстрочені податкові зобов’язання 1500        
Довгострокові кредити банків 1505 143,2 124,2 321,0 242,0
Інші довгострокові зобов’язання 1510        
Довгостроковізабезпечення 1520        
Довгостроковізабезпеченнявитрат персоналу 1521        
Цільовефінансування 1525        
Благодійнадопомога 1526        
Призовий фонд 1540        
Резерв на виплату джек-поту 1545        
Усього за розділом II 1595 143,2 124,2 321,0 242,0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення          
Короткострокові кредити банків 1600 12,6 23,0 32,0 35,0
Поточна кредиторська заборгованість за:          
довгостроковими зобов’язаннями 1610        
товари, роботи, послуги 1615 345,0 453,2 371,6 528,1
розрахунками з бюджетом 1620 34,0 23,0 25,0 32,0
у тому числі з податку на прибуток 1621        
розрахунками зі страхування 1625 21,2 12,6 21,4 23,7
розрахунками з оплати праці 1630 23,1 24,3 25,2 26,3
Поточні забезпечення 1660        
Доходи майбутніх періодів 1665        
Інші поточні зобов’язання 1690 435,9      
Усього за розділом IІІ 1695 435,9 536,1 474,6 645,1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700        
Баланс 1900 826,6 936,7 1075,1 1143,7

 


 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

ТОВ „Ракурс”

 

Стаття Код рядка За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 543,2 1 636,3 1853,50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 095,7 1 137,2 1299,30
Валовий:

 

2090

447,5

499,1

554,20

прибуток
збиток 2095      
Інші операційні доходи 2120 0,0 0,0 0,00
Адміністративні витрати 2130 242,0 231,5 256,30
Витрати на збут 2150 157,0 193,0 205,00
Інші операційні витрати 2180      
Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

 

48,5

 

74,6

 

92,90

прибуток
збиток 2190      
Дохід від участі в капіталі 2200      
Інші фінансові доходи 2220 1,4 2,3 1,60
Інші доходи 2240      
Фінансові витрати 2250 38,8 36,8 48,30
Втрати від участі в капіталі 2255      
Інші витрати 2270      
Фінансовий результат до оподаткування:

 

2290

 

11,1

 

40,1

 

46,20

прибуток
збиток 2295      
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2,8 9,2 8,8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305      
Чистий фінансовий результат:

2350

 

8,3

 

30,9

 

37,4

прибуток
збиток 2305      

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічнийперіодпопереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротнихактивів 2400 0  
Дооцінка (уцінка) фінансовихінструментів 2405 0  
Накопиченікурсовірізниці 2410 0  
Часткаіншогосукупного доходу асоційованих та спільнихпідприємств 2415 0  
Іншийсукупнийдохід 2445 0  
Іншийсукупнийдохід до оподаткування 2450 0  
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0  
Іншийсукупнийдохідпісляоподаткування 2460 0  
Сукупнийдохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0  

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальнізатрати 2500    
Витрати на оплату праці 2505    
Відрахування на соціальні заходи 2510    
Амортизація 2515    
Іншіопераційнівитрати 2520    
Разом 2550    

 

 


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічнакількістьпростихакцій 2600    
Скоригованасередньорічнакількістьпростихакцій 2605    
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію 2610    
Скоригованийчистийприбуток (збиток) на одну простуакцію 2615    
Дивіденди на одну простуакцію 2650 0  

 


Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) підприємства

Задача 1


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 260; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!