САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ «СТАТТЯ»Стаття як самостійний науковий твір

План

1. Поняття про статтю: сутність наукової статті як різновиду наукової апробації; класифікації статей (за змістом, за кількістю авторів, за галузевим призначенням, за способом розкриття теми; функції статей)

2. Структура статті

3. Етапи підготовки статті

4. Оформлення статті

Література

1. Васенко Л.А. Фахова українська мова: навч. посіб. / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

2. Гриценко Т.Б. Українська мовіа за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

3. Семеног О.М.. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М.Семеног – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

4. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. – [3-є вид.] / З. Мацюк, Н. Станкевич – К.: Каравела, 2010. – 352 с.

5. Шевчук С. Українське ділове мовлення: підручник. – [Вид.3-є , доп. і перероб.] / Шевчук С.– К.: Атіка, 2007. – 592 с.

 

Контрольні питання та завдання(виконуються в робочому зошиті):

1. Запишіть визначення «стаття», «наукова стаття»

2. Складіть схему класифікацій статей, користуючись матеріалом навчального посібника .

3. Назвіть структурні компоненти статті.

4. Окресліть етапи підготовки наукової статті .

5. Які вимоги висуваються до оформлення наукової статті?

Самостійна робота**

1. Доберіть наукову статтю за фахом (бажано у фаховому журналі), схарактеризуйте її :

за змістом,

за кількістю авторів,

за галузевим призначенням,

за способом розкриття теми.

2.Опишіть її структуру; зазначте, чи всі компоненти структури присутні.

(Ця частина роботи виконується в роздрукованій статті.)

Оформлення самостійної роботи

** Робота виконується на аркушах А4 з дотриманням вимог, що висуваються до технічного оформлення тексту. Стаття представлена ксерокопією, на якій є її бібліографічний опис.

                                                                                         Зразок підпису

МОДУЛЬ

самостійної роботи з теми

«Стаття як самостійний науковий твір»,

виконаний студентом(-ою) _____ групи

/факультету _______________________________

ПІБ

Практичне заняття № 5

Залікова контрольна робота

Аналіз фахового тексту.

.

Практичне заняття 6

Редагування наукових текстів

План

1. Форми і види редагування.

2. Особливості редагування наукового тексту.

3. Помилки в змісті й будові висловлювань.

Питання для самоконтролю

1. Які вимоги ставляться до редагування наукових текстів?

2. Які види редагування доцільно використовувати у вашій професійній діяльності?

3. Схарактеризуйте особливості редагування наукового тексту.

4. Які помилки в змісті й будові висловлювань трапляються найчастіше?

5. Які типові помилки найчастіше зустрічаються у наукових текстах при перекладі його з російської мови на українську?

 

Рекомендована література

 

1. Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко,

В. В. Дубічинський, О. М . Кримець. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 272 с.

2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закладів та коледжів / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 536 с.

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.

4. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 572 с.

5. Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 312 с.

Практична частина

  1. Відтворіть етапи процесу перекладу тексту

 
Аналіз інформації ……..
 


Напишіть українські відповідники російських конструкцій.

По всем правилам; по всему видно; по выполнении задания; по данным; по диагонали; по докладу; по жалобе; по закону; по идее; по количеству опытов; по имеющимся сведениям; по имени; по определенным периодам; по отношению к; по принадлежности; судить по публикациям; по размеру; по следующему графику; по результатам видно; по теме дискутировать; различаться по теме; по целым дням; при всех моих усилиях; при анализе событий; не при каких условиях; при аварии; при нажатии; при обсуждении; при подписании договора; при температуре 100 ° С; ящик для писем; сосуд для воды; клавиатура для компьютера.

Виправте, де необхідно, помилки. Запишіть правильні конструкції.

Обобщати питання; рядом з іншими; провірка документів; при допомозі; одобрити рішення; піднімати питання; по ініціативі; не дивлячись на обставини; здавати екзамен, нанести шкоду; ніякий клієнт не повірить, що; масса цікавих питань; накопичення знань; напоминати про зустріч; грошові засоби; дає себе знати; нести втрати; в заключення скажу; займати участок; другим разом буде краще відложити засідання; відповідати по бажанню; поїхав по призначенню; позорити коллектив; прошлого року в травні місяці; проводити міроприємства; приносити збитки; все якраз наоборот.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 363; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!