Матеріали конференцій, з’їздів10. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол. : В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.

Словники

11. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. : табл. — ISBN 966-301-090-8.

Законодавчі та нормативні документи

12. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Автореферати дисертацій

13. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

14. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

Практичне заняття 4

Оформлювання результатів наукової діяльності.

План

1.Особливості поняття «науковий результат».

2.Основні жанри наукових досліджень.

3. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

4. Стаття як самостійний науковий твір (питання виноситься на самостійне опрацювання з виконанням індивідуального завдання, див. після практичних завдань).

5. Вимоги до виконання та оформлювання відгуку та рецензії.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю «науковий результат».

2. Назвіть підстилі і жанри реалізації наукового стилю.

3. Поясніть відмінність плану від тез і конспекту як джерела наукової інформації.

4. Що таке план? Яке його основне призначення?

5. Які є види плану? На чому базується нова система нумерації?

6. Що таке тези? Які бувають тези відповідно до мети?

7. Які існують вимоги до складання тез? З яких змістово-композиційних частин складаються тези?

8. Що таке конспект? Які вимоги ставляться до конспекту?

9. Які є види конспектів?

10. Що таке рецензія як жанр наукової комунікації?

11. Чим відрізняється відгук від рецензії?

12. З яких структурних частин складаються відгук та рецензія?

 

Рекомендовані джерела

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 480 с.

2. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

3. Мацько Л. І. Культура фахової мови: навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

4. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 574 с.

Практична частина

Перевірте рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми, завершивши запропоновані речення.

1. Науковий результат – нове знання…………

2. План – це короткий перелік проблем......................

3.За структурою план може бути…………….. .

4.Тези – коротко сформульовані

5.Відповідно до мети тези бувають: …………

6. Оригінальні тези – предметно-логічне ціле……

7.Тези мають чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, у якій виокремлюють такі складові:

1.  ………….;

2.  ……………;

3.  ……….

8. Конспект– стислий писаний виклад змісту ………

9. Конспекти поділяють на а) плановий, б)…………, в)……………, г) тематичний, д)…………….

10.Відгук – це ……………………….                     .

11. На відміну від рецензії, у відгуку подають ……………………. .

12. Реквізити відгуку: 1)………;2)………..;3) ………..; 4)…………..; 5)……6)………. .

13.Рецензія – складений фахівцем тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована праця,…………………………………………………. .

Перекладіть науковий текст українською мовою; проаналізуйте його з погляду структурних компонентів. Які кліше використовані в тексті?

Отзыв

о дипломной работе студента 5-го курса инженерно-технического факультета Херсонского государственного университета Коваленко Дмитрия Владимировича на тему “Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе изучения темы “Деталирование черчения общего вида”

Автор роботы исходит из положения, что активизация учебно-познавательной деятельности способствует формированию личности учащегося и характеризуется проявлением устойчивой заинтересованности к данной проблеме.

Подчёркивается, что в качестве средств активизации могут выступать не только содержание учебного материала, методы и формы обучения, но и материальная база учебного процесса, личные качества учителя.

В работе обосновывается выбор и значимость темы исследования, определяется цель, объект, предмет исследования, формулируется гипотеза и на их основе определяются задачи, которые должны быть решены в дипломной работе.

Автор продемонстрировал глубокую теоретическую подготовку, навыки организации и проведения педагогического исследования, умения анализировать и обобщать результаты исследования, пользоваться литературой, самостоятельно работать и творчески решать инженерно-педагогические задачи. Предложенная методика “мультичерчения” с успехом может быть практически применена в учебном процессе инженерно-педагогических факультетов и технических вузов.

Материал дипломной роботы изложен грамотно, логично, последовательно, аргументированно, оформлен соответственно государственным стандартам.

Дипломная работа по содержанию отвечает требованиям, предъявляемым к научным документам такого типа, и может быть допущена к защите.

20.05.2017

Научный руководитель

доцент                             (Подпись)                         А. Кузьменко


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 141;